Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-2.2.01-0002-C0001
Номер на проект: 0040-ЦКЗ-2.2
Наименование: Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2011
Начална дата: 29.06.2011
Дата на приключване: 31.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на правилното използване на системата на всички нива на администрацията, която отговаря за структурните инструменти.
Дейности: Дейност 1 Изграждане и оборудване на кабинет за провеждане на обучения за работа с ИСУН Дейност 1 Изграждане на оборудван кабинет за провеждане на обучения за работа с ИСУН Описание на дейността: Ще бъде ремонтирано помещение, предоставено от администрацията на Министерския съвет. В него ще бъде създаден оборудван и обзаведен кабинет, който ще позволява провеждането на обучение на групи от 10 служители, работеши с ИСУН. Така създаденият кябинет ще позволи редовното провеждане на обучения, според заявените нужди на различните звена, работещи със системата. Липсата на подходящо оборудван кабинет беше една от основните трудности при реализирането ан проект 0023-ЦКЗ-2.2 „Провеждане на обучения за потребителите не ИСУН”. Настоящият проект цели да надгради над резултатите на споменатия проект и в този смисъл предвижда продоляването на вече срещнати трудности с цел по-доброто постигане на заложените в приоритетната ос цели.
Дейност 2 Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН Дейност 2 Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН Описание на дейността: Поради недостатъчния човешки ресурс на бенефициента се предвижда наемането на сътрудник по управление на европейски проекти и програми, който ще подпомага процеса на провеждане на обучения. Сътрудникът ще изготви детайлен анализ на нуждите от обучения на отделните групи и видове потребители на ИСУН; ще отговаря за сформирането на групите от обучаеми в тесен контакт с институциите и бенефициентите, ползващи системата; ще осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност В допълнение, ще отговаря за мониторинга на провеждането и резултата от проведените обучения. Конкретните задължения ще бъдат идентифицирани в длъжностна характеристика, която ще бъде разработена за длъжността. Ще бъдат провеждани редовни обучения и семинари за потребителите на ИСУН. За изготвянето на лекциите и провеждането на презентациите ще бъде търсено съдействието на външен изпълнител чрез провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. За всяко конкретно обучение или семинар ще бъде изготвян специален лекционен курс, който ще отговаря на специфичната потребност от обучение, заявена от участващото звено. Поради спецификата на ИСУН съществува разделение на потребителските права за всеки един модул на системата. Тъй като различните експерти имат права за достъп само до отделни модули, то най-добрият подход за провеждане на обученията е те да бъдат организирани по модули, следващи функционалността на системата. Всяка лекция ще съдържа следните части: • теоретична презентация на модула и неговото предназначение и функции - powerpoint презентация, която да се използва от лектора при всяко представяне на модула и теоретично описание, което да бъде включено в учебните материали; • практическа част - представяне на практически казус от бизнес средата като въвеждане на данни по определен договор и често срещани грешки, правени при работа с модула; • тестова част - съдържа готови разработени казуси и техните решения, които да проверяват доколко потребителят е готов за работа със системата; Така разработените лекции за всеки от учебните модули ще бъдат използвани за провеждане на конкретното обучение. Дейността цели провеждане на специализирани обучения за работа с ИСУН на потребителите на системата въз основа на разработени лекции, като за целите на ефективност на обученията, се планира броят обучавани да не надвишава 10. Ще се обучат около 700 служители на структурите на централно ниво, УО и МЗ и на ползватели на ИСУН от бенефициентите. Участниците в едно обучение ще бъдат потребители със сходни права за достъп до системата, за да се постигне максимална ефективност на обученията. Предвижда се всяко от обученията да започва с въвеждащия за системата модул и след това да се представят отделните модули. За всеки един от участниците ще бъдат осигурени учебни материали. Изнесените обучения/семинари ще позволят да бъдат обхванати целеви групи от потребители на системата и бенефициенти, които се намират на територията на цялата страна. Общините на България, като един от основните бенефициенти на Европейски средства, ще бъдат насърчени да използват публичния модул на ИСУН, като обучени техни представители ще мултиплицират познанията, придобити на обучения/семинари сред останалата част от администрацията. Това ще допринесе както за повишаване на прозрачността на процеса на усвояване, така и до по-добро познаване и разбиране на процесите сред позлвателите на системата. За организацията на изнесените обучения/семинари ще бтде търсено съдействието на външен изпълнител, в рамките на проведена от АМС голяма обществена поръчка за осигуряване на логистика по проекти, финансирани по ОПТП.
Дейности по информация и публичност: Дейности по информация и публичност: Предвид въвеждането в експлоатация на нови модули на ИСУН, които ще бъдат използвани директно от широк кръг бенефициенти, се предвижда засилен интерес от страна на широката публика. За да се отговори на този интерес и да се засили ефекта от осигуряването на публичен достъп до системата, ще се организират 4 публични събития, като част от една по-обща кампания, които ще са насочени към бенефициенти, които ще има достъп до новосъздадените модули на ИСУН. На всяко едно от събитията ще бъдат изложени банери с логото на ОП „Техническа помощ” и други подходящи презентационни материали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 473 900 BGN
Общ бюджет: 79 639 BGN
БФП: 79 639 BGN
Общо изплатени средства: 79 653 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 96 580 BGN
2012 47 048 BGN
2013 - 62 984 BGN
2014 0 BGN
2015 - 991 BGN
79 653 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 82 093 BGN
2012 39 991 BGN
2013 - 53 537 BGN
2014 0 BGN
2015 - 842 BGN
67 705 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 487 BGN
2012 7 057 BGN
2013 - 9 448 BGN
2014 0 BGN
2015 - 149 BGN
11 948 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой организирани обучения
Индикатор 2 Брой обучени потребители на ИСУН
Индикатор 3 Ефективност на обучението на базата на оценката на участниците во обученията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз