Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0303-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-07002
Наименование: Знание, компетентност, успех
Бенефициент: А Дейта Про ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 01.04.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на екип от компетентни специалисти, който да гарантира дългосрочно пазарната гъвкавост на организацията и нейните служители, като се осигури и проведе обучение на 225 настоящи служители на АИИ Дейта Процесинг ООД с таргетирана успеваемост 90 % рамките на до 17 месеца от стартирането на проекта; да се повиши капацитетът на организацията и служителите в следните направления - повишаване производителността на труда; повишаване качеството на работа; подобряване на управленския капацитет; повишаване на уменията и опита на служителите, отговорни за провеждане на вътрешно-фимени обучения; създаване рамката и предпоставките за развитие на самоподдържаща се система за споделяне на опит и знания според подхода учене през целия живот; задържане високата мотивация на служителите; да послужи за пример пред националната регионална бизнес общественост за ползите от инвестициите в образованието.
Дейности: Дейност 1. Вътрешно-фирмена разяснителна кампания.
Дейност 5. Подготовка на материали за обученията
Дейност 6. Стартиране на информационен уебсайт по проекта.
Дейност 3. Съставяне на входящи тестове и провеждане на изпити, оценка на резултатите.
Дейност 4. Разработване на индивидуален план-програма за участниците, сформиране на групи, поставяне на цели.
Дейност 2. Провеждане на срещи за изготвяне на дизайн/ модули и проектиране на уеб сайт/
Дейност 7. Обучение на 5 групи по Основи на микроикономиката и макроикономиката.
Дейност 8. Обучение по Английски език (за икономисти) - 100 часа 3 групи
Дейност 9. Обучение по АЕ (за икономости) - 100 часа - 3 групи
Дейност 10а. Обучение по Бизнес немски - за напреднали
Дейност 10в. Обучение по немски език - средно
Дейност 10с. Обучение по немски език - начинаещи
Дейност 11. Обучение по итлиански език
Дейност 12. Обучение по испански език
Дейност 13. Обучение по френски език
Дейност 14. Провеждане на обучение по разговорен Английски език и кореспонденция на английски език
Дейност 15а. Избор на подизпълнител за провеждане на курс по финанси
Дейност 15в. Провеждане на курс Финанси и банки
Дейност 16а. Избор на подизпълнител спец. курс Законодатество в областта на човешките ресурси и управлението на персонал
Дейност 17а. Избор на подизпълнител за провеждане на тренинг обучение за мениджъри
Дейност 17в. Провеждане на трнинг обучение за мениджъри
Дейност 17с. Избор на подизпълнител за провеждане на трнинг обучение за екипна работа SeeNews
Дейност 17д. Провеждане на трнинга и усвояване на практики за работа в екип
Дейност 18а,б. Избор на Изпълнител и провеждане на обучение в кратък курс :Законодателство в областта на човешките ресурси и управлението на персонала"
Дейност 18в,г. Избор на изпълнител и провеждане на обучение по Управление на проекти
Дейност 18 д,е. избор на изпълнител и провеждане на обучение по маркетинг и комуникации
Дейност 18 ж,з. ИЗбор на изпълнител и провеждане на обучение по Excel за напреднали
Дейност 19а. Подготовка на курс Управление на талантите
Дейност 19б. реализация на курс за ръководните кадри по управление на талантите
Дейност 19в,г. Подготовка и реализация на курс Лидерски умения
Дейност 20а. Подготовка на програма-курс по умения за писане на новини и редактиране
Дейност 21а. Подготовка на курс Кодиране и класификация
Дейност 201с. изработка на учебни материали и ръководства
Дейност 21в. Обучение на слижителите по умения за писане на новини.
Дейност 21в. Обучение на служителите по умения за работа с база данни и кодиране
Дейност 22. Обучение за работа с приложни програми и автоматизация.
Дейност 31. Провеждане на допитване (обратна връзка)
Дейност 32. Провеждане на одит на проекта
Дейност 33. Оценка и ревизия на плана за действие и програмите в случай на непредвидени обстоятелства според заложените цели.
Дейност 34. Изготвяне на доклад
Дейност 41. Постоянна актуализация на уебсайта
Дейност 42. Организиране на медийно събитие и известяване на резултатите
Дейност 43: Провеждане на «ден на отворените врати» за споделяне на опит.
Дейност 16в. провеждане на обучението 50 уч. часа
Партньори
Партньори:
Нов български университет
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 389 BGN
Общ бюджет: 93 525 BGN
БФП: 65 467 BGN
Общо изплатени средства: 65 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 62 277 BGN
2010 3 190 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 52 936 BGN
2010 2 712 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 647 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 342 BGN
2010 479 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 820 BGN
Финансиране от бенефициента 74 309 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз