Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0494-C0001
Номер на проект: ESF-2101-18-11002
Наименование: "Езикът отваря врати"
Бенефициент: Център за езиково и бизнес обучение 99" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 14.04.2008
Дата на приключване: 14.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Анализ на езиковото ниво на обучаемите чрез диагностичнитестове. Обучение по английски език в рамките на 2 модула. Създаване на условия за интегрирано обучение и самообучение на целевата група и продължаващо обучение
Дейности: Дейност 1: Подготовка за Дейност 1 „Обучение в първи модул” Първият модул е предвиден за общ английски език – 150 учебни часа. Подготовката на обучението в първи модул се планира в месец 1 на проекта чрез изпълнението на дейностите: 1.1. Провеждане на входящ тест; 1.2. Сформиране на хомогенни групи; 1.3. Осигуряване на учебни пособия 1.4. Осигуряване на мултимедийни и интерактивни помагала за обучение и самообучение 1.5. Осигуряване на Европейско езиково портфолио 1.6. Осигуряване на тестови и изпитни материали 1.7. Осигуряване на материали за сертифициране
Дейност 2: Изпълнение на Дейност 1 „Обучение в първи модул” 2.1. Обучение 2.1.1. Профилирани учебни часове за работа с мултимедийни материали за обучение и самообучение 2.2. Текущо оценяване 2.3. Тестуване 2.4. Контрол 2.5. Методически мониторинг и изготвяне на доклади 2.5.1. Анализ на мониторинговите доклади 2.5.2. Корективни мерки и дейности за отстраняване на констатирани отклонения от целите на проекта 2.6. Провеждане на финален писмен изпит 2.7. Провеждане на финален устен изпит от комисия 2.8. Сертифициране
Дейност 3: Подготовка на дейност 2 „Обучение в специализиран втори модул” Вторият модул е предназначен по специализиран английски език по в зависимост от професионалната насоченост на заетите лица – 150 учебни часа. Предвижда се специализирано обучение в две насоки: английски език за делово общуване, английски език с техническо предназначение. Дейности, свързани с подготовката на втори модул: 3.1. Интервю с учасниците от първи модул 3.2. Сформиране на хомогенни групи според професионалната насоченост 3.3. Осигуряване на специализирани учебни пособия 3.4. Осигуряване на мултимедийни и интерактивни помагала за специализирано интегрирано обучение и самообучение 3.5 Осигуряване на специализирани тестови и изпитни материали 3.6. Осигуряване на материали за сертифициране
Дейност 4: Изпълнение на дейност 2 ”Обучение в специализиран втори модул” Тази дейност включва следните поддейности: 4.1.Специализирано обучение 4.1.1. Профилирани учебни часове за работа с мултимедийни материали за интегрирано обучение и самообучение 4.2. Текущо оценяване 4.3. Тестуване 4.4. Контрол 4.5. Методически мониторинг и изготвяне на доклади 4.5.1. Анализ на мониторинговите доклади 4.5.2. Корективни мерки и дейности за отстраняване на констатирани отклонения от целите на проекта 4.6. Провеждане на финален писмен изпит 4.7. Провеждане на финален устен изпит от комисия 4.8. Сертифициране
Дейност 5: Съпровождащи дейности за популяризация и визуализация Наред с основните дейности по проекта се предвиждат и съпътстващи дейности, свързани с популяризирането на проекта и резултатите от дейностите по проекта и тяхната публичност и визуализация: 5.1. Изработване на лого на проекта 5.2. Изработване на рекламни постери на проекта 5.3. Изработване на рекламни дипляни и брошури на проекта 5.4. Разработване и поддържане на ресурсен и информационен уебсайт на проекта 5.5. Създаване и поддържане на ресурсен център в предприятието за свободен достъп до материалите от проекта за обучение и самообучение 5.6. Създаване и поддържане на консултативен център в базата на ЦЕБО 99 ООД за информация и консултации на всички заинтересовани от проекта лица 5.7. Анализ и вътрешна оценка на цялостната работа по проекта
Партньори
Партньори:
"Самел-90" АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 130 BGN
Общ бюджет: 25 900 BGN
БФП: 17 237 BGN
Общо изплатени средства: 17 235 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 226 BGN
2009 11 653 BGN
2010 356 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 235 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 442 BGN
2009 9 905 BGN
2010 303 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 650 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 784 BGN
2009 1 748 BGN
2010 53 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 585 BGN
Финансиране от бенефициента 13 134 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Запазване на заетост в рамките на една година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз