Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0406-C0001
Номер на проект: 3МС-02-222/14.06.2011
Наименование: Насърчаване конкурентоспособността на Токуда Хоспис ЕООД, чрез въвеждане на системи за управление, съгласно международно признати стандарти
Бенефициент: "ТОКУДА ХОСПИС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 14.06.2011
Дата на приключване: 14.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: * Подобряване на управлението и оптимизиране на производствения процес, особено в областта на управление на кчеството и управление на околната среда; * Постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти с висока добавена стойност, отговарящи изцяло на международните стандарти за качество и опазване на околната среда; * Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятието и осигуряване на конкурентни предимства за навлизане и налагане на европейския и световен пазар.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1.1 Избор на доставчици на услугите
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.2 Предварителен анализ на възможностите за внедряване на системи за управление и свързаните с тях инвестиции
Подготовка и изпълнение наДейност 1.3 Разработване документите на интегрираната система за управление ,внедряване на системите, вътрешен одит на системите
Дейност 2.1 Доставка на ДМА и ДНМА
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.1 Подготовка и сертификация на СУК и СУОС
Подготовка и изпълнение на Дейност 4.1 Предоставяне на консултации по изготвяне на проектното предложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 4.2 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4.3 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 128 985 BGN
Общ бюджет: 152 881 BGN
БФП: 114 661 BGN
Общо изплатени средства: 114 661 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 114 661 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 661 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 462 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 462 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 199 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 199 BGN
Финансиране от бенефициента 42 995 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрена Система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008
Индикатор 6 Внедрена Система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004
Индикатор 7 Сертифицирана Система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008
Индикатор 8 Сертифицирана Система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004.
Индикатор 9 Закупена и внедрена в редовна експлоатация система за мониторинг и контрол на пациентите
Индикатор 10 Закупен и внедрен софтуер за управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз