Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0193-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Образованието на нашите деца - предизвикателство за всички"
Бенефициент: Община Венец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на образователната среда в Община Венец и създаване на условия за социална интеграция и последваща професионална реализация на децата и учениците от етническите малцинства.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на поректа.
Дейност 2 Оперативен и финансов мениджмънт , мониторинг и контрол на възложените на подизпълнители дейности.
Дейност 3 Създаване на клубове по интереси в училищата.
Дейност 4 Подготовка. Организиране на екснурзии с учебна цел за децата и учениците
Дейност 5 Осигуряване на допълнителна подготовка на децата от предучилищните групи в детските градини.
Дейност 6 Организиране на съвместни клубни занятия за родителите на децата от етническитне малцинства с риск от отпадане от образователната система.
Дейност 7 Организиране и провеждане на обучение на учители за ,,Образование в мултиетническа среда"
Дейност 8 Дейности за осигуряване на информираност и публичност на поректа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 181 BGN
Общ бюджет: 80 572 BGN
БФП: 80 572 BGN
Общо изплатени средства: 80 524 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 31 636 BGN
2012 0 BGN
2013 48 888 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 524 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 891 BGN
2012 0 BGN
2013 41 555 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 445 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 745 BGN
2012 0 BGN
2013 7 333 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 079 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз