Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0364-C0001
Номер на проект: 3МС-02-125/01.06.2011
Наименование: „Повишаване конкурентоспособността на „Марпекс Агро”ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008”
Бенефициент: МАРПЕКС АГРО ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на МАРПЕКС АГРО ЕООД, гр. Русе на вътрешния пазар, чрез изпълняване на комплекс от инвестиционни мерки, включващи: внедряване на система за управление на качеството по международен стандарт ISO 9001:2000, както и извършване на инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, необходимо условие за сертифицирането на фирматa
Дейности: Подготовка за изпълнение на дейностите по проекта
Предоставяне на консултантски услуги по разработване, внедряване и подготовка на Системата за управление на качеството БДС ISO 9001:2008
Инвестиция в дълготрайни нематериални активи, необходими за постигане съответствието с изискванията на СУК - ISO 9001:2008 - Въвеждане на интегриран софтуер за управление на бизнеса
Инвестиция в дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за постигане съответствието с изискванията на СУК - ISO 9001:2008 - Закупуване и инсталация на автоматизирана складова система
Сертифициране на системата за управление на качеството ISO 9001:2008
Провеждане на независим одит на проекта
Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 117 000 BGN
Общ бюджет: 135 136 BGN
БФП: 101 127 BGN
Общо изплатени средства: 101 127 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 101 127 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 127 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 958 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 958 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 169 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 169 BGN
Финансиране от бенефициента 39 346 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Намаляване времето за обслужване на 1 клиент (в следстив подобряване на административните процеси и работата на складовото стопанство)
Индикатор 6 Увеличен брой на облсужените клиенти на дружеството
Индикатор 7 Повишена продуктивност на труда на персонала на дружеството
Индикатор 8 Брой закупени и въведени нови активи в процеса на работата
Индикатор 9 Увеличени продажби на селскостопанска техника и резервни части
Индикатор 10 Увеличен брой услуги, предоставени на клиентите 9ремонт и сервизно обслужване)
Индикатор 11 Увеличен пазарен дял на фирмата на БГ-пазар


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз