Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0027-C0001
Номер на проект: 36/15.07.2011
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект адресира нуждата от предоставяне на информация и комуникиране с обществеността на политиката за сближаване на ЕС и нейните възможности в България чрез осигуряване на лесен, пълен и равен достъп за всички социални етнически, възрастови групи, вкл. за хора с увреждания на територията на области София град и София област. По настоящем степента на информираност на гражданите за кохезионната политика на ЕС и СКФ в страната е 45%, което ще бъде преодоляно чрез изграждане на областни информационни центрове за кохезионната политика в България. В тази връзка настоящият проект третира изграждането и осигуряването на условия за ефективно функциониране на областен информационен център София-град и София-област, покриващ общо 23 общини и задоволяващ потребностите на повече от 1 500 хил. жители (потенциални бенефициенти). Основни цели на проекта са: 1. Изграждане на областен информационен център за обществеността на територията на области София град и София област, представящ уле
Дейности: Дейност 10: Извършване на информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги от областния информационен център. Дейността ще бъде изпълнявана през цялото време на проекта, от стартиране функционирането на информационния център и ще включва следните задължителни услуги: Информационни услуги: • Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място; • Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП; • Информация за добри практики; • Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ; • В допълнение ще предоставят обща информация за политиките на ЕС, информация, брошури и др. материали за съответната област. Комуникационни дейности: • Работа с целевите групи в ежедневната работа на служителите в центъра; • Сътрудничество с УО/ МЗ на оперативните програми; • Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионални медии; • Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и регионалните структури на министерствата. Експертни дейности: • Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми; • Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация; • Подготовка и предоставяне на информация до местни/областни медии Логистични услуги: • Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература и информационни ресурси; • Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми на съответната територия - семинари, посещения, лекции и др. - съобразени със специфичните нужди на областта; • Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми; • Активно участие в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно; • Осигуряване на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника (принтер и др.); • Осигуряване на видео екрани, излъчващи филми, популяризиращи Кохезионната политика и киоски. Чрез извършването на посочения набор от услуги се очаква да се посрещнат и удовлетворят потребностите на общо 46 200 потребители/запитвания (по телефон, мейл, факс, на място) (70 запитвания на ден за времето на изпълнение на проекта), като минимум 70% от тях ще бъдат отговорени и до 30% пренасочени към специализирани източници (при нужда от специализирани запитвания). Средният брой посетители в центъра (на място) се очаква да бъде 630 човека на месец (общо 19 000 бр посетители по време на изпълнение на проекта). По този начин ще бъде удовлетворена потребността от информационни, комуникационни и експертни услуги за близо 10 % от населението на двете области, фирми, научни организации, здравни институции, образователни институции, културни организации, други потенциални потребители на услугите. Обосновка Анализът на нуждите показва, че нужда от горепосочения набор от услуги може да обхване около 1 300 хил. жители на областите София град и София област (възраст от +14 г). В зависимост от специфичните потребности и нужди ще бъдат прилагани диференцирани подходи за предоставяне на информация и канали. Очакваният брой потребители е прогнозиран в зависимост от използваните канали за информация. Разходите за извършване на настоящата дейност са планирани в раздели 1 – разходи за възнаграждение на персонала на ОИЦ (съобразно бр. месеци, през които ОИЦ реално ще функционира – 30 месеца), раздел 3 - Разходи за наем на помещения и съответните разходи за отопление, ток, вода, телефон, факс и др., като във връзка с доброто финансово управление всеки тип разход от раздел 3 е посочен на отделен ред, като единица мярка е възприет месец и общата стойност е до 20% от сумата на разходите за изпълнение на дейностите по проекта и разходите по останалите раздели посочени по-горе (раздел 4,5, 6, 8).
Дейност3: Авторски надзор. Дейността включва упражняване на авторски надзор и включва следните дейности: - Изпълнение на цялостен авторски /архитектурен и инженерен/ контрол върху изпълнението на СМР и тяхното съответствие с изготвените проекти; - Участие в изготвянето на календарен график за изпълнение от фирмата-изпълнител и контрол върху неговото спазване; - Координиране на работата на инженерните специалности, изпълняващи авторски контрол; - Приемане на завършени етапи от СМР като качество и количество, писмено отразяване на евентуални пропуски и недостатъци на този етап с копие до възложителя; намиране и прилагане на решения за незабавното им отстраняване вкл. и детайли; - Корекция и съгласуване на архитектурни детайли в процеса на строителството, даване на устни и писмени указания (в заповедната книга) на строителите при възникнали неясноти, несъответствия с проектите възникнали по време на строителството, за които писмено се уведомява възложителя; - Контрол и евентуална корекция на елементите, доставени от изпълнителя/ изпълнителите; - Съдействие на възложителя при въвеждане в експлоатация на обекта; при необходимост - участие в приемателната комисия; - Изготвя екзекутивна документация. Обосновка: Съгл. Чл. 162 ал.2 и 3 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по част „Конструктивна” е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. С оглед изпълнението на предвидените СМР, в раздел 10 на бюджета на проекта са включени разходи за авторски надзор, като техният размер е определен на база реални пазарни цени. Във връзка с доброто финансово управление за единица мярка е използван „договор”.
Дейност 8: Разработване и разпространение на печатна информация и аудиовизуални материали. Предвижда се да бъдат изготвени печатни информационни материали и аудиовизуални материали. Ще бъдат изготвени 30 000 брошури и листовки, 3 филма и 5 000 бр. аудиовизуални (електронни) материали под формата на дискове. Чрез тях ще бъде достигната ориентировъчно 6% от целевата група (около 40 хил потребители). Материалите ще бъдат използвани както при провеждането на информационните събития, предвидени по проекта, така и за разпространение в самия ОИЦ. Разпространението на материалите ще бъде осигурено чрез информационните събития, срещи, конференции, др. организирани от ОИЦ и на информационни кампании, организирани от ЦКЗ, ЦИО, УО и МЗ на ОП. Чрез тях ще бъде предоставяна информация за НСРР, ОП, обща информация за политиките на ЕС, открити процедури по ОП, други. Обосновка: Настоящата дейност е необходима с оглед осигуряване на информационните и комуникационните услуги на центъра (работа с целевите групи в ежедневната работа на служителите в центъра, сътрудничество с УО/ МЗ на оперативните програми;създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионални медии; сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и регионалните структури на министерствата). Разходите за разработване и разпространение на печатна информация и аудиовизуални материали са посочени в раздел 6 на бюджета, като във връзка с доброто финансово управление за единица мярка в таблицата на бюджета е използвана мярката брой.
Дейност 2: Изпълнение строително монтажните дейности на помещението за областен информационен център. Дейностите ще бъдат изпълнени съгласно одобрения проект, КСС и разрешително за строеж. Ще се извършат необходимите СМР за преустройството и обновяването на помещенията, добивайки съвременен облик, който да отговаря на предназначението им. Западната фасада /към бул. „Витоша”/ ще се обнови изцяло, включващо рекламно пано с логото на ОИЦ и рампа за инвалиди. Основно ще се реновират всички инсталации за осигуряване на необходимия комфорт на работещите и посетителите в центъра. За осигуряване на достъп на хората с увреждания в СМР дейностите е предвидено изграждане на рампи на двата входа /източен и западен/ и тоалетна съобразена с нуждите на хора с увреждания. При изпълнение на строително-ремонтните дейности на помещението кандидатът, трябва да съблюдава изискванията на „Концепция за брандинг и визия на информационните центрове”, която ще бъде приложена към договора за предоставяне на безвъзмездна помощ, и да предвиди възможност за провеждане на срещи с широката общественост. Обосновка: Помещението имат нужда от ремонтни дейности, тъй като към момента е пригодено за ползване с друго предназначение. Достъпът не е възможен за хора в неравностойно положение. Разходите за СМР са включени в предвидената количествено-стойностна сметка – в раздел 9 на бюджета, като при определянето им е съобразено стойността им да не надвишава 20 % от размера на всички разходи за изпълнение на дейностите по проекта.
Дейност 1: Подготовка на документации за избор на изпълнители за дейностите по проекта, провеждане на тръжните процедури и сключване на договори за възлагане на обществените поръчки Ръководителят на проекта съвместно с дирекция „Обществени поръчки” на Столична община ще разработи документации за възлагане по реда на ЗОП/НВМОП. Обществените поръчки са както следва: 1.1 Подготовка на документация за изпълнение на строително-монтажни дейности, съгласно одобрен инвестиционен проект, разработен по реда на ЗУТ 1.2 Подготовка на документация за извършване на авторски надзор по реда на ЗУТ; 1.3 Подготовка на документация за избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност на проекта; 1.4 Подготовка на документация за закупуване на консумативи и материали за функциониране на центъра; 1.5 Подготовка на документация за избор на изпълнител за абонамент на издания и интернет; 1.6 Подготовка на документация за избор на изпълнител за разработването и разпространението на печатна информация и аудиовизуални материали; 1.7 Подготовка на документация за избор на изпълнител за организирането на информационни събития, срещи и др. 1.8 Подготовка на документация (договор) за избор на изпълнител за охрана на центъра; 1.9 Подготовка на документация (договор) за избор на изпълнител за почистване на центъра; 1.10 Подготовка на документация (договор) за избор на изпълнител за външна услуга за наем на автомобил при извършване на организационни събития в София област. В съответствие с ЗОП/НВМОП ще бъдат обявени процедурите и ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители за целия период на изпълнение на проекта. Детайлна информация относно вида на процедурите, предмета на поръчката е представена в методологията за изпълнение на проекта. За дейността за извършване на строителен надзор по реда на ЗУТ, няма да бъде проведена отделна процедура, тъй като СО има сключен Рамков договор за упражняване на строителен надзор с Дружество по ЗЗД „ВМЛ-Консулт-НИЕНА” и в съответствие с договора ще бъде възложено изпълнението (стойността е под прага на чл2 ал.2 т.2 от НВМОП). Обосновка: Подготовката на документации за възлагане на дейностите е предварително условие за осигуряването на тяхното изпълнение. Документациите ще бъдат изготвени веднага след сключване на договора за БФП. Разходи за подготовка на документациите за обществени поръчки не са предвидени в бюджета на проекта, те ще бъдат осигурени за сметка на кандидата и чрез участието на ръководителя на проекта и частично неговото възнаграждение.
Дейност 7: Абониране за печатни издания, интернет. Предвижда се да бъде извършен абонамент на печатни издания за предоставяне на възможност на целевите групи за ползване на място на специфична литература и информационни ресурси. Това са издания на ЕС, дирекция Публикации (Европейска икономика – с тираж 6 пъти издаване на година ), български издания списание Фондове, програми, проекти –10 издания на годишна база). За осигуряване на достъп до компютър с интернет за целевите групи се предвижда да се осигури абонамент по време на изпълнение на проекта след пускането в експлоатация на центъра. Чрез този канал на информация се очаква да се покрие около 19 хил. потребители на услугите на центъра. Обосновка: Настоящата дейност е необходима с оглед осигуряване на информационните и логистични услуги на центъра (предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература и информационни ресурси; Осигуряване на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника (принтер и др.). Разходите за абонамент за издания и интернет са посочени в раздел 5 на бюджета, като разходите са посочени на отделен ред за всеки конкретен абонамент за издание, както и конкретните наименования на изданията, за които се предвижда абонамента. Абонаментът се предвижда да бъде активен през времето на функциониране на ОИЦ (т.е. 30 месеца от периода на проекта). Във връзка с доброто финансово управление за единица мярка в таблицата на бюджета е използван договор за абонамента на издания и бр. месеци за абонамента на интернет. Настоящите разходи не надвишават предвидения процент 1% от общата сума на разходите за изпълнение на дейностите по проекта.
Дейност 13: Закупуване на офис обзавеждане за нуждите на Областния информационен център. Дейността предвижда доставка и монтаж на обзавеждане за областния информационен център и гаранционна поддръжка, съгласно Приложение 22 към Насоките за кандидатстване. Офис обзавеждането се състои от работни бюра, контейнери, столове, модули за заседателни маси, шкафове и стелажи и ще бъде съобразено с „Концепцията за брандинг и визия на 27-те областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика в България”, Обосновка: Осигуряване на предпоставки и ресурси за ефективно функциониране на областния информационен център на територията на София-град и София-област и устойчивото му развитие. Разходите за доставка на офис обзавеждането са предвидени в раздел 11 на бюджета,
Дейност 11: Публичност и информация за проекта. Предвижда се да се създадат информационни материали (5000 брошури, листовки за проекта), 5 банери и плакати и да се проведат общо 5 пресконференции (1 при стартиране на проекта, 3 по време на изпълнение и 1 заключителна), публикуват 74 публикации за изпълнени информационни събития по проекта. Във всички материали, доклади по изпълнението на проекта (междинни и заключителен), контакти със средствата за масово осведомяване ще бъде упоменат финансовия принос, предоставен от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПТП, емблемата на ЕС, думите „Европейски съюз”, логото на ОПТП и логото на НСРР винаги, когато е приложимо. Във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и на конференции и семинари, бенефициентът е длъжен да оповести, че проектът е получил финансиране от ЕФРР чрез ОПТП. Тези изисквания ще бъдат включени и към изпълнителите на дейности по проекта. Обосновка: Постигане на съответствие с изискванията на Регламент 1828 и изисквания на ОПТП. Разходите за информация и публичност са предвидени в раздел 7 на бюджета, като за доброто финансово управление като единица мярка е възприет брой и стойността им е до 5% от сумата на разходите за изпълнение на дейностите по проекта
Дейност 4: Строителен надзор. Дейността включва упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно техническите проекти и изискванията на нормативните актове, законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията, спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, годността на строежа за въвеждане в експлоатация, оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания и съставяне на окончателен доклад до Възложителя, след завършване на строително-монтажните работи. Обосновка: Спазване на изискванията на ЗУТ чл. 166-168. С оглед изпълнението на предвидените СМР, в раздел 10 на бюджета на проекта са включени разходи за строителен надзор, като техният размер е определен на база реални пазарни цени. Във връзка с доброто финансово управление за единица мярка е използван „договор”.
Дейност 12: Управление на проекта. Дейността предвижда цялостно управление на проекта, отчетност, мониторинг, финансово, техническо и административно управление. Дейността ще бъде извършена от екипа за организация и управление на бенефициента. Обосновка: Отчитане, мониторинг върху изпълнението на дейностите за постигане на предвидените резултати. В раздел 11 са включени разходите за управление и изпълнение на проекта, които включват разходите за възнаграждение на служители от екипа за управление на проекта. Сумата им е до 10 % от сумата на разходите за изпълнение на дейностите по проекта.
Дейност 9: Организиране на информационни събития на територията на Столична община и София област. За да се осигури активна комуникация и работа с целевите групи е планирано изпълнението на информационни събития за двете области. Общият планиран обем събития в рамките на проекта е 74 събития - за София област 44 (за 22 общини на територията по 2 пъти за времето на изпълнение на проекта) и за София град 30 събития (по 1 събитие на месец за периода на проекта, през което ОИЦ ще функционира реално). Събитията ще бъдат провеждани под формата на семинари, посещения, лекции, кръгли маси, дискусии, др. При организиране на събитията ще бъдат канени лектори –експерти в съответната тематична област. Чрез информационните събития и срещи ще бъдат предоставяни информационни услуги на населението на двете области (в т.ч. информация за НСРР и ОПП, информация и документи по открити процедури по ОП, информация за добри практики и др), извършвани комуникационни дейности за работа с целевите групи и логистични услуги за организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми на съответната територия. За осигуряване на устойчиво въздействие върху целевите групи се предвижда събитията да се провеждат за територията на София област 2 пъти за населението на всяка община. На събитията ще участват 3 –ма представители на информационния център вкл. поканените лектори, др, като освен тематично представяне на кохезионната политика ще бъдат разяснени начините за комуникация и достъпност на центъра. За участието на 3-мата представители на информационния център, вкл. поканени лектори в планираните 44 събития за територията на София област са предвидени командировъчни разходи в размер, съгласно Наредбата за командировки в страната (по 1 нощувка за всяко събитие, 2 дни дневни разходи). Пътуването ще се осъществи чрез наето транспортно средство, което ще бъде извършено от външен доставчик при съобразяване със законодателството за обществените поръчки. Наемането на транспортно средство е необходимо с оглед на липсата на удобни транспортни връзки за пътуване и нуждата от транспортиране и на материалите за самите събития. Командировъчните разходи са предвидени в раздел 2 на бюджета на проекта. В рамките на всяко събитие ще бъдат разпространявани изготвените печатна информация (брошури, листовки) и ще бъдат представяне аудиовизуалните материали. В рамките на събитията ще бъдат разпространявани и безплатните информационни материали, издавани от ЕК и други европейски институции, УО, информация за обявените покани и тръжни процедури по ОП, които ще бъдат предоставяни на ОИЦ от ЦИО. За всяко събитие очакваният среден брой участници ще бъде 50 човека (общо 3700 човека за всички събития). Очакваната удовлетвореност на населението от информация се очаква да нарасне до 80%. Чрез този канал ще бъде достигнати около 3% от целевата група. След всяко събитие ще бъдат изготвяни публикации, които ще подкрепят сътрудничеството с национални и регионални медии, предоставянето на информация до тях. След всяко събитие ще бъде измервана удовлетвореността на участниците/посетителите, с оглед постигане на устойчива тенденция за ръст на удовлетвореността от информационната, комуникационна дейност на служителите на центъра. Обосновка: Настоящата дейност е необходима с оглед осигуряване на активна комуникационна дейност с целевите групи, висока степен на участие и ангажираност. Анализът на нуждите показва, че ниво на информираност на гражданите за кохезионната политика на ЕС и СКФ в страна е 45%, което е изключително ниско (данни от ОПТП). С оглед на териториалния обхват на центъра са планирани два диференцирани подхода – за населението на София област събития в рамките на всяка община, за по-целенасочено и устойчиво достигане до целевите групи, докато за обществеността на София град събитията ще бъдат основно на територията на центъра. В рамките на раздел 8 от бюджета на проекта са предвидени разходи, свързани с организирането и провеждането на информационни събития (в ч. хонорари на експертите, които ще бъдат канени като лектори, кафе паузи, превод, канцеларски материали, наем на зали при необходимост и др. за провеждане на събитията), които за целите на доброто финансово управление са възприети с единична мярка брой събития и стойността им е минимум 20% от всички разходи за изпълнение на дейностите по проекта. Разходи за командировки на лицата за извършване на информационните събития са предвидени в раздел 2 от бюджета на проекта. За доброто финансово управление в таблицата за разходи за командировки се използва единица мярка брой (дневни, пътни, квартирни). Разходи за изготвени печатна информация и аудиовизуални материали, които ще бъдат разпространявани чрез информационните събития са предвидени в раздел 6 на проекта.
Дейност 0: Предварителни (подготвителни) дейности, които кандидатът ще осигури за подписване на договора за БФП Настоящата дейност включва описание на задачите (поддейностите) и разходите, необходими за изпълнение на проекта, като същите ще бъдат извършени преди датата на сключване на договора за БФП, съгласно насоките за кандидатстване т.3.7.1 В рамките на тази дейност се включва: • Подготовка на строителните книжа, техническа документация, заснемане; • Изготвяне на проекти по всички части (Архитектура, Конструкции, ОВК с енергийна ефективност, Електрическа, ПБЗ и Пожаробезопасност, В и К); • Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието; • Съгласуване със съответните институции, внасяне за утвърждаване; • Смяна на предназначението - помещението се е ползвало за нуждите на Български червен кръст и е работило като безплатна трапезария за социално-слаби граждани. Състои се от: кухня, транжорна, подготвителна, складови помещения, санитарен възел, фоайе, трапезария, мазета и складови помещения под нивото на терена. За създаването на Областен информационен център е необходимо да бъде извършено преустройство и промяна на предназначението на помещенията от пункт на „БЧК” за раздаване на храна в Областен информационен център за популяризирането Кохезионната политика на Европейския съюз. С Решение No 309 от 12.05.2011г. на Столичния общински съвет се дава съгласие да се извърши необходимият ремонт и смяна предназначението на помещението; • Получаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ. Обосновка: Настоящите дейности ще бъдат изпълнени като предварително условие за сключване на договора за БФП и документите ще бъдат представени на УО преди сключване на договора. Необходимостта от изпълнение на дейностите е с оглед на липсата на строителни книжа за предвидените СМР. Същевременно кандидатът е предвидил в бюджета разходи за подготовка на техническата документация по ЗУТ, разрешение, съгласувания, промяна на предназначението и др., с оглед допустимостта на тези разходи. В бюджета на проекта в раздел 10 са предвидени разходи за подготовка на техническата документация и задължителните впоследствие на изпълнение на СМР разходи.
Дейност 6: Закупуване на консумативи и материали за функциониране на центъра. Предвижда се закупуване на консумативи и материали за функциониране на центъра – канцеларски материали и консумативи за 4 работни места (хартия, папки, класьори, химикали, маркери, кламери, лепила, тиксо, коректори, перфоратори, телбод, ножици, тонери за принтери, кошчета за отпадъци, калкулатори, органайзери, др). Обосновка: Изпълнението на дейността ще осигури ресурсното обезпечаване функционирането на центъра. Разходи за консумативи и материали, които ще осигурят ресурсното функциониране на центъра са предвидени в раздел 4 на бюджета, като са предвидени като месечен разход за периода на функциониране на центъра (планираният период на функциониране е 30 месеца от периода на проекта).
Дейност 14: Закупуване на Multitouch surface (интерфейс с многоточково докосване известен като Touchsensingsurface), вграден в подходящо офис обзавеждане. Предвижда се доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на офис техника притежаваща интерфейс с многоточково докосване известен като Тouchsensingsurface вградена в подходящо офис обзавеждане, съгласно Приложение 23 към Насоките за кандидатстване. Обосновка: Осигуряване на предпоставки и ресурси за ефективно функциониране на областния информационен център на територията на Софи-град и София-област и неговото устойчиво развитие. Разходите за доставка на офис техниката са предвидени в раздел 11 на бюджета,
Дейност 5: Подбор и наемане на служители в областния информационен център. Дейността включва подбор и наемане на общо 4-ма служители, които ще работят в новосъздадения информационен център. Броят на служителите е определен в съответствие с Приложение 14 към Насоките за кандидатстване. Изборът на служители ще бъде след публично обявен конкурс в съответствие със законодателството. Служителите ще трябва да отговарят на изискванията, посочени в „Наръчник за работа на информационните центрове”. Тяхното назначаване следва да се осъществи след съгласуване с УО и Централния информационен офис (ЦИО). Представители на УО/ЦИО следва да бъдат включени при избора на управител на офиса. Служителите, които ще бъдат назначени за работа в центровете, ще преминат обучения, организирани от Централния информационен офис. Те ще бъдат включвани и в обучения, които мрежата „Европа директно” организира. Поради тази причина кандидатът не е предвидил средства за обучение на служителите. Служителите ще бъдат назначени на трудов или граждански договор. Дейността ще бъде изпълнявана паралелно с дейностите по изпълнение на СМР, с оглед на възможността за назначаване и стартиране работа на центъра веднага след приключване на инвестиционните дейности. Обосновка: Изпълнението на дейността ще осигури ресурсното обезпечаване функционирането на центъра. Разходи за подбор, наемане и обучение на служителите от ОИЦ не са предвидени в бюджета на проекта, с оглед на ангажимента на ЦИО да организира и провежда първоначални и текущи обучения на служителите в центровете, както и да съгласува избора и назначаването им.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 701 824 BGN
Общ бюджет: 641 822 BGN
БФП: 641 822 BGN
Общо изплатени средства: 555 784 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 641 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 119 774 BGN
2012 82 980 BGN
2013 197 438 BGN
2014 70 223 BGN
2015 85 369 BGN
555 784 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 545 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 101 808 BGN
2012 70 533 BGN
2013 167 822 BGN
2014 59 689 BGN
2015 72 563 BGN
472 416 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 966 BGN
2012 12 447 BGN
2013 29 616 BGN
2014 10 533 BGN
2015 12 805 BGN
83 368 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз