Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.02-0003-C0001
Номер на проект: Заповед РД 09-1519/22.10.2010
Наименование: ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВУ
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2008
Начална дата: 04.11.2008
Дата на приключване: 30.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на образователните услуги, предоставяни от българските висши училища
Дейности: 1. Подготвителни дейности
1.1 Създаване на УС и СН
1.2 Създаване на уебстраница
1.3 Процедури и критерии за избор на участници
1.4 Техническо задание и критерии за избор на изпълнители на обучения
1.5 Избор на изпълнители на обучения
2. Методическо осигуряване
2.1 Разработване на критерии за успешното провеждане на курсовете и семинарите
2.2 Създаване на инструменти за оенка
2.3 Разработване на наръчник
3. Информационни и публични дейности
3.1 Текущо информационно осигуряване
3.2 (изпълнение) Информационни дни
3.3* Публични дейности
3.3.1 (подготовка) Пресконференция
3.3.1 (изпълнение) Пресконференция
3.3.2 (подготовка) Кръгла маса
3.3.2 (изпълнение) Кръгла маса
3.3.3 (подготовка) Заключителна конференция
3.3.3 (изпълнение) Заключителна конференция
4. Обучения *
4.1 Набиране на кандидати и подбор на участници в обучения*
4.2 Организиране на обучения
4.3 Провеждане на обучения I
4.3 Провеждане на обучения II A
4.3 Провеждане на обучения II B
4.3 Провеждане на обучения III*
5. Оценяване и мултиплициране на резултатите от обучението
5.1. Дейностите по оценяването
5.2. Дейности по мултиплициране на резултатите от обучението
6. Мониторинг и техническа отчетност на дейностите по проекта
6.1 Събиране и обработване на финансова и техническа информация
6.2 Технически отчети
6.3 (подготовка) Срещи на УС и СН*
6.3 (изпълнение) Срещи на УС и СН
6.4 Подготовка на текущ мониторингов доклад
6.5 Изготвяне на финален доклад
6.6 Външен одит
7. Заключителни дейности
7.1. Изготвяне на финален доклад
7.2. Предоставянето на доклада на ангажираните институци.
7.3. Осигуряване на финансиране за последващи действия
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 701 010 BGN
Общ бюджет: 700 995 BGN
БФП: 700 995 BGN
Общо изплатени средства: 700 981 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 700 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 62 381 BGN
2010 299 600 BGN
2011 25 791 BGN
2012 0 BGN
2013 313 279 BGN
2014 - 69 BGN
2015 0 BGN
700 981 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 595 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 53 024 BGN
2010 254 660 BGN
2011 21 922 BGN
2012 0 BGN
2013 266 287 BGN
2014 - 59 BGN
2015 0 BGN
595 834 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 357 BGN
2010 44 940 BGN
2011 3 869 BGN
2012 0 BGN
2013 46 992 BGN
2014 - 10 BGN
2015 0 BGN
105 147 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработена процедура за самооценка
Индикатор 2 Съществуваща система за обратна връзка с обучаваните
Индикатор 3 Съществуваща система за оценка на постиженията на обучаваните
Индикатор 4 Бр. преподаватели в ВУ, включени в квалификационни курсове
Индикатор 5 Разработен наръчник (за качество на образованието, създаване на обратна връзка, проучване и мониторинг)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз