Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0029-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/006-03
Наименование: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Плевен, отразяващ нуждата от преодоляване на икономически, природни и социални проблеми в идентифицирани зони за въздействие. Чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Плевен се цели осигуряване на съгласуваност между въздействието върху отделните елементи на градската среда, посредством координиране на пространствените, секторните и времевите аспекти, като по този начин бъде постигната по-висока ефективност, осигуряване на добавена стойност и нарастване на ефекта от изпълнение на отделните програми, и съответните им проекти, по отношение развитието на градската инфраструктура в цялото й многообразие.
Дейности: Дейност 1. Изработване на документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители на услуги по ЗОП и НВМОП
Дейност 2. Изготвяне на Анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план и определяне на Визия за развитие на град Плевен до 2020 г.
дейност 3 Определяне на зони за въздействие на ИПГВР
дейност 4 Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
дейност 5 Преценка за необходимостта от ЕО съгласно ЗОС и оценка за съвместимост, съгласно ЗБР и при необходимост , извършване на ЕО и оценка за съвместимост на ИПГВР
дейност 6 Изработване на проекти за изменение на действащи ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР
дейност 7 Преценка за необходимостта от извършване на ЕО съгласно ЗОС и оценка за съвместимост и при необходимост извършване на ЕО и оценка на съвместимост на актуализираните ПУП, когато е преценено като необходимо от компетентния орган
дейност 8 Дейности по осигуряване на информираност и публичност на проекта
дейност 9 Одит на проекта
дейност 10 Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 994 284 BGN
Общ бюджет: 612 420 BGN
БФП: 607 466 BGN
Общо изплатени средства: 577 093 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 607 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 463 501 BGN
2014 113 592 BGN
2015 0 BGN
577 093 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 516 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 414 711 BGN
2014 101 635 BGN
2015 0 BGN
516 346 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 790 BGN
2014 11 957 BGN
2015 0 BGN
60 747 BGN
Финансиране от бенефициента 19 999 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие
Индикатор 3 Население, обхванато от интегриран план за градско възстановяване и развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз