Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-07/2010/002-1
Наименование: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта: Постигане на устойчиво градско развитие на София, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. Интегриране на проекти и програми за обновяването на градската среда чрез които да се постигне подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление
Дейност 2: Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги
Дейност 3: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Дейност 4: Извършване на одит
Дейност: Публичност и информация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 960 660 BGN
Общ бюджет: 828 550 BGN
БФП: 819 580 BGN
Общо изплатени средства: 778 601 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 819 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 513 532 BGN
2013 0 BGN
2014 265 070 BGN
2015 0 BGN
778 601 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 696 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 459 476 BGN
2013 0 BGN
2014 237 168 BGN
2015 0 BGN
696 643 BGN
В т.ч. Национално финансиране 122 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 056 BGN
2013 0 BGN
2014 27 902 BGN
2015 0 BGN
81 958 BGN
Финансиране от бенефициента 8 970 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз