Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0606-C0001
Номер на проект: ESF-2101-02-09003
Наименование: Качествена продукция, чрез повишаване квалификацията на персонала
Бенефициент: "Билдинг - ТД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 02.04.2008
Дата на приключване: 02.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на адаптивността на заетите лица; насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда; подобряване на условията на труд на работното място; пообряване перспективите за заетост и социално сближаване в отговор на потребностите и изискванията на местния пазар; професионално обучение, отговарящо на потребностите на динамичната пазарна икономика; повишаване качеството на крайния продукт на производство; покриване изискванията за лицензиане на строителните фирми, съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗКС; покриване на изискване на ISO 9001:2000
Дейности: Подготовка на дейност 1: Сформиране и обучение на екип за реализиране на проекта Подготовка
Изпълнение на дейност 1: Сформиране и обучение на екип за реализиране на проекта Сформиране на екип. Сключване на договори с екипа - прецизиране на ангажиментите, отговорностите и възнагражденията
Подготовка на дейност 2: Подбор на група работници Подготовка
Изпълнение на дейност 2: Подбор на група работници Подбор на целевата група. Среща на екипа с всеки. Сключване на индивидуален договор с работниците за продължаване на работа в срок от 1 год.
Изпълнение на дейност 3: Информационна кампания за целите приоритетите, които предоставя проекта Отразяване на старта, реализацията, резултатите
Изпълнение на дейност 4: Официално откриванен на проекта Откриване
Изпълнение на дейност 5: Разработванена учебни програми за квалификационни курсове Разработване на уч. програми по професиите: "Помощник в строителството", "Зидари", "Мазачи и шпакловки"-от Хартньора, съгласувни от БИЛДИНГ - ТД ЕООД
Подготовка на дейност 6: Избор на изпълнителна организация за мотивационно обучение Подготовка за избор на изпълнител на мотивационно обучение
Изпълнение на дейност 6: Избор на изпълнителна организация за мотивационно обучение Избор на изпълнителна организация за мотивационно обучение, съгласно ПМС №55/12.03.2007, по проекта. Проведени разговори с ръководството на БСУ - за изпълнители на мотивационното обучение.
Изпълнение на дейност 7: Провеждане на квалификационен курс теория Теоритично обучение на 3 квалификационни курса - "Помощник в строителството", "Зидари" и "Мазачи"
Изпълнение на дейност 7: Провеждане на квалификационен курс теория Теоритично обучение на 3 квалификационни курса - "Помощник в строителството", "Зидари" и "Мазачи"
Изпълнение на дейност 8: Провеждане на квалификационен курс практика Провеждане на практика
Изпълнение на дейност 8: Провеждане на квалификационен курс практика Производствена практика
Подготовка на дейност 9: Провеждане на мотивационно обучение Избраната организация подготвя разработването на програмата, по модули (ПМС 55/2007 - изпълнител БСУ)
Изпълнение на дейност 9: Провеждане на мотивационно обучение Провеждане на обучението от БСУ в град Сливен
Изпълнение на дейност 9: Провеждане на мотивационно обучение Провеждане на обучение от БСУ в град Сливен
Изпълнение на дейност 10: Закупуване на необходимите материализа теоритичната част на обучението Провеждане на мотивационно обучение Закупуване на необходимите материали и консумативи
Изпълнение на дейност 11: Закупуване на необходимите материализа практическата част на обучениетоПровеждане на мотивационно обучение Закупуване на лек строителен инвентар, лични предпазни средства и материали за провеждане на обучение по практика
Изпълнение на дейност 12: Междинен финансов и вербален отчет Завежда се дневник на проекта
Подготовка на дейност 13: Приключване и отчитане на проекта Подготовка
Изпълнение на дейност 13: Приключване и отчитане на проекта Отчет на цялостната работа по проекта
Изпълнение на дейност 10: Закупуване на необходими... Закупуване на необходимите материали и консумативи
Изпълнение на дейност 10: Закупуване на необходими... Закупуване на необходимите материали и консумативи
Изпълнение на дейност 11: Закупуване на необходими... Закупуване на лек строителен инвентар, лични предп...
Изпълнение на дейност 11: Закупуване на необходими... Закупуване на лек строителен инвентар, лични предп...
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 481 BGN
Общ бюджет: 41 556 BGN
БФП: 33 245 BGN
Общо изплатени средства: 20 266 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 000 BGN
2009 10 266 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 266 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 500 BGN
2009 8 726 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 226 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 500 BGN
2009 1 540 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 040 BGN
Финансиране от бенефициента 14 370 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 4 Включени в обучения лица
Индикатор 5 Завършили успешно обучение лица
Индикатор 6 Минимална запазване на заетост


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз