Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0302-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-11001
Наименование: Азбука на успеха
Бенефициент: СНЦ Българска бизнес мрежа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 28.03.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подпомагане развитието и укрепването на позициите на малкия и средния бизнес в страната, повишаване конкурентноспособността на българските МСП в контекста на членството на България в ЕС.
Дейности: Дейност 1: „Формиране на екипа за управление на проекта ” Екипът за управление на проекта ще бъде назначен за период от 18 месеца. Ще бъде напрован подробен план за изпълнение на проекта и приети правила за работа.
Дейност 2: „Сформиранe на учебните групи” Ще бъдат сформиране общо 7 групи за обучение от служители на следните фирми–работодатели, членове на Асоциация ББМ: „Дитек”ЕООД, И.Н.А., „Трейдинг” ЕООД, „Солид 55” ООД, ТПК „Нов свят”, „Примекс” ЕООД, „Ти Ви Ти Пак” ЕООД, „Геник” ЕООД. Мениджърите на средно ниво, представители на партньорите работодатели ще се обучават в 4 учебни групи. Търговският персонал на фирмите ще бъде обучаван в 3 групи. Двете категории персонал, мениджъри и търговци, ще преминат цикъл от обучения в 3 учебни модула. С цел по-добра координация в обученията и за нуждите на проектната документация, учебните групи ще бъдат обозначени като: М1, М2, М3, М4 – за групите мениджъри и Т1, Т2, Т3 – за групите търговци.
Дейност 3: „Цикъл обучения за придобиване на ключови компетенции в сферата на средния мениджмънт на тема „Средният мениджър – ключова фигура в управлението на компанията” Участниците ще бъдат разпределени в 4 учебни групи М1, М2, М3, М4. Дейността ще бъде организирана в следните 3 учебни модула: Дейност 3.1. Първи модул: Мястото на средния мениджър в стратегическото управление на компанията; 3-6 месец Дейност 3.2. Втори модул: Развитие на компетенциите на средния мениджър; 7-9 месец Дейност 3.3. Трети модул: Управление на човешките ресурси; 10-12 месец Всеки модул ще бъде организиран в две части: теоретична и практическа и ще включва 50 часа обучение, разпределено в 2 части: 18 часа теория и 32 часа практика. Учебната практика ще бъде проведена чрез работа по групи: 24 часа и 8 часа (1 ден) за обсъждане и дискутиране на разработените и представени презентации.
Дейност 4: „Цикъл обучения за придобиване на ключови компетенции за търговци на тема „Новата роля на търговеца в компанията” Дейността насърчава прилагане на системи и форми за обучение през целия живот. Обучаваните търговци ще бъдат разделени в 3 учебни групи – Т1, Т2 и Т3 Дейност 4.1. Първи модул: Умение за работа с клиенти и развитие на взаимоотношенията с тях; 4-6 месеца Дейност 4.2. Втори модул: Презентационни умения; 7-9 месеца Дейност 4.3. Трети модул: Умение за водене на търговски преговори; 10 – 12 месеца. Всеки модул ще бъде организиран в две части: теоретична и практическа и ще включва 50 часа обучение, разпределено в 2 части: 18 часа теория и 32 часа практика. Учебната практика ще бъде проведена чрез работа по групи: 24 часа и 8 часа (1 ден) за обсъждане и дискутиране на разработените и представени тези и презентации.
Дейност 5: „Учебен практикум за участниците в обученията: мениджъри на средно ниво и търговци” В рамките на учебен практикум се предвиждат да бъдат направени 2 анкетни проучвания във всяка организация – партньор. Учебният практикум е с продължителност от 20 часа. Дейност 5.1. Първо анкетиране – ще бъде извършено след приключване на обучението в Първия учебен модул за мениджъри и търговци. Дейност 5.2.: Второ анкетиране – ще бъде направено след приключване по третия модул от обучението на средните мениджъри и търговците. Оценката ще се извършва чрез 2 показателя: Степен на удовлетворение на клиентите, в %; Степен на удовлетворение на персонала, в %.
Дейност 6: „Провеждане на заключителен Уърк шоп „Азбука на успеха” Целта на работна среща/Уърк шоп е да представи в общественото пространство добрите практики и опит на българските компании, членове на Асоциацията и техния принос в развитието на конкретни модели за подобряване качеството на работната сила и капацитета на фирмите, които представляват.
Дейност 7: „Популяризиране и визуализация на проекта” Дейността има за цел да информира обществеността и популяризира резултатите от проекта. Ще бъдат изработени стандартни табели с размер 47 x 72 с името на проекта, името на ОП и настоящата Схема за безвъзмездна помощ, приоритетното направление и област на интервенция. Ще бъдат изработени и разпространени 600 бр. информационни брошури, пълноцветен печат с размер А4. на организираната заключителна работна среща/ Уърк шоп конференция ще бъдат поканени медии и фирми – членове на Асоциация ББМ и други заинтересовани лица. Ще бъдат направени 5 публикации в пресата.
Дейност 8: „Мониторинг и отчетност на дейностите” Изпълнението на дейността ще осигури контрол на проектните дейности по отношение на тяхното качество, ефективност, целесъобразност и успешно постигане на заложените цели. Реализирането на дейността ще се извърши чрез: постоянен мониторинг и контрол на изпълнението на учебния процес; отчетност на проектните дейности – ще бъдат разработени междинни и окончателни отчети.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 832 BGN
Общ бюджет: 89 638 BGN
БФП: 71 710 BGN
Общо изплатени средства: 71 706 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 366 BGN
2009 46 427 BGN
2010 8 913 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 706 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 911 BGN
2009 39 463 BGN
2010 7 576 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 455 BGN
2009 6 964 BGN
2010 1 337 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 756 BGN
Финансиране от бенефициента 20 458 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз