Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0001-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/008
Наименование: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. В. Търново
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение е да обоснове изработването на Интегриран план за въз-становяване и развитие (ИПГВР), включващ мерки и действия за преодоляване на социални и икономически проблеми и подобряване на физическата среда и екологичните условия в обосо-бени зони на гр. Велико Търново, с оглед повишаване качеството на живот на населението и ка-то принос за осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града – център на агло-мерационен ареал.
Дейности: Провеждане на тръжни процедури по ЗОП
Изпълнение на дейности: Проучвания и разработване на целевия и проблемен анализ и визията; формиране на предложения за зони
Изпълнение на дейност: Обществени обсъждания и консултации (кръгли маси)
Изпълнение на дейност: Определяне и обосновка на проекто-зоните
Подготовка на дейност: Окомплектоване на доументацията за процедиране и внасяне в ОбС и в УО на ОПРР
Публичност и визуализация
Одит
Изпълнение на дейност: Окомплектоване на доументацията за процедиране и внасяне в ОбС и в УО
Одобрявяне на зоните за въздействие от УО
Изпълнение на дейност: Формиране на цели и стратегия на ИПГВР
Изпълнение на дейност: Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП
Изпълнение на дейност: Внасяне на материали за преценка на необходимостта от ЕО и ОС на проекта за ИПГВР
Изпълнение на дейност: Идентифициране на заинтересовани страни и потенциални партньори; консултации
Изпълнение на дейност: Изработване на план-график за изпълнение и бизнес- план на ИПГВР
Изпълнение на дейност: Изработване бюджет на ИПГВР
Изпълнение на дейност: Обществено обсъждане на проекта за ИПГВР (вкл. ЕО, ОС и ПУП)
Изпълнение на дейност: Изработване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР
Изпълнение на дейност: Изработване /актуализация на ПУП
Извършване на дейност: Преценка на необходимостта и извършване на екологична(и) оценка(и) и оценка(и) за съвместимост на ПУП
Извършване на дейност: Разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.
Изпълнение на дейност: Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР
Изпълнение на дейност: Окончателно оформяне на проектната документация. Внасяне в ОбС и в УО на ОПРР за одобряване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 500 BGN
Общ бюджет: 393 012 BGN
БФП: 393 012 BGN
Общо изплатени средства: 373 361 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 393 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 373 361 BGN
2015 0 BGN
373 361 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 334 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 334 060 BGN
2015 0 BGN
334 060 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 301 BGN
2015 0 BGN
39 301 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие
Индикатор 3 Брой проекти за градско възстановявне и развитие, включени в ИПГВР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз