Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0015-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/019-01
Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е изработване на Интегриран план за градско развитие на гр.Казанлък, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града - център на агломерационен ариал.
Дейности: Дейност 1.1. Назначаване на екип
Дейност 1.2. Администриране на проекта
Дейност 1.3. Вътрешен мониторинг и контрол
Дейност 1.4: Мониторинг и контрол РГ
Дейност 1.6.: Избор на изпълнители
Дейност 2: Изработване на част І-ва от ИПГВР
Дейност 3: Изработване на стратегическа част от ИПГВР
Дейност 4: Дейност 4.1.: Събиране на становища и идеи Дейност 4.2.: Обществено обсъждане на зони за въздейтвие Дейност 4.3.: Обществено обсъждане на ИПГВР и ЕО Дейност 4.4.: Експертен форум
Дейност 6: Информация и публичност
Дейност 5: Екологична оценка и Оценка за съвместимост
Дейност 7: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 497 020 BGN
Общ бюджет: 289 879 BGN
БФП: 289 879 BGN
Общо изплатени средства: 276 473 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 289 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 165 259 BGN
2012 0 BGN
2013 112 359 BGN
2014 - 1 145 BGN
2015 0 BGN
276 473 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 246 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 147 863 BGN
2012 0 BGN
2013 100 531 BGN
2014 - 1 024 BGN
2015 0 BGN
247 370 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 396 BGN
2012 0 BGN
2013 11 827 BGN
2014 - 121 BGN
2015 0 BGN
29 102 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие
Индикатор 3 Население, обхванато от интегриран план за градско възстановяване и развитие
Индикатор 4 Брой проекти за градско възстановявне и развитие, включени в ИПГВР
Индикатор 5 !@!(** Площ на зоните, обхванати от ИПГВР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз