Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0411-C0001
Номер на проект: 3МС-02-223/14.06.2011
Наименование: " Повишаване на конкурентоспособността на „Д И Л ДИЕЛ” ООД и оптимизация на бизнес процесите чрез сертифициране на система за управление качеството ISO 9001:2008 и специализиран софтуер ISO Manager
Бенефициент: "Д И Л ДИЕЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 14.06.2011
Дата на приключване: 14.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Повишаване на конкурентноспособността на българската икономика 2. Увеличаване на дела на сектора на услугите в БВП
Дейности: дейност 1: Управление и отчитане изпълнението на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжни процедура за избор на изпълнители и доставчици
дейност 3. Получаване на предвидените услуги по въвеждане на системите за управление и доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото специализирано оборудване (софтуер и хардуер)
дейност 4. Получаване на предвидените услуги по сертифициране на системите за управление и доставка в съответстве със съответните стандарти
дейност 5.Одит и заверка на разходите по изпълнение на проекта
дейност 6. Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 133 475 BGN
Общ бюджет: 171 850 BGN
БФП: 128 888 BGN
Общо изплатени средства: 128 888 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 128 888 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 888 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 109 554 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 554 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 333 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 333 BGN
Финансиране от бенефициента 44 492 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 1.1.Сформиран екип за управление..
Индикатор 6 1.2. Проведено текущо ръководство на подготовката и изпълнението на предвидените дейности.
Индикатор 7 1.3. Изготвени междинни и окончателни отчети по изпълнението на проекта.
Индикатор 8 1.4. Изпълнени дейности по визуализация на проекта..
Индикатор 9 2.1. Проведени тръжни процедури
Индикатор 10 2.2. Сключени договори с доставчици /изпълнители
Индикатор 11 3.1. Получени от дружеството консултански услуги по подготовка и въвеждане на система за управление по ISO 9001:2008
Индикатор 12 3.2. Доставено и инсталиран хардуер ( сървър)
Индикатор 13 3.3. Доставен и въведен в употреба специализиран управленски софтуер.
Индикатор 14 4.1. Получени от дружеството консултански услуги по сертифициране на въведените система за управление по ISO 9001:2008
Индикатор 15 5.1. Извършени одит и заверка на разходите по изпълнението на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз