Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/009-06
Наименование: Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" Варна", МБАЛ-Варна
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 31.05.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект предвижда създаването на Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина” – Варна, съвместим с потребностите на населението не само от областта, но и от други населени места в цялата страна. В него ще се извършва съвременно и адекватно медицинско обслужване на онкоболните в обеми, съответстващи на неблагоприятните тенденции за нарастване на тези заболявания.
Дейности: Дейност 5: Извършване на авторски надзор
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 7: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта
Дейност 8: Извършване на независим финансов одит на проекта
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки (доставка на оборудване, изпълнение на СМР, изпълнение на независим строителен и авторски надзор; дейности публичност и независим одит)
Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително монтажните работи
Дейност 3: Строително-ремонтни дейности
Дейност 6: Закупуване на медицинско оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 569 002 BGN
Общ бюджет: 24 437 907 BGN
БФП: 24 421 357 BGN
Общо изплатени средства: 19 467 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 421 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 755 416 BGN
2014 4 599 994 BGN
2015 13 111 590 BGN
19 467 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 758 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 492 103 BGN
2014 3 909 995 BGN
2015 11 144 852 BGN
16 546 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 663 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 263 312 BGN
2014 689 999 BGN
2015 1 966 739 BGN
2 920 050 BGN
Финансиране от бенефициента 278 039 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Икономия на енергия от обновяване на сградите.
Индикатор 5 (Д) Изграждане на бункери за монтиране на лъчетерапевтична апаратура
Индикатор 6 (Д) Закупуване на апаратура за съвременно лъчелечение – линейни ускорители
Индикатор 7 (Д) Закупуване на допълнителна апаратура, свързана с лъчелечението - КТ
Индикатор 8 (Д) *Икономисана енергия
Индикатор 9 (Д) **Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз