Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0204-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/578
Наименование: Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище
Бенефициент: Сдружение Институт по социални дейности и практики
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване на достъпа до образование и обучение на децата в задължителна училищна възраст и превенция на тяхното отпадане от училище
Дейности: 1.Управление на проекта
2.Апробиране на модел по превенция на отпадането от училище
3.Развитие на пакет от извънкласни и извънучилищни дейности
4.Обучение на учители и педагогически съветници от училищата в партньорска-та мрежа
5.Развитие на подходи за работа със съвременния родител
6.* Популяризиране постиженията на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 103 BGN
Общ бюджет: 40 507 BGN
БФП: 40 507 BGN
Общо изплатени средства: 40 503 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 621 BGN
2009 6 484 BGN
2010 24 399 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 503 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 177 BGN
2009 5 512 BGN
2010 20 739 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 428 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 443 BGN
2009 973 BGN
2010 3 660 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 075 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз