Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.2.02-0001-C0001
Номер на проект: Заповед РД 09-1803/29.12.2010
Наименование: ПОДПОМАГАНЕ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2008
Начална дата: 04.11.2008
Дата на приключване: 31.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: да се въведе ефективно системата на делегираните бюджети
Дейности: 1. Подготвителни действия. Организация, координиране и управление на дейностите през целия период на изпълнение на проекта.
1.1.* Работна среща на Екипа за организация и управление - разработване на правила за работа на екипа и сформиране на Консултативен комитет.
1.2. Определяне на изисквания и профил към обучителите и консултантите.
1.3. Работно посещение на представител на европейската комисия за споделяне на европейски опит по прилагане на делегирани бюджети.
1.4. Работно посещение в страна от ЕС с децентрализирано финансово управление на образованието.
1.5. Разработване на методология за обучение.
1.6. Петдневен семинар за обучение на екипите от обучители.
1.7. Сформиране на екип от консултанти.
1.8. Подготовка и провеждане на процедури по възлагане на обществена поръчка за възлагане изпълнението на дейности по проекта.
2.1. Обучения на директорите, помощник-директорите и счетоводителите за работа с делегирани бюджети. 1. Разработване и отпечатване на обучителни материали за модулите.
2.2. Практически 3-дневни семинари с директори за съставяне и управление на бюджет, нормативна база, трудово-правни отношения и управление на персонала.
2.3. Обучителни 3-дневни семинари за помощник-директори и счетоводители за работа с делегирани бюджети.
2.4. Еднодневно обучение по области за електронно управление на финансовата дейност в образователните институции за помощник-директори и счетоводители.
2.5. Мониторинг на обучителните дейности и анализ на резултатите.
3. Консултантски услуги. 1. Консултации по прилагането на делегираните бюджети и по възникнали въпроси.
3.2. Консултации по финансови и счетоводни, юридически и трудово-правни въпроси, свързани с делегираните бюджети.
3.3. Консултации и отговори на въпроси, постъпили в интернет форума, по телефона или по електронна поща.
4. Разяснителна дейност 1.* дискусии и работни срещи с представители на местната общност в 28-те региона.
4.2.* Разяснителна дейност сред директорите за изграждане на умения при водене на преговори.
5. Електронно управление на административната и финансова дейност в образователните институции. 1.Разработване на техническо задание за изработване на програма за електронно управление на административното и финансово управление.
5.2. Създаване, закупуване и внедряване на специализиран софтуер.
5.3. Осигуряване за 12 месеца на юридически модул с нормативно-правни документи.
5.4. Създаване на електронен форум.
5.5. Мониторинг за работата на софтуера.
6.1.* Дейности по информиране и публичност. Провеждане на национална пресконференция и публикуване в национални и местни печатни издания информации за стартирането на проекта.
6.2.* Публикуване на три статии във в-к "АЗ БУКИ", отчитащи развитието и изпълнението на проекта.
6.3. Изработване на рекламни и информационни материали с логото на ЕС, ЕСФ, ОП "РЧР" и на МОН.
6.4.* Заснемане и излъчване на телевизионни репортажи и рекламен клип по проекта.
6.5. Провеждане на финална пресконференция за отчитане резултатите по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 679 043 BGN
Общ бюджет: 4 678 638 BGN
БФП: 4 678 638 BGN
Общо изплатени средства: 4 666 023 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 678 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 065 691 BGN
2010 4 490 536 BGN
2011 147 789 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 037 993 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 666 023 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 976 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 905 837 BGN
2010 3 816 956 BGN
2011 125 620 BGN
2012 0 BGN
2013 - 882 294 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 966 119 BGN
В т.ч. Национално финансиране 701 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 159 854 BGN
2010 673 580 BGN
2011 22 168 BGN
2012 0 BGN
2013 - 155 699 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
699 903 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бр. обучени директори, помощник-директори и счетоводители за работа с делегираните бюджети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз