Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0433-C0001
Номер на проект: 3МС-02-149/01.06.2011
Наименование: „Подобряване на управлението в „Кавангард” ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти”
Бенефициент: КАВАНГАРД - ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението в „Кавангард” ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности
ДЕЙНОСТ 2: Подготовка за сертифициране на „Кавангард” ЕООД по стандартите БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 27001:2007
ДЕЙНОСТ 3: Доставка, монтаж и инсталиране на специализирано оборудване и софтуер, необходими за внедряването на стандартите БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 27001:2007
ДЕЙНОСТ 4: Сертифициране на системите за управление на качеството и сигурност на информацията на „Кавангард” ЕООД по стандартите БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 27001:2007
ДЕЙНОСТ 5: Мерки за визуализация и публичност
ДЕЙНОСТ 6: Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 713 BGN
Общ бюджет: 46 738 BGN
БФП: 35 054 BGN
Общо изплатени средства: 35 049 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 143 BGN
2012 27 906 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 049 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 071 BGN
2012 23 720 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 791 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 071 BGN
2012 4 186 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 257 BGN
Финансиране от бенефициента 11 904 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой сключени договори за изпълнение на проектните дейности с външни изпълнител
Индикатор 6 Брой внедрени системи за управление на качеството и сигурност на информацията
Индикатор 7 Брой монтиран и инсталиран софтуер и хардуер
Индикатор 8 Брой получени сертификати по международно признати стандарти
Индикатор 9 Брой реализирани мерки за визуализация и публичност на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз