Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0367-C0001
Номер на проект: 3МС-02-126/01.06.2011
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на „МАРЦ Хил клиник” АД чрез въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008
Бенефициент: "Диагностично-консултативен антиейджинг и реджувенейшън център Хил Клиник" EАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и качеството в дейността на Хил клиник чрез въвеждане на система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Дейности: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител в съответствие с ПМС 55/2007 Избор на изпълнители, отговорни за изпълнение на дейностите по проекта, съобразно условията на ПМС 55 от 2007 г
Подготовка, разработване и внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 2.1. Предварителен анализ на обхвата, дейността и потребностите на компанията от перспективата на съответствието с изискванията на стандарта ISO 9001:2008; 2.2. Разработване на системата за управление на качеството – СУК; 2.3. Поетапно внедряване (въвеждане) на системата след внясяне на корекции при необходимост и одобряване на окончателна версия на документацията на СУК; 2.4. Провеждане на обучение-инструктаж по изпълнение изискванията на ISO 9001:2008 и СУК; 2.5. Извършване на корективни действия. Провеждане на вътрешен одит за проверка до каква степен е внедрена СУК в МЦ и набелязване на необходими действия за изпълнение на изискванията на стандарта и СУК.
Закупуване и въвеждане в експлоатация на 2 бр. ДМА – 1 бр. мултифункционална платформа за лазерна терапия и 1 бр. лапароскоп и съпровождащия инструментариум за постигане на съответствие с изискванията на системата за управление на качеството Закупуване и въвеждане в експлоатация на 2 бр. ДМА – 1 бр. мултифункционална платформа за лазерна терапия (за лечение на дерматологични заболявания при пигментации, съдови лезии, проблемна кожа) и 1 бр. лапароскоп и съпровождащия инструментариум (за лечение „еднодневна затворена хирургия”), които са необходими за постигане на съответствие с изискванията на системата за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008.
Сертифициране на системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008 Извършване на сертификационен одит за съответствие на внедрената система за управление на качеството със стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Сертификационният одит включва провеждането на предварителен одит (оценяване на съответствието на разработената и внедрена документация с изискванията на стандарта) и основен одит (проверка за съответствие на извършваната дейност, спрямо документираните изисквания). След успешно провеждане на двата етапа на сертификационния одит, одиторът изготвя подробен доклад. След неговото одобрение одиторът издава сертификат.
Визуализация и публичност на проекта Извършване на: 2.1. 2 бр. публикации в медии за стартирането на проекта, изпълнението и приключването на проекта и постигнатите резултати от него; 2.2. Изработване на 1 бр. информационно табло, което ще бъде поставено на мястото на изпълнение на проекта; 2.3. Изработване на 2 бр. стикери за поставяне върху ДМА, закупени по проекта, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
Одит на проекта Извършване на одит за проверка дали всички разходи по проекта са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ и изготвяне на доклад за фактически констатации относно проверка на разходите по договора за безвъзмездна финансова помощ.
Организация и управление на проекта Извършване на управление от вътрешен екип на изпълнението на проекта, контрол по спазване на изискванията за мониторинг, отчетност. Извършване от вътрешния екип за управление на проекта на контрол върху техническото изпълнение на проекта, както и администриране на проекта, изготвяне и съгласуване на всички необходими документи по процедурите за избор, сключване на договори с изпълнителите, подготовка на протоколи за доставка на ДМА и услуги, подготовка на финален отчет, комплектоване на документация с искането за плащане и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 148 839 BGN
Общ бюджет: 194 157 BGN
БФП: 145 617 BGN
Общо изплатени средства: 145 617 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 145 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 145 617 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 617 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 123 775 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 775 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 843 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 843 BGN
Финансиране от бенефициента 49 613 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители
Индикатор 6 Договори с изпълнители
Индикатор 7 Внедрена система за СУК
Индикатор 8 Закупени и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 9 Сертифицирана система за управление на качеството
Индикатор 10 Изпълнение на дейности по публичност
Индикатор 11 Извършен одит по проекта
Индикатор 12 Извършено управление, мониторинг и отчетност на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз