Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0369-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-183/08.06.2011
Наименование: Закупуване на ново производствено оборудване за повишаване конкурентоспособността на Плексистаб България АД
Бенефициент: "ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за технологичната модернизация на предприятията чрез инвестиции в ново оборудване и технологии с оглед разширяване на дейността и повишаване на тяхната конкурентоспособност
Дейности: Дейност 1: Подготовка и провежване на тръжни процедури за доставка
Дейност 2: Доставка и инсталиране на машините и оборудването
Дейност 3: Визуализация на проекта
Дейност 4: Одит на проекта
Дейност 5: Междинно и финално отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 237 985 BGN
Общ бюджет: 418 697 BGN
БФП: 230 283 BGN
Общо изплатени средства: 230 283 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 230 283 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
230 283 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 195 741 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
195 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 543 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 543 BGN
Финансиране от бенефициента 194 715 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Изработена документация за тръжна процедура
Индикатор 9 Подписан договор с доставчик/ци на мащини и оборудване
Индикатор 10 Закупени и въведени в експлоатация машини и оборудване
Индикатор 11 Въведени нови технологии/ продукти
Индикатор 12 Изработени 1 бр. информационна табела и стикери за обозначаване на закупените машини/оборудване
Индикатор 13 Проведен междинен одит на проектна документация
Индикатор 14 Проведен финален одит на проектна документация
Индикатор 15 Предадени финален технически и финансови отчети с всички необходими приложение
Индикатор 16 Предадени междинен технически и финансови отчети с всички необходими приложение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз