Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0047-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Цветята и децата са различни, слънцето - едно за всички"
Бенефициент: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията за равен шанс до качествено образование чрез създаване на комплексни условия в четирите детски градини на Община Главиница за успешна интеграция и включване в образователния процес на деца от етническите малцинства
Дейности: Дейност 1* Закупуване на 4 комплекта лаптоп, проектор и екран, дидактически материали за обучение и игри
Дейност 2* Създаване на картотека на необхванати в групите на детските градини деца от етнически малцинства
Дейност 3 Посещение на Биосферен резерват "Сребърна" и Етнографски музей - Силистра
Дейност 4 Екскурзия до местността Демир Баба Текке и тракийските гробници до с. Свещари
Дейност 5* Посещение на 3 бр. театрални постановки
Дейност 6 1. Подготовка 2. Синя детска градина
Дейност 7 Излет до царството на водните лилии
Дейност 8 Създаване на етнокалендар
Дейност 9 1. Подготовка 2. Експозиция "Етнокът"
Дейност 10 1. Подготовка 2. Толерантност и хармония в многообразието
Дейност 11 "С моите сръчни ръце аз сътворих" - празник на приложните изкуства
Дейност 12 Изложба от най-добрите произведения
Дейност 13 1. Подготовка 2. "Аз прегръщам земята"
Дейност 14* 1. Подготовка 2. Спортен празник "Мама, татко и аз"
Дейност 15 1. Подготовка 2. Празник за правата на детето
Дейност 16* Рисунка върху асвалт
Дейност 17 1. Подготовка 2. Обучения
Дейност 18 Издаване на сборник с докладите за конференцията
Дейност 19 1. Подготовка 2. Научно-практическа конференция
Дейност 20 Абонамент за списания
Дейност 21 Абонамент за интернет
Дейност 22 Създаване на интернет-страница
Дейност 23* Отпечатване на брошури, плакати, стикери
Дейност 24* Работни срещи на екипа
Дейност 25* Медийни изяви и публикации
Дейност 26* Презентация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 397 BGN
Общ бюджет: 180 247 BGN
БФП: 180 247 BGN
Общо изплатени средства: 180 218 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 39 679 BGN
2012 57 828 BGN
2013 82 710 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 218 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 33 727 BGN
2012 49 154 BGN
2013 70 304 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 185 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 952 BGN
2012 8 674 BGN
2013 12 407 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 033 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз