Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0313-C0001
Номер на проект: 3МС-02-112/01.06.2011
Наименование: Разработване и въвеждане на система за управление на информационната сигурност съгласно стандарта БДС EN ISO 27001:2007 (БДС EN ISO 27001:2007 (ISO 27001:2005)) в Софарма Трейдинг АД.
Бенефициент: Софарма Трейдинг АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Софарма трейдинг” АД чрез качествено подобряване управлението на бизнес процесите и контрола на информационните ресурси и активи, като съвременно изискване на европейския и световен пазар за постигане на адекватна информационна сигурност.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по проекта.
Дейност 2. Разработване и внедряване на СУИС съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2007 (ISO 27001:2005
Дейност 3. Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на дълготрайни материални и нематериални активи (ДМА и ДНА).
Дейност 4. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупените ДМА и ДНА
Дейност 5. Сертифициране на СУИС съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2007 (ISO 27001:2005)
Дейност 6: Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Дейност 7. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 135 BGN
Общ бюджет: 109 390 BGN
БФП: 82 043 BGN
Общо изплатени средства: 82 043 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 82 043 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 043 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 69 736 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 306 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 306 BGN
Финансиране от бенефициента 30 045 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Сформиран екип по проекта на Софарма Трейдинг АД.
Индикатор 5 Разработена и внедрена Система за управление на информационната сигурност съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2007 (ISO 27001:2005)
Индикатор 6 Проведени процедури за избор на доставчици на ДМА и ДНА
Индикатор 7 Сключени договори с доставчици на оборудване и софтуер
Индикатор 8 Придобит сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2007 (ISO 27001:2005)
Индикатор 9 Изработени табели.
Индикатор 10 Изработени стикери.
Индикатор 11 Доклад за извършен одит.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз