Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0026-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/029-03
Наименование: "Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Благоевград"
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Благоевград” е изработване на интегриран план за градско развитие, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в центъра на агломерационния ареал - Благоевград. ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града, респективно конкретни приоритети на развитието, определени в действащи стратегически документи. ИПГВР цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена градска територия, чрез интеграция на всички дейности в плана по такъв начин, че взаимовръзката между от
Дейности: дейност 1 Формиране на екип по проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Благоевград”
дейност 2 Избор на изпълнители на проектните дейности
дейност 3 Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Благоевград (дейността се извършва 5,6,7 от 14 до 29 и 32 месеци от началото на проекта)
дейност 4 Дейности по визуализация и публичност (дейността се извършва от 13 до 30 и 32 и )
дейност 5 Мониторинг и отчетност на проекта
дейност 6 Одит на проекта (дейността се извършва 22,23,31 и 32 месеци от началото на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 493 120 BGN
Общ бюджет: 292 049 BGN
БФП: 292 049 BGN
Общо изплатени средства: 277 447 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 292 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 101 051 BGN
2013 66 397 BGN
2014 109 999 BGN
2015 0 BGN
277 447 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 248 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 414 BGN
2013 59 408 BGN
2014 98 420 BGN
2015 0 BGN
248 242 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 637 BGN
2013 6 989 BGN
2014 11 579 BGN
2015 0 BGN
29 205 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз