Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0033-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/034-02
Наименование: "Изготвяне на Интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен"
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване на конкурентноспособността и привлекателността на град Шумен с времеви хоризонт до 2020 г. посредством осигуряване на пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси.
Дейности: дейност 1 „Организация и управление на проекта”
дейност 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги
дейност 3: Изготвяне на Интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен
дейност 4: „Преценка за необходимостта и извършване на ЕО, ОС и ОВОС”
дейност 5: „Осигуряване на информация и публич-ност”
дейност 6: „Одит на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 740 BGN
Общ бюджет: 401 850 BGN
БФП: 401 850 BGN
Общо изплатени средства: 381 758 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 401 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 166 164 BGN
2012 0 BGN
2013 132 183 BGN
2014 83 411 BGN
2015 0 BGN
381 758 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 341 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 148 673 BGN
2012 0 BGN
2013 118 269 BGN
2014 74 631 BGN
2015 0 BGN
341 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 491 BGN
2012 0 BGN
2013 13 914 BGN
2014 8 780 BGN
2015 0 BGN
40 185 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Граждански договори за назначаване на членовете на екипа по проекта
Индикатор 3 Помещение за провеждане на работните срещи на екипа
Индикатор 4 Подробен календарен план-график на дейностите
Индикатор 5 Ежемесечни срещи на екипа за анализиране напредъка по проекта
Индикатор 6 Отчети за изработеното време и доклади за извършената работа от членовете на екипа
Индикатор 7 Междинни финансови отчети
Индикатор 8 Окончателен финансов отчет
Индикатор 9 *Окончателен доклад
Индикатор 10 Договори с избраните изпълнители на дейностите по проекта
Индикатор 11 . Комплект документация за възлагане на обществени поръчки за услуги
Индикатор 12 Протокол за проведена встъпителна конференция за оповестяване стартирането на проектните дейности
Индикатор 13 Протокол за проведена закриваща конференция за оповестяване на постигнатите резултати
Индикатор 14 Публикации в национални вестници
Индикатор 15 Публикации в регионални вестници
Индикатор 16 Излъчени радиопредавания по регионалното радио
Индикатор 17 Информация на интернет-страницата на община Шумен
Индикатор 18 &Информационни брошури
Индикатор 19 . Информационни табели
Индикатор 20 Доклад от одит по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз