Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.02-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА И/ИЛИ ПРИДОБИВАНЕ НА НОВА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2008
Начална дата: 04.11.2008
Дата на приключване: 04.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда
Дейности: 1.1. (подготовка): Организиране и провеждане на работна среща за сформиране на екип за управление (ЕУ) -
1.2. (подготовка): Организиране и провеждане на работна среща за сформиране на консултативен съвет (КС)
1.1. (изпълнение): Провеждане на ежемесечни срещи на ЕУ
1.2* (изпълнение): Провеждане на регулярни срещи с КС – три пъти в годината
2.1* (подготовка): Разработване на процедура за кандидатстване на желаещите да бъдат включени в квалификационни курсове
2.2.* (подготовка): Събиране и обобщаване на информацията
2.3* (подготовка): Подготовка на документация за процедури по ЗОП – 4 бр.
2.4* (подготовка): Организиране и провеждане на процедури и избор на изпълнители за квалификационните курсове за различните целеви групи
2.1* (изпълнение): Пилотно обучение на наставници – ЗОП
2.2* (изпълнение): Квалификационни курсове за учители, постъпили за първи път в системата на средното образование през учебната 2008/2009 г.
2.3 (изпълнение): Квалификационни курсове за учители по чужд език
2.4 (изпълнение): Квалификационни курсове по ИКТ и дигитални компетентности-ЗОП
2.5*(изпълнение): Квалификационни курсове „Опазване на околната среда”
2.6* (изпълнение): Инициативност и предприемачество
2.7* (изпълнение): Квалификационен курс за обучители – превенция на агресията
2.8 (изпълнение): Квалификационен курс за класни ръководители
2.9* (изпълнение): Обучение на учители от детските градини и училища за провеждане на диагностика за училищна готовност
2.10* (изпълнение): Квалификационен курс за учители, преподаващи по учебни предмети от природо-математическия цикъл
2.11. (изпълнение): Провеждане на анкета за оценка на проведения квалиф. курс
2.12 (изпълнение): Обработка и анализ на резултатите от анкетата
2.13 (изпълнение): Генериране на предложения
3.1 (подготовка): Подготовка на документация за ЗОП
3.2* (подготовка): Провеждане на процедура за избор на изпълнител за разработване на нови програми
3.3 (подготовка): Разработване на функционални характеристики за кариерните позиции
3.1 (изпълнение): Актуализиране и разработване на нови програми за развитие на професионалните компетенции
3.2 (изпълнение): Създаване на ефективна система за квалификация на педагогическите кадри
4.1* (подготовка): Подготовка на информационен бюлетин с информация за най-нови издания.
4.2* (подготовка): Обобщаване на заявените издания
4.3* (подготовка): Подготовка на документация за ЗОП за доставка на научно-образователна литература
4.4 (подготовка): Провеждане на процедура за избор на доставчик
4.5* (подготовка): Подготовка на Национална конференция „Училището – желана територия”
4.6* (подготовка): Подготовка на документация и процедура на ЗОП за изпълнител за издаване на сборник с добри педагогически практики
4.7 (подготовка): Възлагане подготовката на научно-образователен сайт с отделни рубрики за публикуване на добрите практики
4.1 (изпълнение): Издаване и разпространение на информационен бюлетин – целеви брой в тираж 4000 броя
4.2 (изпълнение): Осигуряване на научно-образователна литература
4.3* (изпълнение): Организиране и провеждане на национална конференция
4.4* (изпълнение): Издаване и разпространение на сборник с добри педагогически практики
4.5 (изпълнение): Създаване и поддържане на научно-образователен сайт с отделни рубрики
5.1* (подготовка): Сформиране на работна група за определяне параметрите за събиране на информация
5.2* (подготовка): Подготовка на документация за процедура по ЗОП
5.3* (подготовка): Организиране и провеждане на процедурата за избор на изпълнител
5.4* (подготовка): Възлагане разработването на електронно портфолио
5.1* (изпълнение): Създаване на база данни и Национален регистър на придобилите професионална квалификация „учител”
5.1.2* (изпълнение): Създаване на регистър за заетите в системата на средното образование на база усъвършенстване на АДМИН
5.2 (изпълнение): Разработване проект на електронно портфолио на учителите
6.1* (подготовка): Подготовка на документация за процедура по ЗОП
6.2* (подготовка): Провеждане на процедура за избор на изпълнител
6.1 (изпълнение): Разработване на система от индикатори за оценка на качеството на квалификационните дейности
6.2 (изпълнение): Изготвяне на инструментариум за оценка на качеството и ефективността
6.3 (изпълнение): Разработване на проект на методика
6.4 (изпълнение): Разработено ръководство за прилагане на методиката
7.1 (подготовка): Възлагане на създаване на проект на уебсайт
7.2 (подготовка): Възлагане изготвянето на рекламни материали
7.1* (изпълнение): Пресконференции - начална, междинна и финална
7.2 (изпълнение): Създаване и поддържане на уебсайта на проекта
7.3* (изпълнение): Изработване на рекламни материали
7.4* (изпълнение): Публикуване материали от конференции, семинари
8.1. Представяне на междинни технически доклади
8.2. Представяне на финансови отчети
8.3* Представяне на годишен и окончателен технически доклад
9. Периодично финансово одитиране на изпълнението
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 0 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 195 698 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 113 097 BGN
2010 82 601 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
195 698 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 96 132 BGN
2010 70 211 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
166 344 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 965 BGN
2010 12 390 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 355 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бр. учители, включени в квалификационни курсове
Индикатор 2 Разработена процедура за самооценка
Индикатор 3 Съществуваща система за обратна връзка с обучаваните
Индикатор 4 Съществуваща система за оценка на постиженията на обучаваните


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз