Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-16
Наименование: Ремонт и благоустрояване на архитектурен музей "Св. София"
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.06.2011
Начална дата: 06.07.2011
Дата на приключване: 06.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основните задачи на проектното предложение са: - Чрез предвидените в проекта ремонтни дейности да се подобри, обнови и модернизира 1 обект от държавна културна инфраструктура в градски ареал; - Чрез реализиране на мерки за въвеждане в експлоатация на ефективно (художествено, музейно) осветление, вентилационна система и комуникационно обзавеждане да се подобри енергийната ефективност на паметник на културата.
Дейности: дейност 1 Управление на дейностите по проекта
дейност 2 (дейността се извършва 1,2,3,9,10,13,14,17 и 18 м.) Организиране на информационни събития и визуализация на проекта
дейност 3 Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълните на строително-монтажните работи и строителен надзор
дейност 4 Изпълнение на строително-монтажните работи
дейност 5 Изпълнение на дейностите по строителен надзор
дейност 6 Изпълнение на дейностите по авторски надзор
дейност 7 Въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 8 Извършване на одит по проекта
дейност 9 Изготвяне и предаване на междинни и финален отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 655 466 BGN
Общ бюджет: 608 820 BGN
БФП: 608 820 BGN
Общо изплатени средства: 608 820 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 608 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 229 413 BGN
2013 379 407 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
608 820 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 517 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 195 001 BGN
2013 322 496 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
517 497 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 412 BGN
2013 56 911 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 323 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 2 Създадени нови работни места-постоянни и временни
Индикатор 3 Общ брой посетители облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 4 Общ брой население, облагодетелствано от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз