Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0008-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/014-01
Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се създаде интегрирана планова основа, допринасяйки за трайно подобряване на социалните, икономическите, физическите и екологичните характеристики на град Кюстендил с дългосрочно положително въздействие върху качеството на живот на жителите му. Инициативата предвижда реализирането на последователни координирани дейности за постигане на синергия между секторни политики и програми, стратегии и проекти за социално-икономическо развитие и устройствени планове за пространствено развитие, които целят ефективно използване на наличните ресурси за просперитета на общността. Тази цел е в пряко съответствие с териториалния дневен ред на Европа, намерил своето програмно отражение най-вече в Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове от 2007 г. и Декларацията от Толедо от 2010 г. Тези програмни документи отдават голямо значение на интегрираното развитие на градските райони за подобряване на икономическите резултати, екологичната ефективност и соци
Дейности: дейност 1 Организация и управление
дейност 2 Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители (избор ) - изпълнител за изготвяне на тръжни документации по проекта (за всички предвидени процедури) - изпълни
дейност 3 Осигуряване на информация и публичност
дейност 4 Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие 4.5. Формулиране на цели и стратегия насочени към определените зони за въздействие 4.6. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-ча
Изпълнение на Одобрение на зони на въздействие от ОбС и на целия стратегически пакет
дейност 6 Отчетност пред УО, вкл. получаване на одобрение на избора на зони за въздействие и на разработения ИПГВР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 846 BGN
Общ бюджет: 429 533 BGN
БФП: 427 488 BGN
Общо изплатени средства: 406 114 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 427 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 166 199 BGN
2013 117 978 BGN
2014 121 937 BGN
2015 0 BGN
406 114 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 363 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 704 BGN
2013 105 559 BGN
2014 109 102 BGN
2015 0 BGN
363 365 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 495 BGN
2013 12 419 BGN
2014 12 836 BGN
2015 0 BGN
42 749 BGN
Финансиране от бенефициента 2 045 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз