Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0090-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/002
Наименование: „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 06.07.2011
Дата на приключване: 19.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е насочена към подобряване на конкурентни туристически атракции, които да спомогнат за развитието на устойчив туристически продукт и разнообразяване на традиционния масов туризъм. Настоящият проект се основава на концепцията за оформяне на "устойчив туристически продукт", които ще допринесе за подобряване на туристическата среда и разнообразяване на туристистическите продукти. Проектното предложение акцентира върху богатото и разнообразно културно-историческо наследство, отчитайки приноса на туризма за икономически растеж и приемайки го като основен елемент на местния потенциал и един от двигателите за местно и национално развитие. Предложението кореспондира и с основната цел на насоящата схема, като осигурява подкрепа за развитие на конкурентоспособни туристически атракции, които са в състояние да привлекат нови потоци български и чужди туристи и по този начин да допринесат за нарастване на приходите от туризъм, осигуряване на нови работни места, увел
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта” За управлението на проекта се предвижда сформиране на екип в състав - Ръководител проект, Координатор, Счетоводител, Експерт „Култура и туризъм” и Технически сътрудник. Изборът на ръководител на проекта и членове на екипа е направено с оглед да се гарантира ефективното и организационно, административно, техническо и финансово управление на проекта. Подборът на екипа е съобразен с изискванията на ПМС 194 от август 2007г. и отчита опита на община Свиленград в изпълнението на проекти по ОП Регионално развитие 2007-2013г. Всеки член от екипа ще бъде запознат със задълженията и отговорностите си съгласно разписаното в т. 4.6.3 „Екип за организация и управление на проекта” и ще участват в процеса на наблюдение съгласно разписаните правила за осъществяване на процеса на вътрешен мониторинг разписани в т. 4.6.4 „Вътрешен мониторинг”. Членовете на екипа ще са отговорни за цялостната координация и успешна реализация на проекта.
Дейност 2 „Юридически услуги за подготовка на документация за участие и провеждане на процедури за възлагане” Екипът по проекта ще подготви необходимите документи за провеждане на процедура по възлагане с предмет „Юридически услуги за подготовка на документация за участие и провеждане на процедури за възлагане” съгласно изискванията на НВМОП. Ще бъдат изпратени покани до външни изпълнители в съответствие със законодателните и нормативни изисквания. След разглеждане от оценителна комисия на получените оферти, ще бъде сключен договор с избрания изпълнител за възлагане на дейността. Избраният външен изпълнител ще има за задача да подготви необходимите тръжни документи за провеждане на предвидените процедури при спазване на законовите и нормативни изисквания в Р.България и изискванията на УО на ОПРР. В процеса на подготовка екипа по проекта ще осигури необходимата информация за качественото изготвяне на документацията и със своите компетенции ще съгласува - минималните изисквания към Кандидатите, методиката за оценка, клаузите по проекто-договорите и изискуемите от кандидатите документи. Изготвените тръжни документи от Изпълнителя по договора, ще бъдат предадени на Възложителя- община Свиленград с приемо-предавателен протокол.
Дейност 3 „Одит на проекта” Съгласно чл.7, т.9 от ПМС № 245/09.10.2007 г. разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта, съфинансиран от Оперативната програма, и са необходими за неговата подготовка и изпълнение се включва и дейността по външен одит на проекта. Осъществяването на тази дейност е задължителна за ефективното и ефикасно управление на проекта. Одитът на проекта ще бъде извършен от избрана независима одиторска фирма след проведена процедура. Одитът ще прави проверка и анализ на управление на финансовите ресурси и организацията и поддържането на счетоводната отчетност за изпълнението на проекта. След края на дейностите ще бъде извършен финален одит, който да отчете изразходваните по проекта суми, като одитора ще представи независимо мнение относно достоверността на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.
Дейност 4 “Отчитане на проекта” По време на изпълнението на проекта ще се изготвят съгласно договора с УО всички необходими отчети в това число и междинни технически доклади и междинни финансови отчети при искане за плащане. След приключване на дейностите ще се изготви окончателен технически доклад и финален финансов отчет, изисквани от Управляващия орган. В окончателните доклади ще бъдат посочени постигнатите резултати и целите на проекта чрез предварително зададените индикатори. Отговорност за подготовката на докладите носи екипа по проекта.
Дейност 5 „Реставрация, консервация и експониране на Средновековната крепост при с.Мезек” Дейностите по реставрация и консервация се явяват естествен завършек на разработения и осъщесвен през 2007г проект финансиран по програма ФАР-ТГС България-Гърция № BG2004/016-782.01.06.03.21 «Развитие на културното наследство на община Свиленград чрез възстановяване на крепостта в Мезек”, който поради ограничените финансови средства включваше частична намеса по крепостта. Дейностите включени в техническия проект са описани в количествено-стойностната сметка и са неразделна част от него.
Дейност 6 „Рехабилитация на път водещ до крепостта Мезек с дължина 0.986км (от о.т 8 до о.т 42) и път до Тракийската гробница с дължина 1.8км” Предвижда се рехабилитация на общински път в селото водещ до Средновековната крепост с дължина 0.986 км. Предвижда се рехабилитация на съществуващ път с асфалтово покритие. Пътят се явява единствената връзка на туристите посещаващи региона с тракийската куполна гробница. Дължината на пътя е около 1.8 км.Предвидените интервенции имат за цел да подобрят достъпа и да осигурят безопасността на посещения – индивидуални и групови.
Дейност 8 „Осъществяване на строителен надзор” Строителният надзор ще приема всички строително-монтажни работи, подлежащи на закриване, и ще оформя съответните документи. След приключване на строително-монтажните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад за строежа.
Дейност 9 „Разработване на интерпретативни програми и доставка на оборудване за Средновековната крепост и Тракийската гробница при с.Мезек” Село Мезек и районът около него разполагат с много добър потенциал за целогодишно развитие на туризъм–благоприятни климатични фактори, уникален релеф, наличие на природни и исторически забележителности. Основната цел на интерпретативните програми е да се предостави възможност на туристите ще могат да се потопят в атмосферата на епохата на паметника на културата и по забавен и интересен начин да се запознаят с историята на региона. Предвижда се разработката на няколко интерпретативни програми съответно на Средновековната крепост и на Тракийската куполна гробница. За реализиране на атракциите ще бъде закупено специфично оборудване имащо за цел да провокира любопитството, интереса и вниманието на посетителите, като им осигури по-висока степен на удовлетвореност и провокира техните емоции.
Дейност 10 „Осигуряване на мерки по публичност и визуализация на проекта” Екипът на проекта ще бъде отговорен за организирането и провеждането на предвидените информационни събития и дейности за публичност и визуализация в съответствие с Насоките за осъществяване на мерки за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г..
Дейност 11 „Създаване на рекламно–информационни материали” Ключов проблем за съществуващите туристически продукти се явява липсата на достатъчна и добре представена информация за наследството (природно, културно и историческо) за региона. Това значително намалява атрактивността на предлаганите туристически услуги и продукти. За голяма част от забележителностите и за съответните туристически възможности няма достатъчно информация. Подготовката на рекламните материали се нуждае от възможно най-детайлна и актуална информация представена в необходимия вид и качество.
Дейност 7 „Изграждане на маршрут за колоездене до културно-историческите обекти” В община Свиленград колоезденето е развит и практикуван спорт сред младите хора. Ежегодно се организират коло обиколки и състезания, като с. Мезек е най-предпочитаната дестинация за колоездене както от местното население така и от групи туристи посещаващи Свиленград. С изграждането на маршрут за колоездене от разклона Свиленград-Гърция-с.Мезек до пътя за Тракийската куполна гробница и пътя към Средновековната крепост ще се улесни достъпа на всички туристи колоездачи, които ще имат възможност безопасно да преминат по маршрута. Предвижда се изграждането да бъде осъществено успоредно на главния път спазвайки всички изисквания за безопасност и сигурност. Обща дължина на колоездачното трасе е 7,250 км, като изграждането ще допринесе за развитие на туризма в региона и ще спомогне за обогатяване на възможностите за развитие на атракциите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 142 268 BGN
Общ бюджет: 2 646 537 BGN
БФП: 2 646 537 BGN
Общо изплатени средства: 2 249 556 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 646 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 667 732 BGN
2013 1 581 825 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 249 556 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 249 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 667 732 BGN
2013 1 581 825 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 249 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 396 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз