Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0036-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/036-01
Наименование: "Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик- изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие"
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Общата цел: Да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда на в град Пазарджик и прилежащия агломерационен като част от по- широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта.
Дейност 2. Избор на изпълнители на дейностите по проекта
Дейност 3. Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик
Дейност 4. Одит на проекта
Дейност 5. Визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 000 BGN
Общ бюджет: 370 697 BGN
БФП: 370 697 BGN
Общо изплатени средства: 352 163 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 370 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 132 587 BGN
2013 113 383 BGN
2014 106 193 BGN
2015 0 BGN
352 163 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 315 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 118 631 BGN
2013 101 448 BGN
2014 95 015 BGN
2015 0 BGN
315 093 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 957 BGN
2013 11 935 BGN
2014 11 178 BGN
2015 0 BGN
37 070 BGN
Финансиране от бенефициента 5 049 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз