Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-2.1.01-0005-C0001
Номер на проект: 0081-ЦКЗ-2.1
Наименование: Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 12.05.2011
Начална дата: 14.06.2011
Дата на приключване: 30.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на техническа помощ за софтуерна поддръжка на ИСУН и допълнителни разработки на функционалността му
Дейности: Дейност 2: Осигуряване на преместването на ИСУН а. Изготвяне на процедурни правила за информационна сигурност за ИСУН. б. Прехвърляне на системата в основния сървърен комплекс и в disaster recovery centre. в. Изготвяне на „gap-assessment” анализ
Дейност 1: Анализ на бъдещото развитие на ИСУН; Оа. Изготвяне на анализ на бъдещото развитие на ИСУН б. Учебни посещения в. Участие в обучения в областта на процедурите за управление и контрол на средствата от ЕС, управлението на проекти и информационната сигурност и отражението им в ИСУН г. Заседания на работната група за развитие на ИСУН д. Изготвяне на анализ за развитието на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в програмния период 2014-2020 г. (ИСУН 2020)
Разходи за организация и управление на проекта Разходи за организация и управление на проекта
Разходи, свързани с дейности по осигуряването на информираност и публичност Разходи, свързани с дейности по осигуряването на информираност и публичност
Дейност 3: Техническа поддръжка и развитие на ИСУН а. Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител за осигуряване на техническа поддръжка и реализация на промени за развитие на ИСУН б. Закупуване на интернет домейни за публичната и служебната част на ИСУН в. Осигуряване на техническа поддръжка за ИСУН г. Реализация на промени в ИСУН д. Наемане сътрудници по управление на проекти и програми, които да подпомагат дейността на дирекция СУСЕС; е. Осигурянване на 24-ва поддръжка на системата извън регламентираното работно време на примните организации. ж. Осигуряване на интернет свързаност за ИСУН з. Осигуряване на гаранционната техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на ИСУН и. Осигуряване на обновяване (upgrade) на системния софтуер на ИСУН и прилежащата ѝ виртуализация до последна актуална версия на съответния производител
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 760 000 BGN
Общ бюджет: 2 324 426 BGN
БФП: 2 324 426 BGN
Общо изплатени средства: 2 124 567 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 324 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 691 680 BGN
2012 78 194 BGN
2013 1 188 325 BGN
2014 249 801 BGN
2015 - 83 433 BGN
2 124 567 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 975 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 587 928 BGN
2012 66 465 BGN
2013 1 010 076 BGN
2014 212 331 BGN
2015 - 70 918 BGN
1 805 882 BGN
В т.ч. Национално финансиране 348 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 103 752 BGN
2012 11 729 BGN
2013 178 249 BGN
2014 37 470 BGN
2015 - 12 515 BGN
318 685 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индекс на удовлетвореност на потребителите от ИСУН
Индикатор 2 Анализ и оценки з развитието на ИСУН
Индикатор 3 Обучение на служители
Индикатор 4 Провеждане на изнесени заседания на Работната група за развитие на ИСУН
Индикатор 5 Провеждане на учебни посещения в страни членки на ЕС
Индикатор 6 Политики, процедури и правила за информационна сигурност за ИСУН
Индикатор 7 Прехвърляне на системата от МФ в ИС на АМС
Индикатор 8 Период, през който ИСУН не е на разположение
Индикатор 9 (Д) Анализ за развитието на ИСУН през програмен период 2014-2020
Индикатор 10 (Д) Gap-assessment анализ
Индикатор 11 (Д) Осигуряване на гаранционната техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на ИСУН
Индикатор 12 (Д) Осигуряване на интернет свързаност за ИСУН
Индикатор 13 (Д) Обновяване (upgrade) на системния софтуер на ИСУН и прилежащата ѝ виртуализация до последна актуална версия на съответния производител
Индикатор 14 (Д) Провеждане на изнесени заседания на Работната група за развитие на ИСУН


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз