Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.05-0001-C0001
Номер на проект: Заповед № РД09-752/14.06.2011
Наименование: Наука и бизнес
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 31.05.2011
Начална дата: 14.06.2011
Дата на приключване: 30.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: І. Насърчаване на диалога „наука-бизнес”: І.1. Създаване на национална интерактивна платформа за популяризиране на научни продукти, информация и отворен диалог за повишаване на потребителския интерес; І.2. Извършване на проучване за нивото на подготвеност на представителите на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научноизследователска дейност; І.3. Създаване на национален бюлетин за наблюдение (National Scoreboard) – средство за мониторинг и анализ на състоянието на връзките между бизнес и наука. ІІ. „Реклама” на науката и слизане сред бизнеса: ІІ.1. Провеждане на тематични научни школи с участието на студенти, изследователи и представители на бизнеса; ІІ.2. Организиране на „борси” за научни идеи. ІІІ. Предоставяне на услуги за развитието на висококвалифицирани кадри: ІІІ.1. Едномесечни обучения за работа с високотехнологични продукти и комплекси; ІІІ.2. Разработване и апробиране на методология за кариерно развитие на млад
Дейности: Дейност 5 Създаване на национален бюлетин за наблюдение (National Scoreboard) – средство за мониторинг и анализ на състоянието на връзките между бизнес и наука
Дейност 6 „Реклама” на науката и слизане сред бизнеса
Дейност 1 Дейности за организиране и управление на проекта
Дейност 8 Повишаване информираността на обществото за планираните действия, осигуряване на публичност на резултатите и насърчаване на диалога „наука-бизнес”
Дейност 3 Създаване на национална интерактивна платформа за популяризиране на научни продукти, информация и отворен диалог за повишаване на потребителския интерес
Дейност 7 Предоставяне на услуги за развитието на висококвалифицирани кадри
Дейност 4 Извършване на проучване за нивото на подготвеност на представителите на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научноизследователска дейност
Дейност 2 Планиране, подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществени поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
Дейност 9* Външен финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 925 000 BGN
Общ бюджет: 3 523 084 BGN
БФП: 3 523 084 BGN
Общо изплатени средства: 3 489 157 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 523 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 020 BGN
2012 991 388 BGN
2013 718 682 BGN
2014 1 311 957 BGN
2015 460 110 BGN
3 489 157 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 994 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 967 BGN
2012 842 680 BGN
2013 610 880 BGN
2014 1 115 164 BGN
2015 391 093 BGN
2 965 784 BGN
В т.ч. Национално финансиране 528 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 053 BGN
2012 148 708 BGN
2013 107 802 BGN
2014 196 794 BGN
2015 69 016 BGN
523 374 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 3 Създадени минимум 30 партньорски проектни екипи между научни организации и представители на бизнес-сектора
Индикатор 4 Публикувани минимум 250 бр. специализирани публикации (научни разработки) в реферирани издания и издания с висок импакт-фактор
Индикатор 5 Разработена 1 Национална интерактивна научна платформа за популяризиране на научни продукти, информация и отворен диалог между наука и бизнес (с бази данни за научни идеи, услуги и продукти); Минимум 100 посещения на седмица от страна на фирми, организаци
Индикатор 6 Осъществено 1 национално представително проучване на нивото на подготвеност на представителите на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научноизследователска дейност (обхванати минимум 1000 фирми и 100 нау
Индикатор 7 Създаден Национален бюлетин за наблюдение; Издадени 12 броя от бюлетина, всеки от които в тираж 1000 броя; Публикувани 12 броя на бюлетина на Националната интерактивна научна платформа
Индикатор 8 Публикувани минимум 15 добри практики от осъществени обучения на млади учени и постдокторанти
Индикатор 9 555 представители на бизнеса участвали в борси за научни идеи
Индикатор 10 Проведена 1 кръгла маса с минимум 80 участника от сектора на науката и 30 представители от бизнеса за представяне и дискутиране на резултатите от проучването
Индикатор 11 Изработване и излъчване на 7 филма (всеки филм ще бъде разработен в три серии с продължителност на всяка серия от 5 минути) в избраните за интервенция сектори (отразяват тематиката на научните школи и борси във важни за страната икономически сектори) – об
Индикатор 12 Изработена Методология за кандидатстване и проведени 5 конкурсни процедури за подбор на млади учени за едномесечни обучения в рамките на проекта
Индикатор 13 Разработена и утвърдена от Работната група 1 методология за кариерно развитие на млади учени за професионална реализация
Индикатор 14 Национална информационна кампания за популяризиране на проекта и предоставяне на информация за предстоящи и текущи дейности
Индикатор 15 Брой студенти, докторанти, млади и утвърдени учени, включени в 7 научни школи и 7 научни борси


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз