Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0055-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1253/10.06.2011 г.
Наименование: Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 10.06.2011
Начална дата: 10.06.2011
Дата на приключване: 10.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се осигури навременно, правилно и ефективно планиране, възлагане и осъществяване на дейностите от етапите в процеса по програмиране на Оперативната програма за регионално развитие за програмен период 2014-2020.
Дейности: дейност 4 Закупуване на софтуер за географски информационни системи за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014-2020г., обучение за работа с ГИС и извършване на ГИС анализи
дейност 3 Изготвяне на социално-икономически анализ за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014-2020г.
дейност 5: Разработване на национална концепция за пространствено развитие за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014-2020г.
дейност 6: Текущ мониторинг, контрол на възложените дейности на изпълнителите и отчетност по проекта
дейност 2 Разработване на технически спецификации и подготовка на тръжна документация
Дейност I: Организация и управление на проекта
дейност 6: Текущ мониторинг, контрол на възложените дейности на изпълнителите и отчетност по проекта
дейност 7: Публичност и информираност относно приноса на ЕФРР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 192 000 BGN
Общ бюджет: 799 305 BGN
БФП: 799 305 BGN
Общо изплатени средства: 799 305 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 799 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 383 082 BGN
2013 235 147 BGN
2014 13 343 BGN
2015 167 734 BGN
799 305 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 679 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 325 619 BGN
2013 199 875 BGN
2014 11 341 BGN
2015 142 574 BGN
679 409 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 462 BGN
2013 35 272 BGN
2014 2 001 BGN
2015 25 160 BGN
119 896 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвен социално-икономически анализ
Индикатор 2 Обучени служители за работа с ГИС
Индикатор 3 Изготвена национална концепция за пространствено развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз