Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0007-C0001
Номер на проект: 2/10.01.2014
Наименование: Областен информационен център - Варна, изграждане и функциониране
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Усвояването на средствата от структурните фондове на Европейския съюз (ЕС) е сериозно предизвикателство пред България, като нова страна членка. От началото на програмния период до момента са усвоени твърде нисък процент от средствата, което до известна степен се дължи на слабата активност на потенциалните бенефициенти, което е харктерно не само за Варненска област, но и за цялата страна. Причините за ниската активност на потенциалните бенефициенти са недостатъчна информация, сложни процедури за кандидатстване, недостиг на разяснителни кампании, недостиг на обучения и консултации, както и сложен език на документите за кандидатстване. Липсва единен информационен офис на територията на град Варна и Варненска област, който да предоставя информация на всички заинтересoвани граждани за възможностите по Структурните и кохезионния фонд (СКФ) и за кохезионната политика на България. Особено трудно достъпна е информацията за социално-уязвими групи от населението. Предложението за този проект
Дейности: Дейност 1: Подготовка на помещение, което ще служи за Регионален информационен център. Дейността включва подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за избор на подизпълнител за строително-монтажните и ремонтни дейности и тяхното извършване. Избраната сграда се намира в идеалния център на град Варна, под Козирката, срещу Катедрален храм „Свето Успение Богородично”, площад “Св.Св.Кирил и Методий”. Информационният център ще е видим и леснодостъпен, включително и за хора с увреждания. Включва следните под - обекти: - Информационна приемна зала; - Офис помещение; - Заседателна зала с 20 места, удобна за провеждане на малки по мащаб събития, като срещи, кръгли маси, прожекции, презентации; - Сервизни помещения; - Фасадно-рекламна част. Скица на бъдещия Информационен център е приложена към настоящото проектно предложение. Във връзка със стартиране на СМР дейности е необходимо да се извършат допълнителни разходи за съгласуване на скица и становища от инфраструктурни предприятия и проектиране. В съответствие с нормативните изисквание за въвеждане на обекта в експлоатация е необходимо да се използват услугите на строителен надзор. Детайлна разбивка по видове разходи е представена в бюджетна таблица 10. Поддейности: 1.1. Подготовка на процедура за избор на подизпълнител за строително-монтажни и ремонтни (СМР) дейности. Поддейност 1.1. се състои в подготовка за провеждане на процедура за подизпълнител за извършване на СМР дейности. Поддейността следва да се извърши през 1-ви проектен месец. 1.2. Провеждане на процедура за избор на подизпълнител за строително-монтажни и ремонтни (СМР) дейности. Поддейност 1.2. се състои в провеждане на процедура за подизпълнител за извършване на СМР дейности. Процедурата следва да се извърши по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП. Избира се фирма-подизпълнител, която да извърши СМР дейности. Поддейността следва да се извърши през 1-ви проектен месец. 1.3. Извършване на СМР дейности. Поддейност 1.3. се състои в извършване на следните СМР дейности: 1. Обособяване на Информационна приемна зала. Тази дейност включва следните СМР дейности: -Обособяване на зала: демонтаж и монтаж на входна врата и витрина, защитна щора, демонтаж и преместване на работно място и съответното ел.захранване, демонтаж и транспорт на сувенирен център, машинно почистване. Подробна таблица на СМР дейности е дадена в количествено-стойностната сметка, приложена към бюджета на настоящия проект. 2. Изграждане на офис помещение и обособяване на работно място за Ръководителя на Общинския информационен център. Тази дейност включва следните СМР дейности: -Изграждане на помещение с размери 5,7 м2 : извършване на изкопни дейности; изливане на бетон, изграждане на тухлена пристройка, замазки, хидро и топло изолации, слагане на PVC дограма, теракотни плочи, ламиниран паркет, плътна врата, изграждане на ел. инсталация, боядисване на стени и таван. - Изграждане на покрив: изливане на бетон под наклон; хидро и топло изолация, циментови замазки. Подробна таблица на СМР дейности е дадена в количествено-стойностната сметка, приложена към бюджета на настоящия проект. 3. Оформяне на фасадно-рекламната част на Информационния център. Тази дейност включва следните СМР дейности: -Изграждане на плочник: демонтаж на бетонови плочи, доизкопаване и подравняване, полагане на нова бетонова настилка за основа, плочи, бордюри, осветително тяло на стълб, цветарници и кът за сядане. Подробна таблица на СМР дейности е дадена в количествено-стойностната сметка, приложена към бюджета на настоящия проект. Поддейността следва да се извърши да средата на 03-ти проектен месец. Резултат от дейност 1: Резултат от тази дейност е завършен и оборудван Информационен център, отговарящ на всички изисквания по процедурата. Изпълнението на Дейност 1 допринася за постигането на специфичната цел на настоящия проект „Областен информационен център - Варна, изграждане и функциониране” .
Дейност 3: Подбор и наемане на служители Дейността включва подбор и наемане на висококвалифицирани експерти, които да работят в Информационния център. Подборът на служителите следва да бъде направен след публично обявен конкурс, до края на втория месец от изпълнението на проекта. Избраните кандидати трябва да отговарят на изискванията описани в "Наръчник за работа на информационните центрове", който ще бъде приложен към договора за предоставяне на безвъзмездна помощ и изборът им да е съгласуван с ЦИО. Дейност 3 се ръководи от община Варна, според изискванията на ЦИО. Дейността следва да се осъществи от 01 до 03 проектен месец, когато след прозрачно обявен и проведен конкурс се извършва подбора на служителите. Избраните служители следва да обезпечават следните длъжности: - Експерт „Комуникация и информация”. - Експерт „Логистика и информация”. - Експерт „Информационно обслужване и услуги”. Подробно описание на задълженията и отговорностите за гореспоменатите длъжности са описани в длъжностните характеристики, изготвени по Програмата от ЦИО. Следва да бъде избран и Ръководител на Информационния център, след конкурс, на който ще участват представители от ЦИО. Ръководителят планира, организира, ръководи и контролира дейността на останалите членове на екипа, в съответствие с конкретните изисквания и указания, възложени от екипа по проекта, ЦИКО и ЦИО. Подробно описание на задълженията и отговорностите за длъжността „Ръководител на Областен информационен център” са описани в длъжностната характеристика, изготвена по Програмата от ЦИО. Дейността се осъществява от работния екип по проекта от община Варна, като при провеждане на интервютата присъстват и представители на ЦИО. Поддейности: 3.1. Подбор и наемане на служители, според изискванията на „Наръчник за работа на информационните центрове". Поддейност 3.1. се състои в извършване на следните дейности: 3.1.1. Подготовка на конкурс за подбор на служители. 3.1.2. Организиране на конкурс по документи. Селекция на кандидатите. 3.1.3. Провеждане на писмен тест, разработен от ЦИО за оценяване квалификацията и компетентността на кандидатите да извършват определената дейност. Оценяване на езиковите познания на кандидатите. 3.1.4. Провеждане на интервю пред комисия. Комисията, която провежда интервютата е съставена от представители на Кандидата и представител на ЦИО. Като резултат от поддейността е извършен подбор и са избрани 3 от кандидатите, които следва да бъдат назначени на следните длъжности: -Експерт „Комуникация и информация” -Експерт „Логистика и информация”. -Експерт „Информационно обслужване и услуги”. 3.2. Избор на Ръководител на Информационния център. Служител на ЦИО е включен при този конкурс. Като резултат от поддейността е избран ръководител на Информационния център. 3.3. Сключване на трудови договори с избраните 4 кандидата. Като резултат от поддейността са сключени 4 трудови договора със специалистите, които ще работят в Информационния център. Резултат от дейността: Избрани са 3 служителя и един ръководител на Информационния център, като са сключени 4 трудови договора. Служителите следва да започнат работа от 04 месец от изпълнението на проекта. Служителите, които са назначени ще преминат обучения, организирани от ЦИО.
Дейност 5: Управление на проекта и координация на дейностите Изпълнението на дейността се ръководи от Кандидата - Община Варна, чрез Ръководителя на екипа на проекта и Счетоводителя. Дейността обхваща периода от 1 до 36 проектен месец. След приключване на дейността по проекта (36 месец) се дават 30 дни за изготвяне на Финален отчет. Разходите за управление и изпълнение на проекта са в размер на 45 162 лв, като детайлна разбивка по отделни лица е представена в бюджетна Таблица 11. Резултат от дейността: Сформиран Екип за управление на проекта, Проведена 1 първоначална среща на екипа, провеждане на 12 регулярни срещи на екипа по проекта. Изготвени 12 междинни отчета (финансови и технически) и 1 финален отчет. Ефективно и прозрачно усвояване на средствата по ОПТП. Поддейности: 5.1. Сформиране на екип за управление. Организиране и провеждане на първоначална среща. 5.2. Информация и публичност. 5.3. Организиране и провеждане на регулярни срещи на екипа по проекта. 5.4. Изготвяне на междинни отчети. Междинните отчети, по изискванията на Програмата (ОПТП) се изготвят на всеки 3 месеца и включват техническа и финансова част. 5.5. Изготвяне на финален отчет.
Дейност 4: Функциониране на Информационния център, предоставяне на услуги и осигуряване на информация Дейността обхваща цялостната работа на Центъра и ще се извършва от наетите по проекта експерти, които ще работят в Областния информационен център. Дейността включва информационно обезпечаване на целевите групи, осигуряване на лесен и прозрачен достъп до специализирани консултации посредством изграждане на консултантска мрежа, организация на информационни събития, издаване, получаване и разпространение на информационни материали. Предвидено е обезпечаване на дейността на служителите на ЦИО с консумативи и материали – хартия, тонер и канцеларски материали. Канцеларските материали ще се закупуват ежемесечно, докато разходите за хартия и тонер – при необходимост. Детайлна разбивка е представена в бюджетна таблица 4. Във връзка с функционирането на ЦИО ще бъдат извършени разходи за ток, телефон, вода, охрана, почистване и пощенски и куриерски услуги. Детайлна разбивка по видове разходи е представена в таблица 3 към бюджета. В обхвата на тази дейност попада разработването и разпространението на печатна информация и аудиовизуални материали. Предвижда се организиране и провеждане на процедура за подготовка рекламни, информационни материали и изработване на елементи за публичност. В изпълнението на тази Дейност община Варна и ЦИО си партнират в утвърждаване на потенциала на Информационния център, популяризирането на дейността му и изграждане на капацитет на служителите, които работят там. Дейност 4 се осъществява съобразно насоките на ЦИО и се спазват изискванията за функциониране на Информационня център - Варна, заложени в „Наръчник за работа на информационните цнетрове” и следва да обхване периода от 04 до 36 проектен месец. Поддейности: 4.1. Информационни услуги 4.1.1. Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация на НСРР и оперативните програми, предоставяне по телефон, електронна поща и/или на място; 4.1.2. Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП; 4.1.3. Разпространение на безплатни информационни материали; 4.1.4. Информация за добри практики. Абонамент за издания/Интернет; 4.1.5. Друга информация (за областта, за европейски политики и програми). Поддейност 4.1. „Информационни услуги” се провежда регулярно, от 04 до 36 проектен месец. Целта е да бъдат информирани и обслужени за периода на изпълнение на проекта общо около 4500 граждани и фирми (средно годишно са информирани около 1500 граждани/фирми (140-150 посетители на месец, като през първата година са по-малко, докато Информационният център добие популярност, а през последната година са повече). Предвижда се по време изпълнение на проекта, по-точно на изпълнението на Дейност 4 активно да се разпространяват брошури, дипляни, визитки и други печатни и рекламни материали. Служителите от центъра се предвижда да отговарят годишно на около 200 запитвания по телефон и на 60 запитвания по електронен път. . 4.2. Комуникационни дейности 4.2.1. Сътрудничество с УО/МЗ на оперативните програми. Регулярни контакти чрез участия в мероприятия, организирани от тези органи. Контакти по телефон и електронна поща. 4.2.2. Организиране и провеждане на конференции. Брой за цялата продължителност на проекта: 3 Среден брой участници – 60-70 души. Описание на събитието: Конференциите са официални събития, с присъствието на високопоставени обществени личности (кмет, областен управител, представители на Министерства и т.н.). Те са насочени към всички целеви групи по проекта и са съпроводени с прес-конференции. Ще се представят европейски и национални стратегии, регионални инициативи, национални политики и иновативни предложения и идеи. Цели се широка публичност и присъствие на представители от всички заинтересовани групи на обществото. По време на проекта ще бъдат проведени 3 конференции: -Първоначална конференция за представяне на Областния информационен център - Варна за кохезионната политика. -Конференция за възможностите, които дават Структурните фондове чрез ОП и резултатите от тяхното усвояване за развитие на регионите на България. -Заключителна конференция. Представяне на резултатите от работата на Информационния център. 4.2.3. Организиране и провеждане на семинари, насочени към потенциални бенефициенти от различни целеви групи. Брой за цялата продължителност на проекта: 9 Среден брой посетители - 30-40 души. Описание на събитието Семинарите се организират с цел представяне на актуалните процедури по схемите на ОП, предстоящи за изпълнение проекти, както и потенциални възможности. Планира се организиране на дискусии по определени теми. Тези мероприятия са насочени към различните целеви групи – например структури на гражданското общество, представители на бизнеса, представители на образователни институции и т.н. Акцент е поставен на процедурните правила за участие в проектите и за управление на проектният цикъл и на най-често допусканите грешки при кандидатстване и управление на проекти по ОП. Семинарите се организират в община Варна, като при проявен интерес ще се организират и в други общини от областта. 4.2.4. Организиране и провеждане на кръгли маси за популяризиране на Оперативните програми в общините от Варненска област. Брой за цялата продължителност на проекта: 20 Среден брой посетители – 20 - 30 души. Описание на събитието. Този вид събитие (кръгли маси) се провежда на територията на 11-те общини във Варненска Област, както и в община Варна. Събитието протича в две части: по стандартен начин във всички общини, като информацията, която се предоставя обхваща политиките на ЕС, кохезионната политика на България, СКФ и Оперативните програми, добри европейски практики и възможности. Втората част е специализирана, като се съобразят нуждите на конкретните общини. Този вид мероприятия се организират с цел да се подпомогне за намаляването на вътрешно-общинските различия в областта от гледна точка на усвояемостта на средствата от Структурните фондове. 4.2.5. Сътрудничество с националните и регионални медии. Организиране на прес-конференции и периодични прес-съобщения. Брой за цялата продължителност на проекта: 12 Описание на събитието Интересът на пресата е насочен предимно към информация за това какви средства и по какъв начин ще бъдат изразходвани по ОП. На медиите се предоставя информация за процеса на разработване на всяка една програма, целите и приоритетите предоставящи възможности на българските общини да повишат жизнения стандарт на гражданите. Прес - конференциите се организират по време на конференциите, организирани по проекта, както и по време на по-важните събития, организирани от Информационния център, както и по време на информационните кампании, организирани от УО/МЗ на съответните оперативни програми. Целта на прес-конференциите е да се информира широката общественост за целите на проекта, да се популяризира Информационния център, както и да се информират заинтересованите целеви групи относно конкретни отворени процедури и други възможности по проекти, финансирани от СКФ. Целта е присъствието на възможно най-много водещи национални и регионални медии. 4.2.6. Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК, областни управи и регионалните структури на министерствата. Във връзка с организиране и провеждане на събитията, включени в «Комуникационни дейности», в общините от Варненска област ще бъдат командировани част от служителите на ОИЦ. Общата сума на разходите за командировки и транспорт е в Таблица 2 към бюджета на проекта. Поддейност 4.2. „Комуникационни дейности” се състои в идентифициране на целевите групи, което се извършва по зададени критерии и разработване на подход за лесно и бързо предоставяне на необходимата информация и насочване към възможностите, които се предлагат по различните ОП. Предвижда се организирането и провеждането на редица информационни събития, които да информират всички заинтересовани за отворени процедури по ОП, актуални конкурси, курсове, обучения, информационни източници и т.н.. Всичко това цели насърчаване на обществената активност и прозрачността на възможностите, предоставяни от СКФ. 4.3. Експертни дейности 4.3.1. Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по ОП по е-мейл и телефон; 4.3.2. Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация; Като резултат от поддейност 3.3. „Експертни дейности” се очаква осигуряване на лесен достъп до специализирани консултации относно СКФ посредством изграждане на консултантска мрежа. 4.4. Логистични дейности 4.4.1. Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература, информационни ресурси, Интернет. За обезпечаване на тази поддейност се предвижда да се извършват разходи за абонамент за достъп до Интернет за периода на функциониране на центъра. Разходът, като детайлна разбивка е представен в бюджетна Таблица 5. 4.4.2. Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, ЦИО, УО и МЗ на ОП. Провеждане на регулярни информационни дни. Брой за цялата продължителност на проекта: 20 Среден брой посетители – 20-30 души. Описание на събитието. Събитията се провеждат в сградата на Информационния център или, при по-голям интерес, или при съчетаването им с информационна кампания по някоя ОП, ще бъдат изнесени на друго място. Идеята е информационни дни да се провеждат на фиксирани дати 2 пъти на тримесечие. Те имат за цел да информират за конкретни актуални процедури по ОП, като се разясняват основните цели, правилата и критериите за допустимост и кандидатстване. При проявен интерес се предвижда осъществяването на видео-връзки с експерти от УО/МЗ на съответните оперативни програми. По време на един информационен ден се разглеждат актуалните процедури по дадена програма/програми. 4.4.3. Активно участие в информационните кампании на посочените в поддейност 4.4.2. органи, включително организационно. Описание на събитието. Информационните кампании, организирани от ЦКЗ, ЦИО, УО и МЗ могат да бъдат съчетани с някои от горепосочените видове събития (например информационни дни, или семинари, организирани за съответни целеви групи). Като резултат от Дейност 4 се очаква: Информационният център има за цел да информира за периода на изпълнение на проекта общо около 4500 граждани/фирми (средно годишно са информирани около 1500 граждани/фирми (140-150 посетители на месец, като през първата година са по-малко, докато информационният център добие популярност, а през последната година са повече). Служителите от центъра ще отговарят годишно на около 200 запитвания по телефон и на 60 граждани/фирми по електронен път. Броят на организираните информационни събития е: - Конференции – 3; - Семинари – 9; - Кръгли маси в общините от областта – 20; - Прес-конференции – 12; - Регулярни информационни дни – 20; - Информационни кампании – 10. Изготвяне и разпространение на брошури и дипляни, визитки на служителите на центъра, листи за писане, бланки, химикали, папки, тефтери, моливи и др. Брошурите обхващат обща информация за кохезионната политика на България, СКФ и ОП. Предвиждат се 3 издания на брошури по време на проекта. Информационните дипляни са за обезпечаване на събитията, организирани по проекта
Дейност 2: Закупуване на обзавеждане на областен информационен център и закупуване на Multituch surface устройство Поддейност 1: включва закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане на Областен информационен център – Бюро – 4 броя Модул заседателна маса – 5 бр. Контейнер – 4 бр. Шкаф с две врати и открити рафтове – 5 бр. Стелаж без врати – 2 бр. Стол работен на колела – 4 бр. Посетителски стола – 20 бр. Стол за tuch screen – 4 бр. Закачалка- 1 бр., описани подробно в Приложение 22 към Насоките за кандидатстване. Поддейност 2: включва закупуване, доставка, монтаж и гаранционна поддръжка за 36 месеца на Multituch surface устройство – Устройството, според Приложение 23 от Насоките за кандидатстване, трябва да включва: Маса за вграждане на Multituch surface устройствa – 1 бр Брай персонални компютъра в маса – 4 бр. Брой Multituch дисплей в маса – 4 бр. Техническите изисквания по отношение на системния софтуер и хардуерното оборудване са описани в Приложение 23 от Насоките за кандидатстване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ивент дизайн ООД
"ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД
"ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 729 997 BGN
Общ бюджет: 699 598 BGN
БФП: 699 598 BGN
Общо изплатени средства: 580 362 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 699 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 100 000 BGN
2012 40 749 BGN
2013 173 763 BGN
2014 204 696 BGN
2015 61 155 BGN
580 362 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 594 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 85 000 BGN
2012 34 637 BGN
2013 147 698 BGN
2014 173 991 BGN
2015 51 981 BGN
493 308 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 000 BGN
2012 6 112 BGN
2013 26 064 BGN
2014 30 704 BGN
2015 9 173 BGN
87 054 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз