Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0024-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/028-01
Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ямбол
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е разработването на интегриран план за градско развитие на Ямбол, като ефективен инструмент за интегрирано градско планиране, чрез който да се създадат необходимите предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие и за динамично и комплексно развитие на територията, както и повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на град Ямбол. Постигането на общата цел на настоящото проектно предложение ще допринесе за постигане в средносрочен план на общата цел на Операция 1.4 – „Да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда на градските центрове и агломерации като част от по- широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване”, и е насочена директно към постигане целите на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейности: дейност 1 Сформиране на проектен екип и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на обществени поръчки
Дейност 3 Сформиране на работна група и изпълнение на дейности по подготовка, съгласуване и одобряване на ИПГВР - Ямбол
дейност 4 Изпълнение на договор за техническа помощ за за изготвяне на ИПГВР – Ямбол
дейност 5 Реализация на мерки за осигуряване на публичност
дейност 6 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 468 880 BGN
Общ бюджет: 363 606 BGN
БФП: 363 606 BGN
Общо изплатени средства: 345 426 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 363 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 157 310 BGN
2014 188 116 BGN
2015 0 BGN
345 426 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 309 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 140 751 BGN
2014 168 315 BGN
2015 0 BGN
309 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 559 BGN
2014 19 802 BGN
2015 0 BGN
36 361 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз