Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0017-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/021
Наименование: Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - град Видин
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Общата му цел е свързана с изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Видин, който да създаде предпоставки за устойчиво и динамично градско развитие, преодоляване на натрупаните икономически, социални, инфраструктурни и ландшафтни проблеми в града и издигане на неговата роля като център на агломерационен ареал, динамизиращ прилежащата територия.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Дейност 2 Организация и управление
Дейност 3 Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги по изпълнение на дейностите по проекта
Дейност 4 Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Видин
Дейност 5 Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост на Подробните устройствени планове (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценки за съвместимост, когато е преценено като необходимо от компетентния орган
Дейност 6 Осигуряване на публичност, информираност, визуализация и прозрачност
Дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 990 BGN
Общ бюджет: 436 573 BGN
БФП: 436 573 BGN
Общо изплатени средства: 414 744 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 436 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 166 247 BGN
2013 135 385 BGN
2014 113 112 BGN
2015 0 BGN
414 744 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 371 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 747 BGN
2013 121 134 BGN
2014 101 206 BGN
2015 0 BGN
371 087 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 500 BGN
2013 14 251 BGN
2014 11 907 BGN
2015 0 BGN
43 657 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз