Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0165-C0001
Номер на проект: 3МС-02-68/01.06.2011
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „ Дамак ” ЕООД, чрез внедряване и сертифициране на система за управление качеството ISO 9001 : 2008.
Бенефициент: „Димак” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на „ДИМАК” ЕООД посредством покриване на международно признат стандарт в областта на управление на качеството.
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008
Разработване и внедряване на система за управление по стандарт ISO 9001:2008
Закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА
Избор на сертифицираща организация
Сертификация по стандарт ISO 9001:2008
Визуализация на проектните дейности
Услуга по изготвяне на проектното предложение
Одитиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 801 BGN
Общ бюджет: 51 714 BGN
БФП: 38 785 BGN
Общо изплатени средства: 38 785 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 785 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 785 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 967 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 967 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 818 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 818 BGN
Финансиране от бенефициента 16 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз