Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0003-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/009-02
Наименование: "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово"
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот и екологичните условия, подобряване на физическата среда в Карлово като център на агломерационен ареал чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на натрупаните икономически, социални и природни проблеми в града.
Дейности: Модул 1:дейност 1 Изготвяне на формуляра за кандидатстване
Модул 1:дейност 2 Сформиране на екип за управление на проекта
Модул 1:Дейност 3 Действия за публичност и информиране на обществеността
Модул 1:Дейност 4 Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Модул 1:Дейност 5 Отчетност, мониторинг и контрол на възложените дейности на изпълнители
Модул 2: Изработване на ИПГВР - Дейност 1 Дейности по изготвяне на ИПГВР
Модул 2: Изработване на ИПГВР - дейност 2 Извършване на преценка на необходимостта от ЕО съгласно ЗОС и ЕС съгласно ЗБР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 497 816 BGN
Общ бюджет: 384 078 BGN
БФП: 382 446 BGN
Общо изплатени средства: 363 323 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 382 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 165 524 BGN
2012 0 BGN
2013 95 741 BGN
2014 102 059 BGN
2015 0 BGN
363 323 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 325 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 148 100 BGN
2012 0 BGN
2013 85 663 BGN
2014 91 316 BGN
2015 0 BGN
325 079 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 424 BGN
2012 0 BGN
2013 10 078 BGN
2014 10 743 BGN
2015 0 BGN
38 245 BGN
Финансиране от бенефициента 1 636 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие
Индикатор 3 ##$% Изготвени ПУП за избраните зони
Индикатор 4 Изготвени Програми за реализация на всяка от зоните за въздействие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз