Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0014-C0001
Номер на проект: 2/10.04.2013
Наименование: Областен информационен център - Видин
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
Описание
Описание на проекта: Проектът „Областен информационен център–Видин” е разработен в съответствие с целите и изискванията на определените в ОП”Техническа помощ”: - Приоритетна ос 3 „Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация” - Мярка на подкрепа 3 „Осигуряване на ефективно функциониране на 28-те областни информационни центъра, предоставящи информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в България възможности” - Процедура с определен срок за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове” Конкретен бенефициент по настоящата процедура е община Видин – административен център на област Видин. Планираната продължителност на проекта е 36 месеца, като в този период проекта ще концентрира въздействието си върху територията на област Видин. Общата цел на проекта е - Осигуряване на ефективно функциониране на Областен информ
Дейности: Дейност 6. Окончателен отчет за изпълнението на проекта и постигнатите резултати Дейност 6. Окончателен отчет за изпълнението на проекта и постигнатите резултати
Дейност 3. Осигуряване на информация и публичност на проекта Дейност 3. Осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 4. Създаване на информационен център Дейност 4. Създаване на информационен център
Дейност 1. Изготвяне на технически проект за изграждането на ОИЦ-Видин Дейност 1. Изготвяне на технически проект за изграждането на ОИЦ-Видин
Дейност 5. Функциониране на информационния център Дейност 5. Функциониране на информационния център
Дейност 6. Окончателен отчет за изпълнението на проекта и постигнатите резултати Дейност 6. Окончателен отчет за изпълнението на проекта и постигнатите резултати
Дейност 7: Оборудване и обзавеждане на Областен информационен център–Видин Дейност 7: Оборудване и обзавеждане на Областен информационен център–Видин
Дейност 2. Организация и управление на проекта Дейност 2. Организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕУРАТЕК АУТО ООД
Универсал секюрити ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 480 567 BGN
Общ бюджет: 430 224 BGN
БФП: 430 224 BGN
Общо изплатени средства: 384 151 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 430 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 79 996 BGN
2012 106 447 BGN
2013 86 489 BGN
2014 76 028 BGN
2015 35 192 BGN
384 151 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 365 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 67 997 BGN
2012 90 480 BGN
2013 73 515 BGN
2014 64 624 BGN
2015 29 913 BGN
326 529 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 999 BGN
2012 15 967 BGN
2013 12 973 BGN
2014 11 404 BGN
2015 5 279 BGN
57 623 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз