Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0025-C0001
Номер на проект: 2/03.06.2013
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВРАЦА
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е изграждане и функциониране на Областен информационен център за кохезионната политика във Враца, като част от националната мрежа от областни центрове в България. Чрез проекта се цели „по-нататъшно усъвършенстване на координацията, контрола, прилагането и оценката на СКФ в България за периода 2007-2013 г.” Специфичните цели на проекта са: o укрепване на необходимия капацитет в Област Враца и създаване на структура на централната и местна администрация, участваща в усвояването на средства от СКФ на ЕС и o подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и ефикасно използване на СКФ в областта. ОБИ Център Враца ще бъде един от 27-те центъра в Република България, който ще предоставя информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите възможности в България. В Област Враца не съществува структура, която да предоставя информация на широката общественост за използване възможностите на СКФ на ЕС в България. Областната и общи
Дейности: Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за възлагане на строително-ремонтни работи, доставки и услуги Описание на дейността:Дейността включва създаване на тръжни досиета, отправяне на покани към потенциални изпълнители, оценка на предложенията, избор на изпълнител и подписване на договор. При подготовката на дейността екипът на проекта ще разработи технически спецификации за строителство, доставки и услуги. Дейността ще даде възможност за стартиране на строителните дейности, доставките на стоки и услуги, при спазване на изискванията на програмата и законодателството. Изборът на изпълнители на поръчките ще бъде осъществен съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за неговото прилагане и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Като краен резултат с определените изпълнители ще бъдат подписани съответните договори. Тръжните процедури, които ще се проведат са: 1.За строителство; 2.За доставка на канцеларски материали; 3.За услуга „Печатни информационни и рекламни материали”; 4.За услуга „Организиране на информационни събития”; 5.За доставка на транспортно средство; Очаквани резултати: Като резултат от тази дейност се очаква избор на най-подходящите изпълнители, прозрачност при управлението на проекта, ефективно управление на финансовите средства, разработени тръжни досиета, включващи и подписани договори с изпълнители. Отговорни лица: Дейността ще бъда осъществена от екипа по проекта. Разходи за дейността: Няма предвидени разходи за тази дейност. Тя се извършва от екипа по проекта за сметка на възнагражденията му, предвидени и описани в Таблица 11 на Бюджета на проекта – Приложение 2.
Дейност 2. Информационна кампания за представяне на проекта и дейността на ОБИ център Враца Описание на дейността: Представянето на същността на проекта, графика за изпълнението му, очакваните резултати и полученото финансиране ще бъде осъществено на организирана пресконференция от екипа за управление на проекта. На пресконференциите при започването и завършването на проекта ще бъдат поканени всички журналисти от местните и регионални медии. Дейността е свързана с необходимостта обществеността да бъде запозната с целта на проекта, неговите задачи, основни дейности и същността на Оперативна програма “Техническа помощ”, Приоритетна ос 3. Периодично ще се подготвят за публикуване информационни материали за медиите, в т.ч. електронните и в сайта на общината. Подготвят се от екипа на проекта и информират обществеността за текущото изпълнение на дейностите по проекта. ЦИО ще отговаря за цялостната координация на дейностите по публичност на оперативните програми, които ще се извършват на ниво ОИЦ, за планиране на предстоящи мерки за публичност, идентифициране на добри практики, разрешаване на проблеми при координиране на получаване и разпространение на информацията от ОИЦ. ЦИО и ЦИКО ще организират редовни координационни срещи с ОИЦ. Бенефициентът извършва всички необходими дейности за информираност и публичност, посочващи, че проектът се съ-финансира от ЕФРР чрез ОПТП. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1828/2006 и Указанията за прилагане на мерки за информиране и публичност, публикувани на обособената директория на ОПТП на Единния информационен портал за обща информация за управлението на СКФ на ЕС в Република България: www.eufunds.bg. Информационната кампания за представяне на проекта и дейността на ОБИ център Враца включва: публикуване на информация за проекта в местната преса – четири бр. и в централната преса – два бр.; публикуване на информация за информационните събития, организирани от ОБИ център Враца в местната преса и в централната преса – минимум 40 бр.; подготовка и излъчване на радио-анонс – 10 броя; изработване и поставяне на плакати на информационни табла в общините и в кметствата от общините в областта, както и в сградите на общинската и областна администрация Враца, офисите на държавни и регионални структури в областта – 150 бр.; изработване и поставяне на билбордове (по време на изпълнение на дейностите по проекта) - 3 бр. – в административните сгради на Община Враца, Област Враца и ОБИ център Враца; публикуване на информация за проекта на Интернет страницата на Община Враца (www.vratza.bg); подготовка и излъчване на репортажи по Кабелна телевизия – Враца – минимум 10 бр.; представяне на резултатите от изпълнение на проекта на заключителна пресконференция; Очаквани резултати: Публикувани статии, новини, интервюта, аудио-визуални материали и др. Проведени 2 пресконференции в началото и края на проекта; Най-малко 4 публикации за проекта в местната преса; 2 публикации за проекта в централната преса; Най-малко 40 публикации за ОБИ център в местната преса; излъчени 10 радио-анонса; излъчени 10 репортажа по Кабелна телевизия – Враца; 3 билборда/информационни табели; Информационни плакати – 150 бр. Като резултат - дейностите по проекта ще са популяризирани сред обществеността. Ще бъде постигната информираност за текущите и крайните резултати от изпълнението на проекта. Популяризирана ще е и получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Техническа помощ” чрез Европейския фонд за регионално развитие в съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация. Постоянната работа с широк кръг от медийни партньори (телевизия, радио и преса), осигуряваща задълбоченост на комуникацията и сравнително висока степен на достигане до заинтересованите лица. Отговорни лица: Екип за управление на проекта. Екип за управление на ОБИ център Враца. Разходи за дейността: Описани са в Таблица 7 на Бюджета на проекта – Приложение 2.
Дейност 1. Организация, управление и контрол по изпълнението на проекта Описание на дейността: Компетентното управление на проекта е една от най-важните предпоставки за постигане на целите. Екипът по управление е съставен от представители на бенефициента и партньора и ще бъде отговорен през целия период на проекта за провеждането на дейности, сред които: контрол върху изпълнението на дейностите съгласно договора между УО и Бенефициента; предаване на информация от Бенефициента за УО; контрол на договарянето; подготовка и провеждане на контролни срещи с УО за текуща проверка по изпълнението на проекта; контрол върху първичните счетоводни документи; контрол върху навременно изпълнение на ангажименти от страна на доставчици; управлява дейностите по публичност и др. Проектна организационна структура на управление на ОИЦ е показана на фигурата по-долу. Екипа за управление на проекта се състои от трима експерти, разпределени в следните длъжности: Ръководител на проекта, Координатор на проекта, Счетоводител на проекта. С всеки член Бенефициентът - Община Враца ще сключи трудов/граждански договор след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ с УО на ОПТП. Обосновка за включването на трети член на екипа – координатор на проекта. Той ще бъде представител на областна администрация Враца – партньор по проекта. За постигане целите на проекта, смятаме че е необходим представител на тази структура, който ще съдейства за осъществяването на бърза и лесна комуникация с Областната администрация и с представителите на общинските администрации в 10-те общини на областта. Той ще изпълнява дейности по подготовка на техническите спецификации за провеждане на обществените поръчки, по събиране на добри практики от общините в областта, както и по подготовката на информационните и рекламни материали по проекта. При определяне състава на екипа на проекта кандидатът – Община Враца е взела предвид изискванията на Закона за държавния служител, Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите и по-специално ограниченията по отношение на работното време, почивките и отпуските (когато това е приложимо), така че членовете на екипа на проекта да могат да изпълняват ефективно възложените им задачи по управление и изпълнение на проекта. Членовете на екипа са подбрани, според компетентността и професионалния опит, който е необходим с оглед на спецификата на възлаганите дейности. За всеки член на екипа по проекта са разработени минимални технически изисквания за заемане на длъжността, които са взети предвид при определяне на състава. Тези изисквания, заедно с автобиографиите и длъжностните им характеристики за всеки член на екипа са дадени в приложение към настоящия формуляр. При започване на работата по Договора, ръководителят на екипа, подпомогнат от Координатора, ще разпредели и възложи в писмен вид задачите по изпълнението на проекта на всеки член от екипа. Ще бъдат дискутирани и приети срокове за изпълнение на всяка задача в съответствие със заложения план на действие. В рамките на тази дейност, всеки един представител на екипa за изпълнение на проекта ще получи копие от изпълнявания проект, ще се проведе учредителната среща, ще се дискутират и определят основните правила на членовете от екипа на проекта. Всеки един ще изкаже своите виждания за функционирането на организацията на дейността на проектния екип. При периодични заседания ще бъдат разпределяни основните оперативни задачи между членовете на екипа съгласно отговорностите в длъжностните характеристики. Уточняват се възможните “точки на забавяне” и начините за тяхното преодоляване, прави се анализ на възникнали проблеми, търсят се решения за усъвършенстване на дейностите по проекта. Провеждане на необходимите срещи за координация на строително-ремонтните дейности с изпълнителите. Екипът по проекта ще подготвя изискваните месечни, тримесечни и годишни доклади, включително междинни отчети и окончателен доклад, съгласно указанията на УО на ОПТП. Финансово-счетоводна дейност: Бенефициентът поддържа отделна счетоводна аналитичност по проекта по реда, предвиден за извънбюджетните сметки и фондове, съгласно указания на министъра на финансите. Поддържаната от бенефициента счетоводна отчетност по проекта подлежи на „проверка на място”от УО. Дейността включва подготвяне на договори с персонала по проекта и ОБИ център Враца, водене на финансово-счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнаграж¬де¬нията, изплащане възна¬граж¬денията и пътните разходи, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта, изготвяне на междинни и окончателни финансови отчети по проекта. Дейността е необходима за ефективното реализиране на дейностите и за ефективното изразходване на средствата по проекта. Дейността ще бъда осъществена от екипа по проекта и ще продължи през цялото време на реализация на проекта – 36 месеца и един месец след това, необходим за окончателното отчитане на работата по проекта. Очаквани резултати: Административна и техническа готовност за осъществяване на проекта. Сключени трудови/граждански договора с екипа за изпълнение на проекта – 3 броя; Длъжностни характеристики за всеки член от екипа – 3 броя; Проведена първа среща на екипа на проекта; Възложени задачи на всеки член на екипа; Фиксирани срокове за изпълнение на всяка дейност; Оповестени, разбрани и разпределени задължения и отговорности между членовете на екипа; Създадени правила за комуникация, които включват график на събиране на екипа на работни срещи; Определен процес на вземане на решения на всеки член на екипа; Протоколи от заседания на екипа – мин. 25 броя. Финансово-счетоводната документация по проекта; междинни и окончателен финансов отчет по проекта. В резултат на дейността ще се постигне ефективно управление на средствата по проекта. Отговорни лица: Екип за управление на проекта. Разходи за дейността: Описани са в Таблица 11 на Бюджета на проекта – Приложение 2.
Дейност 4: Създаване на областен информационен център Враца Враца Дейност 4: Създаване на областен информационен център Враца Поддейност 4.1.СМР дейности по ремонта на помещенията: Описание на дейността: Дейността е свързана с ремонт на сградата за нуждите на информационния център. Обособени са два офиса, кът за РУМ сервиз, зала за презентации и санитарен възел, един за мъже и жени, съобразен с изискванията на чл.80 от Наредба № 4 за проектиране изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително хората с увреждания. Пред входа е предвидена рампа по същите съображения. Предвидено е отоплението да е с климатична система. Предвидените СМР дейности са: 1)Пробиване на два отвора за врата; 2) Зазиждане на двете врати в дъното на фоайето. 3)Изграждане на преграден зид 12 см. С врата за обособяване на санитарния възел; 4) Демонтаж на окачения ПВЦ таван; 5) Ремонт на покрива и покривната конструкция; Демонтаж на подова настилка; 6) Изграждане на ВиК инсталация; 7) Изграждане на Ел. инсталация; 8) Изграждане на ОВК инсталация; 9) Подготовка на стените; 10) Монтаж на гипсофазер и шпакловка на фугите; 11) Направа на теракота по пода и фаянс по стените; 12) Доставка и монтаж на дограма; 13) Реконструкция на входа; 14) Монтаж на хидроизолация и топлоизолация;15) Направа на външна мазилка и мозайка; 16) Обшивки по борда на фронтона и монтаж на улуците; 17) Направа на окачен таван; 18) Бояджийски видове работи. Авторски надзор по проекта ще бъде осъществен от проектантите, изготвили техническата документация по смисъла на ЗУТ и съответната нормативна уредба. Целта му е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, както и спазването на параметрите на работните проекти. Очаквани резултати: Качествено извършени строително-ремонтни работи. Изграден Областен информационен център Враца за популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация. Отговорни лица: Екип за управление на проекта. Избран изпълнител след проведена обществена поръчка. Авторски надзор. Разходи за дейността: Членовете на екипа на проекта изпълняват задълженията си, съгласно длъжностните им характеристики и за сметка на възнагражденията им, предвидени и описани в Таблица 11 на Бюджета на проекта – Приложение 2. Разходите за избрания изпълнител на СМР дейности са описани в Таблица 9 на Бюджета на проекта – Приложение 2. Разходите за авторския надзор са описани в Таблица 10 на Бюджета на проекта – Приложение 2. Разходите за подготовка на техническия проект (описани в Таблица 10 на Бюджета на проекта – Приложение 2.) са извършени преди сключването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящия проект, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, свързана е със строителни и монтажни работи, които ще се извършат по проекта (разходи за проектиране). Съгласно ЗУТ средствата за авторския надзор са на избрания проектант. Стойността на услугата е по НВМОП чл. 2, ал. 2, т.2 и не изисква събиране на три оферти. Освен разходите за авторски надзор и подготовка на проектната документация са необходими разходи за Такса за присъединяване към ел.мрежа; Такса за становище от пожарна служба; Изготвяне на технически паспорт на обекта. Поддейност 4.2. Организация и провеждане на конкурси за подбор и назначаване на персонал в ОБИ център Враца. Описание на дейността: В ОБИ център Враца ще бъдат назначени 3 служители: Ръководител „ОБИЦ-Враца”, Координатор „Комуникация и логистични услуги” и Координатор „Информационно обслужване и услуги”. Предложеният в проектното предложение брой служители на информационния офис съответства на посочената в Приложение 14 стойност за съответния офис – 3 (трима). Община Враца ще избере служителите след публично обявен конкурс при ясни и прозрачни правила, съгласно Процедура за подбор. Служителите трябва да отговарят на изискванията, приложени към „Наръчник за работа на информационните центрове”. Тяхното назначаване следва да се осъществи след съгласуване с УО и Централния информационен офис (ЦИО). Представители на УО/ЦИО следва да бъдат включени при избора на управител на офиса. Организационната структура ще бъде както следва: Одобрените кандидати се назначават на основен трудов договор, при пълен осемчасов работен ден, с първоначален шестмесечен изпитателен срок в полза на работодателя. Трудовите договори са срочни, с продължителност не по-голяма от срока на реализация на проекта. Длъжностни характеристики за всеки член от ОБИ центъра са разработени и предоставени от ЦИО. Персоналът на ОБИ център не е част от щатното разписание на Община Враца. Проектното финансиране изцяло покрива разходите за възнаграждения на персонала, в т.ч. действително изплатени възнаграждения, социални, здравни и др. осигуровки, определени със закон. Разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни) за дейностите, пряко свързани с предоставяните от служителите на ОБИ център услуги изцяло се покриват от проекта. Очаквани резултати: Екип за управление на ОБИ център Враца. Административна и техническа готовност за осъществяване на проекта. Сключени трудови договора с екипа за управление на ОБИ център Враца – 3 броя; Отговорни лица: Бенефициента – Община Враца. Разходи за дейността: Не са предвидени разходи за изпълнение на тази дейност, а членовете на екипа по проекта участват в подготовка на документите за конкурсите и комисиите за сметка на възнагражденията си, описани в Таблица 11 на Бюджета на проекта – Приложение 2. Поддейност 4.3. Обучение на персонала на ОБИ център от ЦИО Описание на дейността: За да могат областните информационни центрове да предлагат качествени услуги е необходимо техните служители да притежават необходимите знания и компетенции. За тази цел те ще участват текущо в обучения по различни теми свързани с тяхната работа. Тази дейност се извършва съгласно одобрения „Наръчник за работа на информационните офиси” (за работата на 27-те областни информационни центрове) за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, който е съобразен с Насоките за кандидатстване по процедура с определен срок за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на оперативна програма „техническа помощ” с наименование: изграждане и функциониране на областни информационни центрове. Служителите, които ще бъдат назначени за работа в центъра, ще преминат обучения, организирани от Централния информационен офис, както и учебни посещения за обмяна на опит в сходни структури в други държави членки на ЕС. Бенефициентът – Община Враца не залага средства за обучение на служителите в това проектно предложение. В бюджета на проекта са включени само разходи за командировка до мястото на обучение. Очаквани резултати: Предлагане на качествени услуги. Предлагане на необходимата информация на потребителите на услуги на ОБИ центъра. Отговорни лица: ЦИКО и Екип за управление на ОБИ център Враца. Разходи за дейността: Не са предвидени разходи за обучение, а членовете на ОБИ Център Враца участват в обученията, които организира ЦИО. В Таблица 2 на Бюджета на проекта – Приложение 2 са включени средства за командировки до мястото, където ще се извършва обучението. Поддейност 4.4. Обзавеждане и оборудване на ОИЦ – Враца – нова За осигуряване на подходящи условия за нормално функциониране на ОИЦ Враца е необходимо оборудването му с офис обзавеждане, което е предвидено при подготовката на техническия проект за ремонт на помещенията в сградата, определена за ОИЦ, както и Концепцията за брандинг визия на ОИЦ в страната. Същите са специфицирани в Приложение 22 към Насоките за кандидатстване (версия2): Техническа спецификация, вид и брой артикули, необходими за обзавеждане на областен информационен център. За ОИЦ-Враца това са 3 бюра, 2 модула за заседателна маса, 3 контейнера с чекмеджета, 3 шкафа с 2 врати и открити рафтове, 2 стелажа без врати с открити рафтове /щендер/, 3 стола работни на колела с дамаска, 15 посетителски стола с дамаска, 2 стола за touch screen, 1 закачалка. Офис обзавеждането от работни бюра, контейнери, столове, модули за заседателни маси, шкафове и стелажи, по количества съгласно таблица 1 следва да бъдат съобразени с „Концепцията за брандинг и визия на 27-те областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика в България”. За предоставяне на услуги, свързани с ползване на компютър за достъп до сайтове с информация за СКФ, както и материали, които могат да бъдат прочетени (доклади, проучвания и др.) в ОИЦ Враца ще има информационен кът оборудван съгласно Приложение 23 към Насоките за кандидастване (версия 2): Техническа спецификация, вид и брой Multitouch surface устройства (интерфейс с многоточково докосване известен асс Тouchsensingsurface, вграден в подходящо офис обзавеждане) – 1 Маса за вграждане на Multitouch surface устройства, с 2 броя персонални компютъра в асса и 2 броя Мulti-touch дисплей в асса. В едно от помещенията, срещу входа – с директна видимост срещу влизащия, стената ще бъде в син цвят и ще се използва като ключово място за информация и представяне на дейностите и предстоящи инициативи. Тук ще се постави обемен вариант на логото. Съгласно брандинг визията този интериорен акцент е задължителен. Зоната да е с широчина не по-малка от 1,30 и височина (минимум) от кота +0,90 м от пода до тавана. Обемното лого ще бъде монтирано по указания начин в брандинг визията. Допустимо е, с цел композиционното обособяване на оцветената в синьо и брандирана част на стената, да се кантира с цвят, но той трябва да е един от указаните корпоративни цветове. Съгласно Концепцията за брандинг и визия предвиждаме брандиране на врати и прозорци и изработка на обемно лого. Съгласно техническите спецификации за брандирането на врати и прозорци – „фолио – транс луминесцентно или еквивалентно, с пълноцветно изображение, съгласно Приложение Визия на ОИЦ от Концепция за брандинг и визия на ОИЦ.” Разходът е заложен в бюджетна таблица 6. Разходът включва изработка, доставка и монтаж.
Дейност 5: Функциониране на ОБИ център-Враца Дейност 5: Функциониране на ОБИ център-Враца Описание на дейността: Услугите, които ще предоставя ОБИ център Враца са информационни, логистични, експертни и комуникационни. Информационните центрове ще бъдат свързани помежду си, както и с Централния информационен и комуникационен офис чрез Интернет връзка, позволяваща достъп до компютърната мрежа и единния уеб-сайт. ОБИ център Враца ще дава достъп до информация чрез отговори на запитвания, отправени по телефон, по поща, чрез имейл, факс или през уеб-сайта на мрежата. В подкрепа на действията на националната мрежа на областните информационни центрове ще бъде основана гореща линия като част от мрежовата структура. Тя ще има за цел да оказва помощ в намирането на информация, да насочва потребителите към допълнителни специфични ресурси и да обслужва населението, което няма директен достъп до Интернет или физически достъп до който и да е областен информационен център. ОБИ център Враца ще работи в мрежата от областни информационни центрове по Кохезионна политика в България, ще функционира в тясно сътрудничество с останалите информационни мрежи, финансирани от ЕС, включително и с мрежата „Европа директно”, както и с регионалните офиси на Оперативните програми. Необходимото оборудване за функционирането на ОБИ център Враца ще бъде предоставено от ЦКИО и не е включено в бюджета на настоящото проектно предложение. Тази дейност е разделена на 9 поддейности (5.1-5.9), които са описани по-подробно. Разходи за дейността: Разходите за изпълнение на тази дейност са съгласно описаните в длъжностните характеристики на членовете на ОБИ Център Враца, за сметка на възнагражденията им, описани в Таблица 1 на Бюджета на проекта – Приложение 2. Разходите за отопление, ток, вода, телефон, факс и др. са описани в Таблица 3, за консумативи и материали в Таблица 4, Разходи за абонамент за издания/Интернет в Таблица 5, Разходи, свързани с разработването и разпространението на печатна информация и аудиовизуални материали в Таблица 6 на Бюджета на проекта – Приложение 2. Поддейност 5.1: Установяване на каналите на комуникация с Областната администрация и общините в областта (да се дадат лица за контакти и др.) Описание на поддейността: Ръководителят на офиса изпраща писмо до кметовете на общини в област Враца, Областната администрация и регионалните структури на министерства и агенции, като се изисква да се посочи лице за контакти, за да се установят каналите на комуникация. Извършва се еднократно в началото на проекта, като текущо се обновяват контактите на 6 месеца. Очаквани резултати: Подготвени и изпратени писма до кметовете област Враца, Областната администрация и регионалните структури на министерства и агенции; Списъци/регистър с данни на лицата за контакт; Отговорни лица: Екип за управление на ОБИ център Враца. Поддейност 5.2: Набиране и разпространение на информация, вкл. на безплатни информационни материали на ЕК Описание на поддейността: Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място; Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП; Предоставяне на информация за добри практики – споделен опит и успешни проекти, включително на областно ниво; Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ; Разпространение на обща информация за политиките на ЕС и информация и информационни материали за съответната област; Извършва се непрекъснато, като при старта на проекта се захранва информацията от ЦИКО; Поддържа се комуникация с ЦИКО и УО на ОП, МЗ и регионалните структури на министерствата; Извършва се текущо. Очаквани резултати: Функциониращ алтернативен комуникационен канал, снабдяващ посетители и потенциални бенефициенти с информация за обявените покани за предложения и тръжни процедури по всички ОП, изпълнението на проектите, предоставен достъп до специализирана литература и рекламни материали. Разпространена основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми; Разпространена информация и документи по открити процедури по ОП информация и документи по открити процедури по ОП; Събрана и разпространена информация за добри практики – споделен опит и успешни проекти, включително на областно ниво; Разпространени безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ; Разпространена обща информация за политиките на ЕС и информация и информационни материали за съответната област; Осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР и оперативните програми; Осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи из цялата страна. Отговорни лица: ЦИКО и Екип за управление на ОБИ център Враца. Поддейност 5.3: Предоставяне на експертна информация Описание на поддейността: Служителите на ОИЦ освен, че трябва да познават Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на Европейския съюз, Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми в Република България при стартиране на проекта ще бъдат обучени за да могат да предоставят обща и специализирана информация. Служителите на ОИЦ отговарят за набирането на база данни от консултанти на местно ниво (кратък списък), към които да се реферират запитващите. Работа с целевите групи и потенциалните бенефициенти: предоставяне на информация за СКФ, НСРР и ОП на целевите групи; Работа с потенциалните бенефициенти: предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми на място, по телефона и по електронна поща; Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация на място, по телефона и по електронна поща; Подготовка и предоставяне на информация до местни/областни медии; Участие в проучвания на областно ниво (напр. социологически проучвания); Набиране на добри практики на областно ниво; Подготовка на база данни с консултанти на областно ниво. Извършва се текущо. Очаквани резултати: По-добра осведоменост относно структурните инструменти, както и осигуряването на информация за възможностите, които ЕС предоставя. Изградена и редовно осъвременявана „База данни”, в тясно сътрудничество с всички ОП. Предоставена информация за СКФ, НСРР и ОП на целевите групи; Предоставена информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми на място, по телефона и по електронна поща; Отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация на място, по телефона и по електронна поща; Предоставена информация до местни/областни медии; Брой участия в проучвания на областно ниво (напр. социологически проучвания); Събрани добри практики на областно ниво; База данни с консултанти на областно ниво. Отговорни лица: Екип за управление на ОБИ център Враца. Поддейност 5.4: Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация (чрез УО и МЗ) Описание на поддейността: При постъпване на въпроси, на които служителите не могат да отговорят, те се изпращат до УО/МЗ, като там се спазват сроковете и процедурите, които УО имат за отговор на въпроси. При получаване на въпроси за други фондове и програми, извън СКФ, служителят насочва към адекватната регионална (ако има такава) структура или на национално ниво. При въпроси, свързани с необходимостта от експертна консултантска помощ служителите насочват към съответните лица. Извършва се текущо. Очаквани резултати: Брой пренасочени запитвания до УО/МЗ, като там се спазват сроковете и процедурите, които УО имат за отговор на въпроси. Брой пренасочени запитвания по въпроси за други фондове и програми, извън СКФ, към адекватната регионална (ако има такава) структура или на национално ниво. Брой запитвания, свързани с необходимостта от експертна консултантска помощ, пренасочени към съответните лица. Отговорни лица: Екип за управление на ОБИ център Враца. Поддейност 5.5: Организиране на информационни събития Описание на поддейността: Организиране на специални събития за популяризиране на НСРР и оперативните програми на съответната територия – семинари, посещения, лекции и др. – съобразени със специфичните нужди на областта. Предвижда се такива събития да бъдат организирани минимум 2 пъти годишно във всяка община в областта. Реактивно – отговаряне на запитвания. Очаквани резултати: Брой организирани събития, семинари, посещения. Лекции. Проведени 4 бр. семинари с целевата група в региона според потребностите й, с цел повишаване активността в подготовката и изпълнението на проекти по ОП. Проведени 60 бр. информационни събития по общини в област Враца. Повишаване степента на усвояване на наличните средства от СКФ. Отговорни лица: Екип за управление на ОБИ център Враца. Разходи за дейността: Предвидени са разходи, свързани с провеждане на информационните събития и са описани в Таблица 8 на Бюджета на проекта – Приложение 2. Поддейност 5.6: Организиране за информационни събития за проактивна работа с медиите на областно ниво (регионални и национални) Описание на поддейността: Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионални медии. Предвижда се събитията за медиите се организират на веднъж на 2 месеца, като това може да се координира със заседанията на Областните съвети за развитие. Установяване и поддържане на сътрудничество с местни и национални медии. Включва се подготовка на списък с представителите на медии на регионално ниво. Текущо, като се организират събития с местните медии (информационни срещи, обучения, пресконференции) поне 6 пъти в годината. Ефективната комуникация с централните и регионални медии ще се осъществява чрез активен диалог с журналистите, отразяващи икономическа и финансова тематика. За ефективното реализиране на комуникационните дейности по проекта е необходимо постоянното и наситено присъствие на темата в националните и регионални медии, в съответните форми – интервюта, специализирани материали, репортажи, представяне на добри практики, експертни мнения, европейски опит. Регулярно ще се организират на местно ниво пресконференции, брифинги, журналистически дискусии и пътувания, обучения и консултации, популяризиращи СКФ. Целта е да се подготвят добре информационните канали, за да достига точна и актуална информация до широката общественост и целевите аудитории. Очаквани резултати: Брой организирани събития и пресконференции с медиите. Проведени 15 бр. информационни събития за проактивна работа с медиите на областно ниво (регионални и национални). Отговорни лица: Екип за управление на ОБИ център Враца. Разходи за дейността: Предвидени са разходи, свързани с провеждане на самото събитие и са описани в Таблица 8 на Бюджета на проекта – Приложение 2. Поддейност 5.7: Подготовка на ПР и експертни материали за медиите Описание на поддейността: Събиране на информация и предоставяне на медиите на експертни материали, публикации и прес-съобщения. Подготовка на публикации с обобщени добри примери на областно ниво, вкл. информационни бюлетини (newsletter). Извършва се текущо. Очаквани резултати: Брой подготвени информации за медиите. Разпространена информация чрез медиите. Отговорни лица: Екип за управление на ОБИ център Враца. Поддейност 5.8: Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на ЦКЗ, ЦИО, УО и МЗ на ОП, включително предоставяне на техническо оборудване и зали/помещения; Описание на поддейността: На координационна среща в началото на годината ЦИКО кани представители на УО да запознаят ОИЦ с техните индикативни работни програми и сроковете за отваряне на процедури и информационни дни, за да могат да ОИЦ да планират годишната си програма. Извършва се текущо и при запитване. Очаквани резултати: Брой проведени срещи на ОБИ центъра с ЦИКО. Брой представени индикативни работни програми. Изготвени годишни работни програми на ОБИ центъра. Отговорни лица: Екип за управление на ОБИ център Враца. Поддейност 5.9: Услуга – Предоставяне на място за ползване на компютър и литература Описание на поддейността: В ОИЦ Враца ще има информационен кът с възможност за ползване на компютър за достъп до сайтове с информация за СКФ, както и материали, които могат да бъдат прочетени (доклади, проучвания и др.) Ще има и малка библиотека с информационни материали. Предоставя се текущо и при нужда. Очаквани резултати: Брой потребители на услугата компютър и интернет на ОБИ център. Брой представени доклади и проучвания. Отговорни лица: Екип за управление на ОБИ център Враца.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 512 794 BGN
Общ бюджет: 451 020 BGN
БФП: 451 020 BGN
Общо изплатени средства: 406 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 451 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 80 000 BGN
2012 84 369 BGN
2013 124 450 BGN
2014 91 749 BGN
2015 26 404 BGN
406 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 383 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 68 000 BGN
2012 71 714 BGN
2013 105 782 BGN
2014 77 987 BGN
2015 22 443 BGN
345 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 000 BGN
2012 12 655 BGN
2013 18 667 BGN
2014 13 762 BGN
2015 3 961 BGN
61 046 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз