Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0307-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Училището - място за интеграция на децата от етническите малцинства"
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Христо Ботев" - Джебел
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за по-успешна социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства, които са попаднали или са застрашени да изпаднат в състояние на изключеност
Дейности: Дейност 1 1. Подготовка 2. Мениджмънт на проекта
Дейност 2 1. Подготовка 2. Популяризиране на проекта
Дейност 3 1. Подготовка 2. Подбор на бенефициенти
Дейност 4 1. Подготовка 2. Доставка на оборудване
Дейност 5 1. Подготовка 2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Дейност 6 1. Подготовка. Избор на външен изпълнител за направата на документнален филм по НВМОП 2. Съвместно провеждане на традиционни празници на различните етноси с активното участие на родителите
Дейност 7 1. Подготовка - избор на външен изпълнител по НВМОП 2. Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в СОУ "Хр. Ботев"
Дейност 8 1. Подготовка 2. Мониторинг и отчетност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Мастило дизайн" ООД
"Трейд консулт 11" ЕООД
Флаис ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 967 BGN
Общ бюджет: 178 630 BGN
БФП: 178 630 BGN
Общо изплатени средства: 178 114 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 36 993 BGN
2012 141 121 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
178 114 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 31 444 BGN
2012 119 953 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 397 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 549 BGN
2012 21 168 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 717 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз