Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0019-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/023-03
Наименование: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра 2014-2020 г.
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е: Изработване на план за развитие на град Силистра, базиран на интегриран подход и насочен към неутрализиране и преодоляване на социално-икономическите и екологични проблеми на населеното място, център на агломерационния ареал.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Сформиране на Работна група, за подпомагане на процеса за разработване на ИПГВР и извършване на мониторинг на ИПГВР след неговото одобряване
дейност 4 Изработване на ИПГВР и изготвяне на екологична оценка и оценка за съответствие с планове и програми на ИПГВР
дейност 5 Финансов одит на проекта
дейност 6 Мерки за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 560 BGN
Общ бюджет: 301 329 BGN
БФП: 301 329 BGN
Общо изплатени средства: 286 263 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 301 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 165 771 BGN
2013 36 108 BGN
2014 84 383 BGN
2015 0 BGN
286 263 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 256 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 322 BGN
2013 32 308 BGN
2014 75 501 BGN
2015 0 BGN
256 130 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 450 BGN
2013 3 801 BGN
2014 8 882 BGN
2015 0 BGN
30 133 BGN
Финансиране от бенефициента 1 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз