Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0030-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/031-03
Наименование: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово"
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение: Да спомогне за постигане на устойчиво развитие на гр. Габрово - център на агломерационен ареал, с подобрени качество на живота, екологични условия и физическа среда, посредством изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Габрово, насочен към установяване на механизъм за преодоляване и предотвратяване на икономически, социални и екологични проблеми в територии, чието развитие е ключово за осъществяване на дългосрочната визия за развитието на града.
Дейности: дейност 1. Организация и управление на проекта
дейност 2 Осигуряване на информация и публичност
ДЕЙНОСТ 3: ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОП
дейност 4. Финансов одит
дейност 5. Разработване на ИПГВР на гр. Габрово.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 999 BGN
Общ бюджет: 428 389 BGN
БФП: 428 389 BGN
Общо изплатени средства: 406 970 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 428 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 224 096 BGN
2013 55 486 BGN
2014 127 387 BGN
2015 0 BGN
406 970 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 364 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 200 507 BGN
2013 49 645 BGN
2014 113 978 BGN
2015 0 BGN
364 131 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 589 BGN
2013 5 841 BGN
2014 13 409 BGN
2015 0 BGN
42 839 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие
Индикатор 3 Брой проекти за градско възстановявне и развитие, включени в ИПГВР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз