Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0024-C0001
Номер на проект: 1/28.05.2012
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
Описание
Описание на проекта: „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик” е проект, който цели различни заинтересовани страни от единадесетте общини на област Пазарджик– местната общественост, бенефициентите и потенциалните кандидати , да могат да получат информация и насоки за ползване на такава по Структурните фондове, НСРР, обхвата на ОП, механизмите на функциониране, изпълнението и управлението на финансирането от СКФ, българското законодателство и законодателството на ЕС в тази сфера. За постиганетто на целите на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”, Община Пазарджик предвижда извършаването на съвкупност от три взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности в подкрепа на предварително определените цели, с необходимите ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати. Дейностите както следва са: Дейност 1. Създаване на информационен център Очаквани резултати от
Дейности: Дейност1 Създаване на информационен център Тази дейност ще се реализира чрез следните поддейности: 1.1. Ремонт и обновяване. За създаването на областния информационен център в гр. Пазарджик. ще бъде използвано помещение, което се намира на първи етаж в сградата на Община Пазарджик, в обособено помещение в Центъра за информационно обслужване. Обектът е предоставен за безвъздмезно полване със Заповед № 1637/ 02.08.2000г. на основание на разпореждане на Министерски съвет №4 /12.06.2000г. До този момент помещението е функционирало Център за информация във връзка с енергийната ефективност. Разположението на сградата на Община Пазарджик в централната оживена част на града ще улеснява достъпа на гражданите до услугите на информациония център. Материалната база, нейното местоположение и наличните помещения след тяхното ремонтиране ще са подходящи за осъществяването на дейността на информационния център. За реализирането на дейността ще се подготвят и изпълнят тръжни процедури, чрез които ще се изберат изпълнители за ремонтните работи. Процедурите ще бъдат подготвени от юрист (служител на община Пазарджик) и изпълнени, съгласно Закона за обществените поръчки , наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и специалните процедури по оперативната програма и ЕС. Община Пазарджик ще носи отговорност за точното изпълнение на тръжните процедури и за спазване на задълженията от страна на изпълнителите. СМР: Тази дейност ще бъде изпълнена на база изготвена количествено - стойностна сметка чрез възлагане на изпълнител по реда и в съответствие с разпоредбите на ЗОП и Наредбата за възлагане на Малки обществени поръчки през първите 6 месеца от изпълнението на проекта. Те ще бъдат предоставяни на договарящия орган при поискване. Планираната дейност по ремонт на помещението по проекта включва: Ремонтни дейностти на помещението и санитарния възел към него. Демонтаж на врати Доставка и монтаж на PVC дограма Доставка и монтаж на PVC врати Подлепване на настилка от гранитогрес с лепило при ремонти Облицовка с гипсокартон на метална конструкция, директно закрепена, при ремонти Фаянсова облицовка с лепило по стени- фуга 2 мм. Настилка от теракотни плочи с лепило Гипсова шпакловка по стени Грундиране с Бороконтакт Изстъргване на стара боя по стени и тавани Боядисване с латекс трикратно по стени и тавани Измиване блажна боя за подготовка за боядисване Блажна боя по стоманени повърхности трикратно Демонтаж на тоалетна мивка среден формат Демонтаж на стенна батерия Демонтаж на тоалетна седалка Демонтаж на тоалетно казанче Демонтаж на тръби поцинковани Ф1/2" Демонтаж на тръби PVC Ф50мм Демонтаж на тръби PVC Ф110мм Демонтаж на ПС Ф50 Демонтаж на водомер Ф3/4" - 5 куб. м. Демонтаж на ел. бойлер 50л - 2 KW Доставка и монтаж на тоалетна мивка сред. форм. Доставка и монтаж на стенна батерия Доставка и монтаж на тоалетна седалка - моноблок Доставка и монтаж на тръби ППР Ф20/10 Доставка и монтаж на тръби ППР Ф20/20 Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби Ф20 мм Доставка и монтаж на тръби PVC Ф50мм Доставка и монтаж на тръби PVC Ф110мм Доставка и монтаж на ПС Ф50 Доставка и монтаж на водомер Ф3/4" - 5 куб. м. Доставка и монтаж на ел. бойлер 50л - 2 KW Доставка и монтаж на плафони IP54 с енергоспестяващи лампи Доставка и монтаж на климатична техника Подробната количествено стойностна сметка за СМР е разписана в т.9 от бюджета и е на стойност 14 870,24лв. , която е в рамките на допустимите 20 % от размера на всички разходи за изпълнение на дейностите по проекта. Тъй като стойността на СМР е под прага по ЗОП за провеждане на обществена поръчка, ще се пристъпи към директно сключване на договор с фирма изпълнител. Дейността ще бъде отчетена чрез съответната документация. Оборудването, необходимо за функционирането на информационния център ще бъде закупено и предоставено от избрана за целта фирма изпълнител.. 1.2. Подбор и назначаване на служители в информационния център Ще бъдат наети следните служители, които ще работят в информационния център за реализиране на дейностите по проекта: Ръководител 1 бр. Служители 2 бр. Определеният брой служители е съобразен с посоченият в Приложение 14 към Насоките за кандидатстванеСлужителите на областния информацнен център ще бъдат избрани след публично обявен конкурс при ясни и прозрачни правила, съгласно насоките на ЦИО. Обявите за конкурса ще бъдат публикувани на електронната страница на община Пазарджик, поне в една регионална медия и УО на ОПТП. Служителите следва да отговарят на изискванията, приложени към «Наръчник за работа на информационите центрове». Допуснатите кандидати ще бъдат одобрени след решаване на писмен тест, изготвен от ЦИО; успешно справилите се с теста ще се яват на интервю (събеседване) с членовете на комисията. Тяхното назначаване ще се осъществи след съгласуване с Централния информационен офис (ЦИО). Представител на ЦИО ще бъде включен в комисията за подбор. Одобрените кандидати ще бъдат назначени по трудови правоотношения (на трудови договори) при осем часова заетост, съгласно Кодекса на труда. Длъжностните и функционални характеристики ще бъдат изготвени и предоставени от ЦИО. Служителите, които ще бъдат назначени за работа в центъра, ще преминат обучения , организирани от ЦИО. Възнагражденията на служителите(персонала) са разписани в т.1 от бюджета и са на 105500лв. Сумите на възнагражденията са изцяло съобразени с разписаните в Приложение 15 към Насоките за кандидатстване. Нормалният работен цикъл на персонала е обезпечен с разходи, разписани в т.2 от бюджета на стойност 200лв. дневни командировъчни при посещения извън ОИЦ - Пазарджик. За реализиране на дейността ще се проведат 3 конкурса. След назначаването си служителите на информационния център ще отчитат работа си чрез докладни , обобщени месечни отчети и командировъчни заповеди и други присъщонеобходими документи до Ръководителя на проекта и при необходимост до УО на ОПТП.
Дейност 2 Функциониране на информационния център Дейност 2 Функциониране на информационния център Описание на дейността: Дейността ще бъде ще бъде реализирана чрез предоставяне на следните услуги: Информационни услуги, в т.ч.: Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място; Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП; Информация за добри практики; Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ; В допълнение ще предоставят: 1.обща информация за политиките на ЕС; 2.информация, брошури и др. материали за съответната област. Комуникационни дейности: -Работа с целевите групи; -Сътрудничество с УО/ МЗ на оперативните програми; -Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионални медии; -Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и регионалните структури на министерствата. Експертни дейности: -Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми; -Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация; -Подготовка и предоставяне на информация до местни/областни медии Логистични услуги: -Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература и информационни ресурси; -Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми на съответната територия - семинари, посещения, лекции и др. - съобразени със специфичните нужди на областта . -Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми; -Активно участие в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно; -Осигуряване на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника (принтер и др.); -Осигуряване на видео екрани, излъчващи филми, популяризиращи Кохезионната политика. За обезпечаване на нормалния работен процес в информационния център са предвидени разходи за телефон, ел. енергия и наемане на външна фирма изпълнител за поддържане на хигиена в ОИЦ на обща стойност 35480 лв.. За доставката на телефонни услуги ще се полза сключения договор между Община Пазарджик и „Мобилтел” АД за нуждите на общината. Разходите, предвидени за целия период за изпълнение дейностите по проекта са разписани в т.3 от бюджета и възлизат на 6000лв. За поддържането на хигиената в информационния център ще бъде наета фирма – външен изпълнител, като за целта ще се пристъпи към директно сключване на договор за изпълнение. Стойността на поръчката е 17780лв., като в нея са включени и разходите за санитарно-хигиенни материали. Разходите за ел. енергия са предвидени по 400лв. месечно или 11600лв. за целия период на проекта. Разходите за канцеларски материали и консумативи са разписани в т.4 от бюджета и са на обща стойност 18000. Материалите ще бъдат доставяни регулярно по заявка към фирма външен изпълнител, избрана с процедура по реда на ЗОП. Разходите за интернет са разписани в т.5 от бюджета. Предвидено е за нуждите на провеждане на изнесени информационни събития в общинските центрове на областта да се закупят и ползват 2 мобилни интернет устройства, като за целта ще се полза сключения договор между Община Пазарджик и „Мобилтел” АД за нуждите на общината. . За интернет са предвидени 2160 лева. За годишен абонамент за две години с два регионални вестника са предвидени общо 800 лева. Всички разходи по горепосочени услуги и доставки ще бъдат извършвани след предоставяне и одобряване на съответните разходооправдателни документи. За разходи за разпространение на информация в местни печатни издания са предвидени 12000 лева, Разходи за разработване на два видеоклипа общо 3000 лева. Предвидени са разходи за излъчване на видеоклиповете, общо 600 излъчвания за сумата от 2100 лева. За разпространение на информация в местни електронни издания за 12 месеца в три медии са предвидени 3600 лева. За брандиране на Областен информационен център – Пазарджик са предвидени следните разходи: Врата външна стикер 600х630 на стойност 30 лева; Врата въртешна стикер 800х400 на стойност 50,40 лева; Врата вътрешна долу 1770х660 на стойност 156 лева; Врата -втори изход стикер 1355х600 на стойност 81,60 лева; LG 1200х1010 на стойност 98,40 лева; Лого 1бт. обемно на стана вътре с габаритни размери 900х600 на стойност 288 лева; 2 броя Банер на стойност 624 лева; Стойка за банер на стойност 60 лева; Тотем – малък на стойност 456 лева; Тотем – голям на стойност 660 лева; Банер винил за стена вътре с лайсни горе и долу 2400х1200 на стойност 384 лева и Знамена на стойка малки за бюро BG и EU три броя на стойност 216 лева. Информационният център ще организира информационни събития (срещи), на които ще се канят потенциални бенефициенти по оперативните програми. На тези срещи ще се представя конкретна оперативна програма или друга информация, свързана с кохезионната политика на ЕС, ще се обсъждат срокове и начини за кандидатстване за отпускане на средства, ще се дават отговори на въпроси от страна на потенциалните бенефициенти. С конкретната тема ще се посещават всички 11 общини от област Пазарджик, в които ще се организират срещите. Темата може да варира според актуалната информация, която ЦИКО предоставя и актуална информация, свързана със Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на Европейския съюз, Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми в Република България. За целта са предвидени разходи за наем на зали, напитки и храна, кафе - паузи, командировки за служителите, които са пряко ангажирани с организирането и провеждането на информационните събития и срещите с потребителите, както и наем на автомобил за обезпечаване на пътуванията. Общия брой на предвидените събития е 99, като се разпределят по 9 събития във всяка община от област Пазарджик за целия период на изпълнение на проекта. Служителите на информационния център ще бъдат пряко ангажирани с подготовката и провеждането на информационните срещи. За провеждането на събитията в общините на област Пазарджик ще бъдат наети зали, разходът за което е разписан в т.8 от бюджета и е на стойност 19019.88 лв., като за всяко отделно събитие е посочена единична максимална цена от 192.12 лв. На информационните събития ще бъдат поканени общо 1980 участника. За тях в бюджета са разписани средства за кафе-паузи (по 1 на събитие) на обща стойност 17591,31 лв., обяди (храна) за всички участници на обща стойност 45395,46. Доставката на храна и напитки (кафе пауза) и наем на зали ще бъде възложена на външен изпълнител след процедура по реда на ЗОП. Разходът ще се отчита с разходооправдателни документи. В т.8 от бюджета е разписан и наем на автомобил, с който да се обезпечава достъпът на персонала на информационния център до 10-те общини в област Пазарджик, където ще се провеждат информационните събития, за целта е предвидено да се наеме външна фирма изпълнител, която да предоставя автомобил, който ще се ползва по заявка от Възложителя. За услугата ще се заплати сумата от 2000лв. за периода от сключване на договора до закупуване на нов лек автомобил за нуждите на ОИЦ – Пазарджик, след което действащия договор с външен изпълнител на наем на автомобил ще бъде прекратен. Предвидени са и разходи за гориво на наетия автомобил, а в последствие и за новозакупения служебен такъв в размер на 2400лв. Предвижда се закупуване на нов лек автомобил за нуждите на ОИЦ – Пазарджик с прогнозна цена 30 000лв. Определянето на Изпълнител за доставка на лек автомобил ще се извърши по реда на ЗОП с публична покана. Минималните изисквания, на които трябва да отговаря автомобила са: лек автомобил, седан, 4+1 места, бензин или дизел, стандарт за отработени газове – Евро 5 и други специфични изисквания, които ще бъдат разписани в Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за вида обществена поръчка. Всички разходи, свързани с организирането и провеждането на информационните събития, срещи и други, са разписани в т.8 от бюджета и са на обща 121 406,65. Провеждането на едно събитие ще се отчита чрез следните документи: анкетни карти (обратни връзки) на участниците, присъствени листи (регистър на участниците), снимков материал, , разходооправдателни документи за наем на зала, храна и напитки, заповеди за командировка на служителите на информационния център. Отговорни за изпълнението на дейността ще бъдат служителите в ОИЦ. За закупуване на обзавеждане на областен информационен център – Пазарджик в т.11 са предвидени 3704,00 лева, а за закупуване на Multitouch surface устройство сумата от 8179,18лева.
Дейност 3. Информация и публичност Описание на дейността: За популяризиране на областния информационен център и предоставяните от него услуги са предвидени разходи за информация и публичност, разписани в т.7 от бюджета на обща стойност 16 596,00лв., както следва: 996 лева. за официално откриване: С цел популяризиране на дейността на областния информационен център ще бъдат поканени партньори и граждани на община Пазарджик., представители на донорските, местните, регионалните и национални власти, НПО, медии (до 50 човека). Реализирането ще бъде възложено на изпълнител по реда и в съответствие с разпоредбите ЗОП. Разходите ще се отчитат с разходооправдателни документи и присъствени списъци на гостите. За отпечатване на информационни материали за популяризиране на проекта пред общността (банери, брошури, плакати и други) –15600лв., тази услуга ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. Дейността ще се отчита чрез архив от публикации и разходоправдателни документи Дейностите по информация и публичност целят да изградят позитивна представа в общността за финансиращата организация и отчитане ролята на ЕС, както и ролята на Областния информационен център-Пазарджик За постигане на максимална публичност ще бъдат предоставяни горепосочените услуги, които ще бъдат съобразени с изискванията за публичност, разписани в чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 относно отговорностите на бенефициента по отношение предприемането на действия за информираност и публичност на дейностите, финансирани със средства от СКФ на ЕС; Указанията за прилагане на мерки за информиране и публичност, публикувани на обособената директория на ОПТП на Единния информационен портал за обща информация за управлението на СКФ на ЕС в Република България: www.eufunds.bg, Процедурен наръчник за работа на ОИЦ, Концепция за брандинг и визия.. Услугите на информационния център ще се предоставят безплатно за потребителите. При изпълнението на всички дейности по проекта ще бъдат спазвани изискванията на “Процедурен наръчник за работа на информационните центрове”. Ежедневната работа на информационния център, свързана с брой запитвания и посещения ще бъде отчетена чрез регистър на запитванията и регистър на посетителите. В т. 12 от бюджета са предвидени разходи за възнаграждение на екипа за управление на проекта, както следва: за ръководител на проекта – 600лв. на месец или 21600лв. за целия период на проекта (36 месеца), които включват осигуровки за възложител, осигуровки за изпълнител и нетно възнаграждение; за счетоводител на проекта – 300лв. на месец или 10800лв. за целия период на проекта(36 месеца), които включват осигуровки за възложител, осигуровки за изпълнител и нетно възнаграждение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 529 630 BGN
Общ бюджет: 508 299 BGN
БФП: 508 299 BGN
Общо изплатени средства: 423 704 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 508 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 78 172 BGN
2012 50 314 BGN
2013 177 994 BGN
2014 108 815 BGN
2015 8 409 BGN
423 704 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 432 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 66 446 BGN
2012 42 767 BGN
2013 151 295 BGN
2014 92 492 BGN
2015 7 148 BGN
360 149 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 726 BGN
2012 7 547 BGN
2013 26 699 BGN
2014 16 322 BGN
2015 1 261 BGN
63 556 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз