Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0011-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/016-01
Наименование: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Лом
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта: Постигане на устойчиво градско развитие на Лом, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление
Дейност 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги
Дейност 3: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Дейност 4: Извършване на одит
Дейност 5: Публичност и информация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 484 320 BGN
Общ бюджет: 430 376 BGN
БФП: 430 376 BGN
Общо изплатени средства: 408 857 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 430 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 161 036 BGN
2013 138 031 BGN
2014 109 790 BGN
2015 0 BGN
408 857 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 365 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 144 085 BGN
2013 123 502 BGN
2014 98 233 BGN
2015 0 BGN
365 820 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 951 BGN
2013 14 530 BGN
2014 11 557 BGN
2015 0 BGN
43 038 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз