Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0031-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/032-03
Наименование: "Интегриран план за градско възстановяване и развитие- устойчива Враца"
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, който да допринесе за повишаване качеството на живот на населението и за осъществяването на дългосрочна визия за развитието на град Враца – център на агломерационен ареал, чрез мерки и действия за подобряване на социално-икономическите и екологичните условия и на физическата среда като цяло.
Дейности: Дейност 1. Организация, управление и контрол по изпълнението на проекта
Дейност 2. Дейности за изготвяне на ИПГВР
Дейност 3. Дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 990 BGN
Общ бюджет: 407 883 BGN
БФП: 407 883 BGN
Общо изплатени средства: 387 489 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 407 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 165 914 BGN
2013 142 212 BGN
2014 79 442 BGN
2015 - 80 BGN
387 489 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 346 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 450 BGN
2013 127 242 BGN
2014 71 080 BGN
2015 - 71 BGN
346 701 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 465 BGN
2013 14 970 BGN
2014 8 362 BGN
2015 - 8 BGN
40 788 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие
Индикатор 3 Брой проекти за градско възстановявне и развитие, включени в ИПГВР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз