Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.02-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „КРИЛЕТЕ НА ЖЕЛАНИЕТО или подкрепа за деца с изявени дарби”
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2008
Начална дата: 04.10.2008
Дата на приключване: 03.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ И ТАЛАНТИТЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ КАТО УСЛОВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
Дейности: 1. Проучване на индивидуалните потребности и интереси на деца с изявени дарби.
1.1. Разработване на документация за провеждане на проучването
1.2. Отпечатване и изпращане на въпросниците.
1.3. Събиране на информация за броя на децата, наградени в общински, областни, национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.
1.4. Проучване на потребностите на различните целеви групи от подкрепа и развитие.
1.5. Създаване на информационна база с доставчици на различни видове услуги за децата с изявени дарби.
1.6. Проучване на потребностите на доставчиците на услуги за децата с изявени дарби за разширяване на обхвата на децата, с които работят, и за подобряване на качеството на работата.
1.7. Създаване на механизъм за насочване на децата към услуги за развитие на способностите им.
1.8. Разработване на критерии, въз основа на които определени областни и национални прояви могат да бъдат признати за форма за изява.
2.* Създаване на условия за подпомагане на децата с изявени дарби по места.
2.1. Разработване на критерии, стандарти, правила...
2.2. Сключване на договори за предоставяне на финансиране, съгласно разработените правила и процедури с физически или юридически лица, които ще подготвят децата.
2.3.1. Организиране на индивидуална или групова работа с 400 деца в периода февруари – юни 2009.
2.3.2. Организиране на индивидуална или групова работа с 400 с деца в периода септември 2009 – януари 2010 г.
3*. Подпомагане на децата с изявени дарби за участието им в национални и международни изяви.
3.1. Разработване на план за организиране и провеждане на лагер-школи
3.2. Разработване на документация за провеждане на процедура за възлагане организирането на лагер-школите по ЗОП.
3.3. Провеждане на тръжна процедура по ЗОП.
3.4. Организиране на 50 лагер-школи за подготовка на 3175 деца
4. Предоставяне на услуги за децата с изявени дарби, свързани с продължаване на образованието им.
4.1. Предоставяне на информация за налични услуги за консултиране на учениците от 7 - 10 клас
4.2. Дистанционно консултиране чрез използване възможностите на ИКТ
5. Прилагане на работеща система за анализ и оценка.
5.1. Създаване на набор от количествени и качествени методи за проследяване на ефикасността и ефективността на работата в различните направления
5.2. Разработване на план за прилагане на методите са събиране на информация от анализа и оценка на данните и за извършване на мониторинг по места.
5.3. Провеждане на ежемесечен мониторинг на проектните дейности.
5.4. Провеждане на ежемесечни срещи за обсъждане на резултатите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 0 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 25 974 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 696 BGN
2011 24 278 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 974 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 441 BGN
2011 20 636 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 077 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 254 BGN
2011 3 642 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 896 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в програми за подкрепа на талантливи деца
Индикатор 2 Създадени най-малко 200 нови форми (кръжоци, ателиета, школи и курсове) за работа с деца с изявени дарби
Индикатор 3 Брой деца, участвали в национални и международни олимпиади, конкурси и други форми на състезания - 700


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз