Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0021-C0001
Номер на проект: 30/15.07.2011
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. ПЛОВДИВ
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се осигури лесен и пълен достъп до информация относно целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР и възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи в областта, чрез осигуряване на широк спектър от услуги по предоставяне на такъв тип информация. Постигането на целта ще бъде осъществено чрез изграждането на функциониращ и оборудван областен информационен център, който безплатно ще осигурява необходимата информация на гражданите и заинтересованите страни, относно политиките и възможностите, които ЕС предоставя. Във връзка с гореспоменатото ще бъдат осъществени следните дейности, които адекватно ще отговорят на целите на проекта: създаване на информационен център в областта; предлагане на услуги, свързани с предоставяне на информация за ЕС, неговите политики и финансиране, организиране на различни мероприятия за популяризиране на същите –семинари, посещения, лекции и други; разпространение на безплатни информационни материали, изд
Дейности: Дейност 1: Създаване на ОИЦ  Тази дейност включва две поддейности: 1. Изпълнение на СМР в двете помещения – информационен офис и заседателна зала. Целта на интервенцията е превеждането на помещенията във вид, подходящ за целите на проекта. Изпълнението на тази дейност ще бъде възложена на външен изпълнител съгласно процедура по НВМОП по приложената към проектното предложение КСС. Разходите за изпълнението на тази дейност са на стойност 28671,26 лв. /двадесет и осем хил. шестотин седемдесет и един лв. и двадесет и шест ст./ с ДДС и са описани в Таблица № 9 от Бюджета на проекта – Количествено-стойностна сметка – разходи за строителни и монтажни работи. 2. Подбор и наемане на служители. Публично ще бъде обявен конкурс с определени правила, съгласно „Наръчник за работа на информационните центрове”. За работа в информационния офис в гр. Пловдив ще бъдат наети четирима служители на трудов/граждански договор. Обосновка на дейността: Изпълнението на тази дейност ще е предпоставка за доброто и правилно функциониране на информационния център.
Дейност 2: Функциониране на ОИЦ Тази дейност включва следните услуги: 1. Информационни услуги, в т.ч.:  Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място;  Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП;  Информация за добри практики;  Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ;  В допълнение ще предоставят:  обща информация за политиките на ЕС  информация, брошури и др. материали за съответната област 2. Комуникационни дейности:  Работа с целевите групи;  Сътрудничество с УО/ МЗ на оперативните програми;  Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионални медии;  Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и регионалните структури на министерствата 3. Експертни дейности:  Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми;  Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация;  Подготовка и предоставяне на информация до местни/областни медии 4. Логистични услуги:  Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература и информационни ресурси;  Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми на съответната територия - семинари, посещения, лекции и др. - съобразени със специфичните нужди на областта  Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми;  Активно участие в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно;  Осигуряване на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника (принтер и др.);  Осигуряване на видео екрани, излъчващи филми, популяризиращи Кохезионната политика и киоски. Обосновка на дейността: Чрез дейност 2: Функциониране на информационния център, ще се популяризира сред обществеността ролята на подкрепата от ЕС и целите на политиката на сближаване. Ще се осъществи добра осведоменост на населението относно структурните и кохезионния инструменти и ще се предостави информация за възможностите на финансиране от ЕС. От тази дейност произтича особено важно условие за развитието на общините - висока степен на усвояване на средствата от ЕС. Дейността ще подпомогне процеса на комуникация с широката общественост и ще осигури публичност за целите на СКФ и НСРР. За да функционира информационния център ще се инсталира офис техника Multitouch surface и офис обзавеждане на стойност 26569,00 лв. /двадесет и шест хил. петстотин шейсет и девет лв./, а разходите за телефони ще е за сметка на проекта в размер на 8000,00 лв. /осем хил. лв./ с ДДС. Предвидените възнаграждения за работещите в офиса четирима служители е в размер на 179445,20 лв. /сто седемдесет и девет хил. четиристотин четиридесет и пет лв. и двадесет ст./ вкл. разходите за социални, здравни и други осигуровки за сметка на работодателя, определени със Закон. За да се осъществява дейността „Функциониране на информационния център” в бюджета на проекта са заложени разходи за консумативи и материали в размер на 19200,00 лв. /деветнадесет хил. и двеста лв./ с ДДС, вкл. пишещи средства, канцелария, хартия, класьори, папки, тонери за принтер и ксерокс и др. За да се изпълняват информационните услуги на ОИЦ в т.ч. разпространението на информация и документи по открити процедури по ОП, информация за добри практики и др. брошури и материали относно СКФ в бюджета на проекта са заложени средства в размер на 67500,00 лв. /шейсет и седем хил. и петстотин лв./ с ДДС. Чрез изработването на рекламни брошури, отпечатването на сборник с добри практики, материали за участниците в информационни събития и др. ще се осигури пълен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР. Разходите, свързани с разработването и разпространението на печатна информация и аудиовизуални материали, ще осигурят възможността за лесен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи от област Пловдив. За да се представи пред обществеността проекта „Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив” и неговия напредък по време на изпълнението му в рамките на 36 месеца са заложени средства за информация и публичност в размер на 18600,00 лв. /осемнадесет хил. и шестстотин лв./ с ДДС. Тези средства ще се използват за публикации в местната и регионална преса, наем на билборд на централен булевард в града с информация за откриването на ОИЦ и предавания в радио Пловдив – излъчване на две рубрики всяка седмица с продължителност до 1 /една/ и до 6 /шест/ минути . Рубриките ще са специализирани относно СКФ, предстоящи и отворени схеми по Оперативните програми и ще се излъчват в точно определено време с участници – служителите на ЦИО и ОИЦ. За по-доброто изпълнение на логистичните услуги, предоставяни от ОИЦ, в частта организиране на специални събития за популяризиране на СКФ и др. информационни кампании в бюджета на проекта са заложени средства за командировки на служителите в размер 21240,00 лв. /двадесет и една хил. и двеста и четиредесет лв./. Средствата за командировки са съгласно Наредбата за командировките в страната. За осигуряването на възможността да се използва на място от посетителите безплатен Интернет и абонаментни издания са осигурени в бюджета на проекта разходи на стойност 4342,80 лв. /четири хил. триста четиредесет и два лв. и 80 ст./ с ДДС. Осигуряването на периферна техника е осигурено от ЦИО, а разпечатването на необходимите материали за потребителите на услугите е остойностено в бюджета в частта разходи за консумативи и материали. За да достига информацията за СКФ и НСРР до всички заинтересовани са проекта са заложени организирани събития във всички общини от област Пловдив. За целта в бюджета на проекта са заложени средства в размер на 114690,00 лв. /сто и четиринадесет хил. шестстотин и деветдесет лв./ с ДДС. Тези разходи включват разходите за наем на зала, кафе паузи, организиране на информационни събития в общините и организиране на неформални срещи с медии. Целта на тези обучения е да се запознаят всички заинтересовани, както и представителите на медиите с основните цели на СКФ и НСРР, механизма на финансиране чрез Оперативните програми и др. Разходите за управление и изпълнение на проекта са свързани със сформирането на екип от ръководител на проекта и счетоводител. Разходите за възнаграждение на ръководителя и счетоводителя по проекта са в размер на 37721,65 лв. /тридесет и седем хил. и седемстотин двадесет и един лв. и 65 ст./, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски. В таблицата са включени и разходи в размер на 1000,00 лв. за подготовка на отчетните документи. Всички разходи за управление и изпълнение на проекта са съгласно българското законодателство.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 726 246 BGN
Общ бюджет: 688 436 BGN
БФП: 688 436 BGN
Общо изплатени средства: 580 587 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 688 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 99 902 BGN
2012 105 125 BGN
2013 136 828 BGN
2014 193 712 BGN
2015 45 020 BGN
580 587 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 585 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 84 917 BGN
2012 89 356 BGN
2013 116 303 BGN
2014 164 655 BGN
2015 38 267 BGN
493 499 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 985 BGN
2012 15 769 BGN
2013 20 524 BGN
2014 29 057 BGN
2015 6 753 BGN
87 088 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз