Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0023-C0001
Номер на проект: 32/15.07.2011
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е изграждане и ефективно функциониране на Областен информационен център Плевен за предоставяне на информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в България възможности. Специфичните цели на проекта са: Осигуряване на лесен достъп до информация, по отношение целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР; Осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ, за всички социални, етнически и възрастови групи на територията на област Плевен, чрез осигуряване на широк набор от възможности за получаване на тази информация; Развитие капацитета на администрацията на община Плевен. Основните дейности на проекта включват: Дейност 1: Управление на проекта Дейност 2: Разработване на документация и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР Дейност 3: Извършване на СМР Дейност 4: Провеждане на конкурс за избор на служители на Областния информационен център Плевен
Дейности: Дейност 8–Организиране на информационни събития за популяризиране на СКФ, организиране на срещи с медии. Дейност 8–Организиране на информационни събития за популяризиране на СКФ, организиране на срещи с медии.
Дейност 3–Извършване на СМР Дейност 3–Извършване на СМР
Дейност 4 –Провеждане на конкурс за избор на служители на Областния информационен център Плевен Дейност 4 –Провеждане на конкурс за избор на служители на Областния информационен център Плевен
Дейност 2 -Разработване на документация и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР Дейност 2 -Разработване на документация и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР
Дейност 6 –Информация и публичност Дейност 6 –Информация и публичност
Дейност 1 – Управление на проекта Дейност 1 – Управление на проекта
Дейност 7-Предоставяне на информационни, комуникационни и логистични услуги Дейност 7-Предоставяне на информационни, комуникационни и логистични услуги
Дейност 5-Разработване на документации и провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП на Дейност 6 Информация и публичност Дейност 5-Разработване на документации и провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП на Дейност 6 Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 730 000 BGN
Общ бюджет: 698 648 BGN
БФП: 698 648 BGN
Общо изплатени средства: 584 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 698 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 99 999 BGN
2012 149 431 BGN
2013 144 705 BGN
2014 101 625 BGN
2015 88 240 BGN
584 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 593 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 84 999 BGN
2012 127 017 BGN
2013 122 999 BGN
2014 86 381 BGN
2015 75 004 BGN
496 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 000 BGN
2012 22 415 BGN
2013 21 706 BGN
2014 15 244 BGN
2015 13 236 BGN
87 600 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз