Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0025-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/004-02
Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас” има за цел повишаване на привлекателността, конкурентоспособността и устойчивото развитие на гр. Бургас чрез разработване на средносрочен планов документ за устойчиво градско възстановяване и развитие, включващ приоритети, цели и мерки за подобряване на икономическата, социална, жилищна и околната среда и прилежащата инфраструктура за повишаване на качеството на живот и екологичните условия на определени градски територии и града като цяло.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и изпълнение на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности
Дейност 3: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Бургас
Дейност 5: Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР и ПУП
Дейност 6: Визуализация и публичност на проекта
Дейност 7: Независим финансов одит, мониторинг и отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 997 490 BGN
Общ бюджет: 566 967 BGN
БФП: 566 967 BGN
Общо изплатени средства: 538 619 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 566 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 331 665 BGN
2013 93 460 BGN
2014 113 493 BGN
2015 0 BGN
538 619 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 481 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 296 753 BGN
2013 83 622 BGN
2014 101 546 BGN
2015 0 BGN
481 922 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 912 BGN
2013 9 838 BGN
2014 11 947 BGN
2015 0 BGN
56 697 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз